Agenda

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Gwener, 29ain Medi, 2023 10.00 yb

Lleoliad: Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Janine Owen  01267 224030

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

3.

DIWEDDARIAD RHAGLEN WAITH ARCHWILIO CYMRU pdf eicon PDF 82 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Y DIWEDDARAF YNGHYLCH AR CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2023/24 pdf eicon PDF 99 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

ADRODDIAD BLYNYDDOL GWRTH-DWYLL A GWRTH-LYGREDD 2022/23 pdf eicon PDF 106 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

POLISI CWYNION Y CYNGOR ADRODDIAD BLYNYDDOL 2022-23 pdf eicon PDF 102 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

LLYTHYR BLYNYDDOL YR OMBWDSMON 2022/2023 CYNGOR SIR CAERFYRDDIN pdf eicon PDF 129 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

RHEOLAU GWEITHDREFN CONTRACTAU DIWYGIEDIG pdf eicon PDF 114 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

LOG GWEITHREDU'R PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO pdf eicon PDF 100 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO AR 14 GORFFENNAF 2023 pdf eicon PDF 151 KB

11.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

WEDI YSTYRIED HOLL AMGYLCHIADAU'R ACHOS AC WEDI CYNNAL PRAWF BUDD Y CYHOEDD GALL Y  PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO YSTYRIED NAD YW'R EITEMAU CANLYNOL I'W CYHOEDDI AM EU BOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y'I DIFFININR YM MHARAGRAFF 14 O RHAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF, LLYWODRAETH LEOL 1972, FEL Y'I NEWIDIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007.

12.

ARCHWILIO CYMRU: GWERSI O YMOSODIADAU SEIBR - YMATEB CYNGOR SIR GÂR

13.

ADRODDIAD ARCHWILIAD MEWNOL - DIOGELU

14.

ADRODDIAD ARCHWILIAD MEWNOL - CARDIAU LLES