Agenda

Cyngor Sir - Dydd Mercher, 6ed Rhagfyr, 2023 10.00 yb

Lleoliad: Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Bryer  01267 224029

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

Dogfennau ychwanegol:

3.

CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD (OS OES RHAI)

Dogfennau ychwanegol:

4.

CYHOEDDIADAU GAN YR ARWEINYDD, AELODAU'R CABINET NEU'R PRIF WEITHREDWR (OS OES RHAI)

Dogfennau ychwanegol:

5.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y CYNGOR A GYNHALIWYD AR Y 8FED TACHWEDD, 2023 pdf eicon PDF 171 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

YSTYRIED ARGYMHELLION Y CABINET MEWN PERTHYNAS Â'R EITEMAU CANLYNOL

Dogfennau ychwanegol:

6.1

ADRODDIAD BLYNYDDOL CYFARWYDDWR STATUDOL Y GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 2022/23 pdf eicon PDF 126 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

DERBYN ADRODDIAD CYFARFOD Y CABINET A GYNHALIWYD AR Y

Dogfennau ychwanegol:

7.1

30AIN HYDREF, 2023 pdf eicon PDF 127 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.2

13EG TACHWEDD, 2023 pdf eicon PDF 95 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

YSTYRIED Y RHYBUDDION O GYNNIG CANLYNOL:-

Dogfennau ychwanegol:

8.1

RHYBUDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN Y CYNGHORWYR JOHN JAMES A ANN DAVIES pdf eicon PDF 51 KB

Mae'r Cyngor hwn yn condemnio torfladdiad erchyll pobl ddiniwed yn Israel ar 7 Hydref. Mae'r Cyngor hefyd wedi'i frawychu gan faint a chanlyniadau'r dial milwrol parhaus yn Gaza. Rydym felly yn galw ar y gymuned ryngwladol i wneud y canlynol:

 

                                i.            Uno i ddarparu'r ymateb dyngarol sydd ei angen i ddiogelu bywydau diniwed sydd wedi’u dinistrio gan y gwrthdaro hwn, a sicrhau bod mynediad at fwyd, d?r, meddyginiaethau a'r ffynhonnell b?er, sydd eu hangen ar frys.

 

                               ii.            Ceisio cadoediad ar unwaith i ddod â'r dioddefaint dynol presennol i ben.

 

                             iii.            Cefnogi'r alwad gan gymunedau ledled y byd i'r HOLL wystlon gael eu rhyddhau a'u dychwelyd adref at eu teuluoedd.

 

                             iv.            Gweithio gyda chynrychiolwyr Israel a Phalesteina i ddod â'r gwrthdaro presennol i ben a thrafod setliad heddwch parhaol sy'n darparu diogelwch a dyfodol tymor hir heddychlon i'r ardal hon, yn seiliedig ar yr egwyddor o ddatrysiad dwy wladwriaeth.’’

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW).

Dogfennau ychwanegol:

10.

CWESTIYNAU GAN YR AELODAU:-

Dogfennau ychwanegol:

10.1

CWESTIWN GAN Y CYNGHORYDD HEFIN JONES I'R CYNGHORYDD ALUN LENNY, YR AELOD CABINET DROS ADNODDAU

“Wrth nodi'r meini prawf tebygol o ran cael mynediad i'r Cynllun Ffermio Cynaliadwy yn y dyfodol, cadarnhaodd gweinidogion Llywodraeth Cymru, a'r Prif Weinidog ei hun, yn ddiweddar y byddai'n debygol y byddai angen i 10% o dir mentrau ffermio  sy'n cael ei ffermio fod o dan orchudd coed, a 10% arall fod fel tir cynefin. Yn ogystal, mae posibilrwydd cryf y bydd angen i fusnesau ffermio weithredu ystod o ddulliau atafaelu carbon ar dir y maent yn ei reoli i liniaru eu hallyriadau eu hunain, a/neu geisio ymgymryd â gwaith rheoli cynefinoedd yn unol â chynlluniau cymorth i sicrhau cynaliadwyedd. 

 Hefyd mae gan awdurdodau lleol uchelgeisiau mewn perthynas â choedwigo, ynghyd â dyheadau a thargedau ar gyfer lleihau a lliniaru allyriadau.

 

A wnaiff yr aelod cabinet dros adnoddau roi sicrwydd NA FYDD Cyngor Sir Caerfyrddin yn ceisio defnyddio tir sy'n ffurfio rhan o ddaliadau ffermio'r Cyngor ar gyfer prosiectau coedwigo i gyflawni ei uchelgeisiau ei hun neu i gyflawni ei dargedau ei hun, a sicrhau bod mentrau ffermio a chynhyrchu cynradd sy'n cael eu rhedeg gan denantiaid ar ystadau gwledig y cyngor yn cael y cyfle gorau posibl i fod yn gynaliadwy ac yn parhau i wneud cyfraniad gwerthfawr i'n cymunedau gwledig yn y sir hon?” 

Dogfennau ychwanegol:

11.

CYMARADWYO Y NEWIDIADAU CANLYNOL I AELODAETH PWYLLGORAU

Dogfennau ychwanegol:

11.1

MAE'R AELODAU ANNIBYNNOL HEB GYSYLLTIAD WEDI ENWEBU'R CYNGHORYDD JOHN JAMES I GYMRYD EU SEDD WAG AR Y PWYLLGOR CRAFFU LLE, CYNALIADWYEDD A NEWID HINSAWDD

Dogfennau ychwanegol:

12.

COFNODION ER GWYBODAETH (AR GAEL AR Y WEFAN)

Dogfennau ychwanegol:

12.1

PWYLLGOR CYNLLUNIO - 24AIN HYDREF, 2023

Dogfennau ychwanegol:

12.2

PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO - 27AIN HYDREF, 2023

Dogfennau ychwanegol:

12.3

CYD-BWYLLGOT PARTNERIAETH - 6ED HYDREF, 2023

Dogfennau ychwanegol:

12.4

PWYLLGOR TRWYDDEDU - 31AIN HYDREF, 2023

Dogfennau ychwanegol:

12.5

PWYLLGOR CYNLLUNIO - 9FED TACHWEDD, 2023

Dogfennau ychwanegol:

12.6

PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU, CARTREFI AC ADFYWIO - 15FED TACHWEDD, 2023

Dogfennau ychwanegol:

12.10

PWYLLGOR CRONFA BENSIWN - 15FED TACHWEDD, 2023

Dogfennau ychwanegol:

12.8

PWYLLGOR CYNLLUNIO - 21AIN TACHWEDD 2023

Dogfennau ychwanegol:

13.

NI DDYLID CYHOEDDI’R ADRODDIAD SY’N YMWNEUD Â’R MATER CANLYNOL GAN EI FOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y’I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 14 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y’I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y BWRDD, AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â’R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATER HYN YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I’R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O’R FATH.

Dogfennau ychwanegol:

14.

CWM ENVIRONMENTAL LTD CYFLEUSTER ADFER ADNODDAU (RRF) - COSTAU AILADEILADU A CHAIS AM FENTHYCIAD