Agenda

Cyngor Sir - Dydd Mercher, 8fed Rhagfyr, 2021 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

3.

CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD.

4.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y CYNGOR A GYNHALIWYD AR Y 10 TACHWEDD 2021 pdf eicon PDF 474 KB

5.

YCHWANEGIAD AT GYTUNDEB RHYNG-AWDURDODAU (IAA) PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU (WPP) pdf eicon PDF 391 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

CYNLLUN DIRPRWYO I SWYDDOGION A PHROTOCOL AR GYFER CYFLWYNO SYLWADAU I'R CYNGOR SIR YNGHYLCH CEISIADAU CYNLLUNIO pdf eicon PDF 322 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

YSTYRIED ARGYMHELLION Y CABINET O RAN A MATERION CYNLYNOL:-

7.1

ADFER MYNEDIAD CYHOEDDUS YN GILFACH IAGO pdf eicon PDF 312 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

DERBYN ADRODDIAD CYFARFOD Y CABINET A GYNHALIWYD AR:-

8.1

8 TACHWEDD 2021 pdf eicon PDF 299 KB

8.2

22 TACHWEDD 2021 pdf eicon PDF 309 KB

9.

YSTYRIED Y RHYBUDDION O GYNNIG CANLYNOL:-

9.1

RHYBUDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN Y CYNGHORYDD JOHN JAMES

Bod y Cyngor hwn yn:

 

1)    Cydnabod ymdrech fawr a phroffesiynoldeb Heddlu Dyfed Powys wrth gyflawni ei ddyletswyddau.

 

2)    Cydnabod pa mor bwysig yw galwadau gan aelodau o'r cyhoedd o ran cynorthwyo'r Heddlu drwy roi gwybod am ddigwyddiadau a rhoi gwybodaeth am faterion sy'n ymwneud â throsedd ac anhrefn.

 

3)    Nodi bod trigolion Sir Gaerfyrddin yn ei chael hi'n anodd cael gafael ar y system galwadau 101 o ran adrodd oherwydd oedi hir wrth ateb.

Felly mae'r Cyngor yn:

 

Gofyn yn barchus i Brif Gwnstabl Heddlu Dyfed Powys drefnu i ailwampio'r system galwadau 101 a fydd yn adennill hyder trigolion Sir Gaerfyrddin wrth ddefnyddio'r system hon, a fydd yn ei dro yn rhoi darlun mwy cywir o ystadegau sy'n ymwneud â throsedd ac anhrefn.

 

10.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW).

11.

CWESTIYNAU GAN YR AELODAU:-

11.1

CWESTIWN GAN Y CYNGHORYDD GARY JONES I'R CYNGHORYDD ALUN LENNY, CADEIRYDD Y PWYLLGOR CYNLLUNIO

“O ystyried y fenter wych gan Gyngor Sir Caerfyrddin o ran gweithio ar strategaeth newydd i ddatblygu nodweddion a mannau awyr agored naturiol, a ellir herio ceisiadau cynllunio ar y CDLl presennol a'r CDLl arfaethedig drwy'r strategaeth hon? Os felly, oni ddylai hyn fod ar frig unrhyw ystyriaethau pan ddaw ceisiadau cynllunio i law, ynghyd â barn trigolion am gadw mannau Gwyrdd yn eu bro?”

 

11.2

CWESTIWN GAN Y CYNGHORYDD GARY JONES I'R CYNGHORYDD HAZEL EVANS, YR AELOD CABINET DROS YR AMGYLCHEDD

“Des i o hyd i'r blwch nwy hwn wrth gasglu sbwriel yn y pentref. Does dim gwybodaeth ar y botel ynghylch ble i'w dychwelyd, felly archebais slot yn Nhrostre. Roeddwn yn gwybod y byddai tâl ond cefais fy syfrdanu gan y tâl o £20. Bydd hyn yn annog pobl i beidio â'u dychwelyd yma a bydd yn atal pobl rhag ailgylchu. Deallaf fod 'Cwm Environmental' yn gwmni annibynnol, ond a allwn ddylanwadu arno mewn unrhyw ffordd i ddiwygio hyn, a chodi tâl mewn enw?”

 

12.

COFNODION ER GWYBODAETH (AR GAEL AR Y WEFAN)

12.1

PWYLLGOR PENODI B - 4 TACHWEDD 2021

12.2

PWYLLGOR CYNLLUNIO - 11 TACHWEDD 2021

12.3

PWYLLGOR CYNLLUNIO - 23 TACHWEDD 2021