Agenda a chofnodion drafft

Is-Bwyllgor Trwyddedu A - Dydd Mawrth, 19eg Gorffennaf, 2022 10.00 yb

Lleoliad: Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

2.

HYSBYSIADAU DIGWYDDIAD DROS DRO - GLANRANNELL PARK, CRUGYBAR, LLANWRDA, SIR GAR, SA19 8SA pdf eicon PDF 103 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd yr Ymgynghorydd Cyfreithiol wybodaeth i bawb oedd yn bresennol am y weithdrefn ar gyfer y cyfarfod, a gynhaliwyd i ystyried hysbysiad gwrthwynebu a gyflwynwyd gan Swyddog Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Sir Caerfyrddin, mewn perthynas â'r 5 Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro a gyflwynwyd gan Mr David Drinkall o Glanrannell Park House, Crug-y-bar, Llanwrda, Sir Gaerfyrddin, SA19 8SA. Roedd yr Hysbysiadau am Ddigwyddiadau Dros Dro yn ymwneud â gwerthu alcohol trwy fanwerthu rhwng 14:00 – 23:30 a darparu adloniant rheoledig rhwng 18:00-22:30 yn y safle fel a ganlyn:

 

Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro 1 – Dydd Gwener 22 Gorffennaf a Dydd Sadwrn 23 Gorffennaf 2022.

Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro 2 – Dydd Gwener 29 Gorffennaf a Dydd Sadwrn 30 Gorffennaf 2022.

Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro 3 – Dydd Gwener 5 Awst a Dydd Sadwrn 6 Awst 2022.

Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro 4 – Dydd Gwener 12 Awst a Dydd Sadwrn 13 Awst 2022.

Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro 5 – Dydd Gwener 19 Awst a Dydd Sadwrn 20 Awst 2022

 

Eglurodd Swyddog Iechyd yr Amgylchedd y gwahaniaeth rhwng y ffactorau a fyddai'n gyfystyr â niwsans cyhoeddus yn unol â Chanllawiau'r Swyddfa Gartref a gyhoeddwyd o dan adran 182 o Ddeddf Trwyddedu 2003 a'r ffactorau a fyddai'n gyfystyr â niwsans s?n statudol a ymgorfforir yn Neddf Diogelu'r Amgylchedd 1990.

 

Cyfeiriodd Swyddog Iechyd yr Amgylchedd at ei gyflwyniad ysgrifenedig a rhoddodd fanylion am y gwrthwynebiad i'r hysbysiadau ar y sail bod yr Awdurdod o'r farn na fyddai'r amcan Niwsans Cyhoeddus yn cael ei fodloni am y rhesymau a nodir yn Atodiad A o'r adroddiad.

 

Ar yr adeg hon, cafodd yr Is-bwyllgor ddetholiad o recordiadau sain a recordiwyd gan breswylwyr lleol ar ap s?n, ynghyd â'r rhai a recordiwyd gan ddefnyddio offer proffesiynol gan is-adran Llygredd yr Awdurdod wrth fonitro lefelau s?n yn ystod digwyddiadau blaenorol a gynhaliwyd gan yr ymgeisydd. Dywedwyd wrth yr Is-bwyllgor fod y gweithgareddau yn Glanrannell Park House i'w clywed yn yr eiddo yr ymwelwyd â hwy ac yn y gymuned ehangach. Cadarnhaodd Swyddog Iechyd yr Amgylchedd ymhellach, er nad oedd y s?n a glywyd yn ystod ymarfer monitro'r Awdurdod yn ddigon i'w ystyried yn niwsans s?n statudol, eglurwyd y gallai'r penderfyniad newid yn seiliedig ar ffactorau sy'n ymwneud â hyd, amlder, math a lefel y s?n, yn ogystal â ffactorau sy'n ymwneud â rhesymoldeb a natur yr ardal. Daeth Swyddog Iechyd yr Amgylchedd felly i'r casgliad bod prif sail y gwrthwynebiad yn ymwneud ag amlder yr Hysbysiadau am Ddigwyddiadau Dros Dro y gwnaed cais amdanynt dros gyfnod byr.


 

 

Yna, bu'r Is-bwyllgor yn ystyried y datganiadau ysgrifenedig a llafar gan drigolion lleol yn cefnogi'r gwrthwynebiadau a gyflwynwyd gan Swyddog Iechyd yr Amgylchedd. Roedd y gwrthwynebiadau yn ymwneud â'r meysydd canlynol:

 

·       Y goblygiadau niweidiol ar iechyd a llesiant preswylwyr lleol, a achosir gan amlder y digwyddiadau a chymryd sylw o bellter y lleoliad o'i eiddo cyfagos.

 

·       Hyd y digwyddiadau, gan gynnwys s?n sy'n atodol at ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnal yno a achosir gan s?n  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 2.