Agenda a Chofnodion

Is-Bwyllgor Trwyddedu B - Dydd Mercher, 28ain Ebrill, 2021 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

 

 

2.

CAIS AM DRWYDDED SAFLE - KUBUS, 29 HEOL YR ORSAF, LLANELLI SA15 1AW pdf eicon PDF 246 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd Rheolwr y Gwasanaethau Cyfreithiol wybodaeth i bawb oedd yn bresennol am drefn y cyfarfod, a hysbysodd yr Is-bwyllgor fod cais wedi dod i law gan Mr Aram Mahmood am drwydded safle ar gyfer Kubus, 29 Heol yr Orsaf, Llanelli i ganiatáu'r canlynol:

 

Cyflenwi Alcohol, oddi ar y safle - Dydd Llun i ddydd Sul 09:00-21:00;

Oriau Agor - Dydd Llun i ddydd Sul 09:00-21:00.

 

Nododd yr Is-bwyllgor fod y dogfennau canlynol ynghlwm wrth yr adroddiad:

 

·       Atodiad A – Copi o'r cais;

·       Atodiad B - Sylwadau'r Awdurdod Trwyddedu;

·       Atodiad C – Sylwadau Heddlu Dyfed-Powys;

·       Atodiad D - Sylwadau gan bobl eraill.

 

Nid oedd yr Awdurdodau Cyfrifol eraill wedi gwneud sylwadau mewn perthynas â'r cais. Cyfeiriwyd at y dogfennau ychwanegol a ddosbarthwyd ar ran cynrychiolydd yr ymgeisydd a’r heddlu ac nid oedd unrhyw wrthwynebiadau iddynt. Ar hynny, cyflwynwyd sylwadau i'r Is-bwyllgor gan y rhai oedd a wnelont â'r mater.

 

Cyfeiriodd cynrychiolydd yr Awdurdod Trwyddedu at ei sylwadau fel y manylwyd arnynt yn Atodiad B. Tynnwyd sylw, yn benodol, at y Polisi Effaith Gronnol yn ymwneud â rhan o Heol yr Orsaf, Llanelli, a fabwysiadwyd gyntaf gan yr Awdurdod ym mis Mawrth 2012 a'r ffaith bod y safle hefyd mewn ardal sy'n destun Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus. Rhoddwyd cyfle i'r holl bartïon holi cynrychiolydd yr Awdurdod Trwyddedu ynghylch y sylwadau a wnaed. 

 

Cyfeiriodd cynrychiolwyr Heddlu Dyfed-Powys at eu sylwadau, fel y manylwyd arnynt yn Atodiad C i'r adroddiad, a oedd yn cynnwys amodau posibl, a'r dogfennau ychwanegol a ddosbarthwyd. Rhoddwyd cyfle i'r holl bartïon holi cynrychiolwyr Heddlu Dyfed-Powys ynghylch y sylwadau a wnaed.

 

Yna rhoddwyd cyfle i gynrychiolydd yr Ymgeisydd gyflwyno sylwadau ar ran yr ymgeisydd, a oedd yn bresennol, ac, yn benodol, cyfeiriodd at ail-greu trefn weithredu'r siop i leihau’r risgiau o ran troseddau a niwsans cyhoeddus ac amddiffyn plant.  Rhoddwyd cyfle i'r holl bartïon oedd yn bresennol holi cynrychiolydd yr ymgeisydd ynghylch ei sylwadau.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL gynnal sesiwn preifat er mwyn cael cyngor cyfreithiol yn unol â Pharagraff 16, Atodlen 12 i'r Ddeddf Llywodraeth Leol.

 

Ar ôl ystyried y paragraffau perthnasol o Ddatganiad Polisi Trwyddedu yr Awdurdod Trwyddedu a'r cyfarwyddyd a gyhoeddwyd gan yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) a chan y Swyddfa Gartref:

 

PENDERFYNODD yr Is-bwyllgor, ar ôl ystyried yr holl dystiolaeth a roddwyd ger ei fron, y dylid gwrthod y cais.

Y RHESYMAU:

Wrth benderfynu ar y cais, roedd y ffeithiau canlynol yn hysbys i'r Is-bwyllgor:

 

  1. Mae 29 Heol yr Orsaf, Llanelli mewn ardal oedd wedi ei chlustnodi yn Natganiad Polisi Trwyddedu y Cyngor yn fan problemus o ran troseddau ac anhrefn ac mae'n destun Asesiad Effaith Gronnol (a adnewyddwyd yn 2021).
  2. Mae 21 o safleoedd trwyddedig yn yr un stryd sy'n ffurfio ardal yr asesiad effaith gronnol (sydd wedi gostwng o 24 yn 2012).
  3. Mae'r eiddo hefyd mewn ardal sy'n cael ei chynnwys mewn Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus sy'n ymwneud ag yfed ar y stryd. (Adnewyddwyd yn 2020)
  4. Mae lefelau troseddau ac anhrefn sy'n gysylltiedig ag alcohol yn parhau i  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 2.