Agenda a Chofnodion

Is-Bwyllgor Trwyddedu B - Dydd Mawrth, 7fed Rhagfyr, 2021 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kevin Thomas  01267 224027

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

 

2.

10.00 Y.B. - CAIS AM ADOLYGU DRWYDDED SAFLE POPLARS INN, 1 PONDSIDE, TRE-IOAN, CAERFYRDDIN SA31 3HU. pdf eicon PDF 247 KB

AR ÔL I EITEM 2 AR YR AGENDA DDOD I BEN, BYDD CYFARFOD YR IS-BWYLLGOR YN CAEL EI OHIRIO TAN 2.00PM.  PAN FYDD EITEM 3 AR YR AGENDA YN CAEL EI HYSTYRIED

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd Rheolwr y Gwasanaethau Cyfreithiol wybodaeth i bawb a oedd yn bresennol am y weithdrefn ar gyfer y cyfarfod a gynhaliwyd i ystyried cais a dderbyniwyd gan Swyddog Arweiniol Llygredd a Llesiant Cyngor Sir Caerfyrddin am adolygiad o'r Drwydded Safle ar gyfer y Poplars Inn, 1 Glan yr Afon, Tre Ioan, Caerfyrddin, ar ôl derbyn nifer o gwynion ynghylch gweithrediad y safle o ran s?n, ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddu ac anhrefn.

 

Nododd yr Is-bwyllgor fod y dogfennau canlynol ynghlwm wrth yr adroddiad:-

 

Atodiad A – Y cais gwreiddiol am adolygiad

Atodiad B – Sylwadau'r Awdurdod Trwyddedu

Atodiad C – Sylwadau Heddlu Dyfed-Powys

Atodiad D – Sylwadau'r Gwasanaethau Cynllunio

Atodiad E - Sylwadau Safonau Masnach

Atodiad F – Sylwadau unigolion eraill.

 

Yn ogystal â'r uchod, roedd y wybodaeth atodol ganlynol hefyd wedi'i dosbarthu i bob parti cyn y cyfarfod y diwrnod hwnnw:-

 

1.     Tystiolaeth Ategol gan y Swyddog Arweiniol Llygredd a Llesiant

2.     Hysbysiad Gwella Safle

3.     Y drwydded safle bresennol

 

Cyflwynodd y Swyddog Arweiniol Llygredd a Llesiant ei adroddiad i'r Pwyllgor ar weithrediad y safle (Atodiad A), ynghyd â'r adroddiad atodol a oedd yn catalogio gohebiaeth, cwynion, ac ati, mewn perthynas â hynny, a oedd wedi arwain at gyflwyno'r cais am adolygiad. Dywedodd wrth yr Is-bwyllgor, o ystyried yr adolygiad, ei fod o'r farn y byddai atodi amodau 1-6 yn ei sylwadau yn hybu amcanion trwyddedu Deddf Trwyddedu 2003 yn well, yn amodol ar ei ddiwygiad i amod 2.

 

Rhoddwyd cyfle i'r holl bartïon a oedd yn bresennol holi'r Swyddog Arweiniol Llygredd a Llesiant ynghylch ei sylwadau.

 

Cyfeiriodd yr Arweinydd Trwyddedu at ei sylwadau ysgrifenedig a nodir yn Atodiad B i'r adroddiad, a oedd yn rhoi gwybodaeth am y cais am adolygiad a'i ymateb iddo, gan gynnwys rhoi sylw i adrannau perthnasol y Canllawiau Statudol a Pholisi Trwyddedu Lleol y Cyngor. Dywedodd fod yr Awdurdod Trwyddedu yn cefnogi'r cais am adolygiad a'r chwe amod, fel y'u diwygiwyd, a gynigiwyd gan y Swyddog Arweiniol Llygredd a Llesiant.

 

Rhoddwyd cyfle i'r holl bartïon a oedd yn bresennol holi'r Arweinydd Trwyddedu ynghylch ei sylwadau.

 

Cyfeiriodd cynrychiolydd Awdurdod yr Heddlu at ei sylwadau ysgrifenedig, fel y nodir yn Atodiad C i'r adroddiad, ac amlinellodd hanes y digwyddiadau yr adroddwyd amdanynt/a gofnodwyd gan yr Heddlu ynghylch gweithrediad y Poplars Inn. O ystyried y ffeithiau, cefnogodd yr Heddlu y cais am adolygiad a'r chwe amod a awgrymwyd, fel y'u diwygiwyd, i'w hychwanegu at y Drwydded Safle, ond hefyd yn amodol ar ychwanegu'r ddau amod a awgrymwyd yn ei sylwadau at y drwydded, sy'n ymwneud â darpariaeth teledu cylch cyfyng a darparu alcohol a werthir i'w yfed mewn mannau allanol mewn gwydrau polycarbonad, plastig neu annrylliadwy.

 

Rhoddwyd cyfle i'r holl bartïon a oedd yn bresennol holi cynrychiolydd yr Heddlu ynghylch ei sylwadau.

 

Cyfeiriodd y Rheolwr Materion Defnyddwyr a Busnes at ei sylwadau ysgrifenedig, fel y nodir yn Atodiad E i'r adroddiad, a oedd yn manylu ar y gwaith a wnaed gan ei swyddogion o ran cysylltu â deiliad y drwydded ynghylch gweithredu'r safle yn unol â'r  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 2.

3.

2.00 Y.P. - CAIS I AMRYWIO TRWYDDED SAFLE CLOCKWORK TAVERN, UNED 9, EASTGATE, LLANELLI SA15 3YF. pdf eicon PDF 253 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd Rheolwr y Gwasanaethau Cyfreithiol wybodaeth i bawb a oedd yn bresennol am y weithdrefn ar gyfer y cyfarfod a gynhaliwyd i ystyried cais a dderbyniwyd gan Scarlets Regional Limited am amrywio'r drwydded safle ar gyfer y Clockwork Tavern, Uned 9 Porth y Dwyrain, Llanelli. Roedd yr amrywiad yn ceisio caniatáu:

 

Cerddoriaeth wedi'i recordio: Dydd Gwener a dydd Sadwrn 08:00 - 02:00

 

Gwerthu Alcohol: Dydd Gwener a dydd Sadwrn 08:00 - 02:30

 

Dydd Sul G?yl y Banc, Noswyl Nadolig, G?yl San Steffan, Nos Galan a Dydd Calan os bydd y diwrnodau'n disgyn ar ddyddiau heblaw dydd Gwener a dydd Sadwrn – caniateir gwerthu alcohol tan 2.30 a.m.

 

Unrhyw beth sy'n debyg i Gerddoriaeth Fyw, Cerddoriaeth wedi'i Recordio neu Berfformiadau Dawns ar ddydd Gwener a dydd Sadwrn 08:00 – 02:00

 

Oriau Agor: Dydd Gwener a Dydd Sadwrn 08:00 – 03:00

 

Nododd yr Is-bwyllgor fod y dogfennau canlynol ynghlwm wrth yr adroddiad:-

 

Atodiad A – Copi o'r cais am amrywiad

Atodiad B – Sylwadau'r Awdurdod Trwyddedu

Atodiad C – Sylwadau'r Tîm Llygredd a Llesiant

Atodiad D – Sylwadau Heddlu Dyfed-Powys

Atodiad E – Sylwadau unigolion eraill

Atodiad F – Trwydded bresennol

 

Yn ogystal, roedd y wybodaeth atodol ganlynol wedi'i dosbarthu i bob parti cyn y cyfarfod:-

 

Tystiolaeth ategol yr ymgeisydd

Asesiad Risg

 

Cyfeiriodd yr Arweinydd Trwyddedu at ei adroddiad ysgrifenedig, fel y nodir yn Atodiad B, a dywedodd fod yr ymgeisydd, ar ôl derbyn y sylwadau yn Atodiadau B i E, wedi diwygio'r cais i ganiatáu:-

 

Cerddoriaeth wedi'i recordio: Dydd Gwener a dydd Sadwrn 08:00 – 01:00 (fel y mae ar hyn o bryd)

Gwerthu Alcohol: Dydd Gwener a dydd Sadwrn 08:00 – 02:00

Oriau Agor: Dydd Gwener a dydd Sadwrn 08:00 – 02:30

 

Manylwyd ar y diwygiad uchod yn Atodiad G i'r adroddiad ac nid oedd gweddill yr Awdurdodau Cyfrifol wedi gwneud unrhyw sylwadau arno.

 

Dywedodd yr Arweinydd Trwyddedu, gan ystyried y pwyntiau a godwyd yn ei adroddiad a sylwadau'r awdurdodau cyfrifol eraill / unigolion eraill, pe bai'r cais am amrywiad yn cael ei ganiatáu, ei fod o'r farn y dylid ychwanegu'r amodau ychwanegol a gynigiwyd gan yr Heddlu at y drwydded safle.

 

Rhoddwyd cyfle i'r holl bartïon holi cynrychiolydd yr Awdurdod Trwyddedu ynghylch y sylwadau a wnaed. 

 

Cyfeiriodd yr Arweinydd Llygredd a Llesiant at ei sylwadau ysgrifenedig, fel y nodir yn Atodiad C, a dywedodd, ar ôl cyflwyno'r cais diwygiedig i gadw chwarae cerddoriaeth wedi'i recordio yn y safle ar ddydd Gwener a dydd Sadwrn, fel y mae ar hyn o bryd, nad oedd ganddo wrthwynebiad i'r cais diwygiedig. Fodd bynnag, pe bai'r amrywiad yn cael ei ganiatáu, gofynnodd i'r Is-bwyllgor ystyried cynnwys 11 amod ychwanegol, fel y'u darllenwyd yn y cyfarfod.

 

Rhoddwyd cyfle i'r holl bartïon holi'r Arweinydd Llygredd a Llesiant ynghylch y sylwadau a wnaed. 

 

Cyfeiriodd cynrychiolydd yr Heddlu at ei sylwadau ysgrifenedig, fel y nodir yn Atodiad D, yn manylu ar ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardal yn y gorffennol ac at eu pryderon y gallai agor y safle dan sylw yn hwyrach olygu bod gweithgareddau  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 3.