Agenda a Chofnodion

Is-Bwyllgor Trwyddedu B - Dydd Mercher, 20fed Tachwedd, 2019 10.00 yb

Lleoliad: Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos S Jenkins  01267 224029

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL.

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant personol.

 

 

2.

GOHIRIO'R CYFARFOD AC AILYMGYNNULL YM MHARC CAERFYRDDIN, LON MORFA, CAERFYRDDIN ER MWYN YMWELD Â'R SAFLE

Cofnodion:

Gadawodd yr Is-bwyllgor Neuadd y Sir, Caerfyrddin am 10.05am ac ailymgynullwyd ar y safle am 10.30am, er mwyn gweld y safle lle cafwyd cyfle i weld y cyfleusterau mewnol ac allanol a oedd yn cynnwys lleoliad y babell fawr ac eiddo'r gwrthwynebwyr. Ar ôl i'r ymweliad â'r safle ddod i ben, ailymgynullodd yr Is-bwyllgor yn y Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin, am 10.50am i ystyried y cais.

 

 

 

3.

CAIS AM DRWYDDED SAFLE PARC CAERFYRDDIN, LÔN MORFA, CAERFYRDDIN, SA31 3AX. pdf eicon PDF 329 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd Rheolwr y Gwasanaethau Cyfreithiol wybodaeth i bawb oedd yn bresennol am weithdrefn y cyfarfod a dywedodd wrth yr Is-bwyllgor fod sylwadau wedi'u cyflwyno gan yr Heddlu, Gwasanaethau Iechyd y Cyhoedd, yr Awdurdod Trwyddedu a phreswylydd lleol mewn perthynas â chais am drwydded safle ar gyfer darn penodol o Barc Caerfyrddin, Lôn Morfa, Caerfyrddin, sydd wedi'i amlinellu yn Atodiad A (tudalen 33).

 

Roedd y cais wedi'i gyflwyno gan Streamline Leisure am drwydded safle mewn perthynas â'r safle uchod.

 

Nododd yr Is-bwyllgor fod y dogfennau canlynol ynghlwm wrth yr adroddiad:-

Atodiad A – Copi o'r cais

Atodiad B - sylwadau'r Awdurdod Trwyddedu

Atodiad C - sylwadau Heddlu Dyfed-Powys

Atodiad D – sylwadau Gwasanaethau Iechyd y Cyhoedd

Atodiad E - sylwadau a gyflwynwyd gan bobl eraill.

 

Dosbarthwyd copïau o ddogfennaeth ychwanegol i'r Is-bwyllgor, gyda chytundeb yr holl bartïon, a oedd yn cynnwys diwygiadau i'r amodau a gynigiwyd gan yr Awdurdodau Cyfrifol ac yn nodi bod yr ymgeisydd yn derbyn yr amodau.

 

Cyfeiriodd cynrychiolydd yr Awdurdod Trwyddedu at ei sylwadau, fel y manylwyd arnynt yn Atodiad B i'r adroddiad a'r amodau arfaethedig a nodwyd. Rhoddwyd cyfle i'r holl bartïon holi cynrychiolydd yr Awdurdod Trwyddedu ynghylch y sylwadau a wnaed.

 

Cyfeiriodd cynrychiolydd Heddlu Dyfed-Powys at ei sylwadau, fel y manylwyd arnynt yn Atodiad C i'r adroddiad a'r amodau arfaethedig a ddosbarthwyd. Rhoddwyd cyfle i'r holl bartïon holi cynrychiolydd Heddlu Dyfed-Powys ynghylch y sylwadau a wnaed.

 

Cyfeiriodd cynrychiolydd Gwasanaethau Iechyd y Cyhoedd at ei sylwadau fel y manylwyd arnynt yn Atodiad D i'r adroddiad a'r amodau arfaethedig a ddosbarthwyd. Rhoddwyd cyfle i'r holl bartïon holi ymgeisydd Gwasanaethau Iechyd y Cyhoedd ynghylch y sylwadau a wnaed.

 

Wedyn, cyflwynwyd sylwadau i'r Is-bwyllgor gan rai o'r bobl eraill a oedd yn mynegi pryderon ac/neu'n gwrthwynebu caniatáu'r drwydded safle am y rhesymau y manylwyd arnynt yn Atodiad E.

 

Rhoddwyd cyfle i'r holl bartïon ofyn cwestiynau am y dystiolaeth a gyflwynwyd.

Ar hynny, rhoddodd yr ymgeisydd sylw i'r pryderon a'r materion a godwyd a dywedodd y byddai'n gweithio gyda'r gwrthwynebydd i leihau'r effaith ar ei safle.

 

Rhoddwyd cyfle i'r holl bartïon ofyn cwestiynau am y dystiolaeth a gyflwynwyd.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL gynnal sesiwn preifat er mwyn cael cyngor cyfreithiol yn unol â Pharagraff 16 o Atodlen 12A i'r Ddeddf Llywodraeth Leol.

 

Ar ôl y toriad, rhoddodd yr Is-bwyllgor sylw hefyd i'r paragraffau perthnasol yn Natganiad Polisi Trwyddedu yr Awdurdod Trwyddedu ac i'r Cyfarwyddyd a gyhoeddir gan yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) a chan y Swyddfa Gartref a nodwyd yn yr eitem ar yr agenda, ac i'r rheiny y cyfeiriwyd atynt gan y partïon.

 

Ar ôl ystyried yr holl dystiolaeth a roddwyd gerbron,

 

PENDERFYNWYD y dylid caniatáu'r cais yn amodol ar yr amodau trwydded y cytunwyd arnynt.

 

Wrth benderfynu ar y cais, yr oedd y ffeithiau canlynol yn hysbys i'r Is-bwyllgor-

1.     Nid oedd dim hanes o g?ynion mewn perthynas â gweithgareddau trwyddedadwy ar y safle

2.     Bu cwynion blaenorol mewn perthynas â s?n o'r safle mewn cysylltiad â gweithgareddau anhrwyddadwy

3.     Nid oedd unrhyw  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 3.