Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Iau, 13eg Hydref, 2022 10.00 yb

Lleoliad: Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Julie Owens  01267 224088

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd D. Phillips a'r Cynghorydd G. Thomas.

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 

Y Cynghorydd

Rhif y Cofnod

Y Math o Fuddiant

Y Cynghorydd J. Lewis

PL/00296 Adeiladu'r rhan orllewinol o drac mynediad dros dro sy'n ofynnol am gyfnod dros dro mewn cysylltiad â gweithredu'r datblygiad llety gwyliau fel y'i cymeradwywyd gan ganiatâd cynllunio amlinellol W/24265 (fel y'i diwygiwyd gan W/28608 ac W/33378) a chymeradwyaeth i'r materion a gadwyd yn ôl sef W/30157, W/33838 ac W/34546 ar dir yn Fferm Maes y Deri, Talacharn, SA33 5JA

 

Perthynas yn gweithio i'r gyrchfan (Seasons Holidays PLC).

Y Cynghorydd J. Lewis

W/40561 - Adeiladu'r rhan ogleddol o drac mynediad dros dro sy'n ofynnol am gyfnod dros dro mewn cysylltiad â gweithredu'r datblygiad llety gwyliau fel y'i cymeradwywyd gan ganiatâd cynllunio amlinellol W/24265 (fel y'i diwygiwyd gan W/28608 ac W/33378) a chymeradwyaeth i'r materion a gadwyd yn ôl sef W/30157, W/33838 ac W/34546 ar dir yn Laugharne Park Estate, Cliff Road, Talacharn, SA33 4QP 

 

Perthynas yn gweithio i'r gyrchfan (Seasons Holidays PLC).

Y Cynghorydd J. Lewis

W/40562 - Adeiladu'r rhan ddeheuol o drac mynediad dros dro sy'n ofynnol am gyfnod dros dro mewn cysylltiad â gweithredu'r datblygiad llety gwyliau fel y'i cymeradwywyd gan ganiatâd cynllunio amlinellol W/24265 (fel y'i diwygiwyd gan W/28608 ac W/33378) a chymeradwyaeth i'r materion a gadwyd yn ôl sef W/30157, W/33838 AC W/34546 ar dir yn Laugharne Park Estate, Cliff Road, Talacharn, SA33 4QP

 

Perthynas yn gweithio i'r gyrchfan (Seasons Holidays PLC).

 

3.

PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO pdf eicon PDF 591 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 

3.1        PENDERFYNWYD caniatáu'r ceisiadau cynllunio canlynol yn amodol ar yr amodau yn Adroddiad/Atodiad y Pennaeth Lle/Cynaliadwyedd a/neu y rhoddwyd gwybod amdanynt yn y cyfarfod:-

 

PL/00296

Adeiladu'r rhan orllewinol o drac mynediad dros dro sy'n ofynnol am gyfnod dros dro mewn cysylltiad â gweithredu'r datblygiad llety gwyliau fel y'i cymeradwywyd gan ganiatâd cynllunio amlinellol W/24265 (fel y'i diwygiwyd gan W/28608 ac W/33378) a chymeradwyaeth i'r materion a gadwyd yn ôl sef W/30157, W/33838 ac W/34546 ar dir yn Fferm Maes y Deri, Talacharn, SA33 5JA

 

[Sylwer: Wrth ystyried yr eitem hon, datganodd y Cynghorydd J. Lewis fuddiant yn rhinwedd perthynas a gyflogir gan y gyrchfan (Seasons Holidays PLC).  Ar y pwynt hwn gadawodd y Cynghorydd J. Lewis y cyfarfod, ac ni chymerodd unrhyw ran bellach yn y drafodaeth na phleidleisio ar y cais].

 

W/40561

Adeiladu'r rhan ogleddol o drac mynediad dros dro sy'n ofynnol am gyfnod dros dro mewn cysylltiad â gweithredu'r datblygiad llety gwyliau fel y'i cymeradwywyd gan ganiatâd cynllunio amlinellol W/24265 (fel y'i diwygiwyd gan W/28608 ac W/33378) a chymeradwyaeth i'r materion a gadwyd yn ôl sef W/30157, W/33838 ac W/34546 ar dir yn Laugharne Park Estate, Cliff Road, Talacharn, SA33 4QP

 

[Sylwer: Wrth ystyried yr eitem hon, datganodd y Cynghorydd J. Lewis fuddiant yn rhinwedd perthynas a gyflogir gan y gyrchfan (Seasons Holidays PLC).  Ar y pwynt hwn gadawodd y Cynghorydd J. Lewis y cyfarfod, ac ni chymerodd unrhyw ran bellach yn y drafodaeth na phleidleisio ar y cais].

 

W/40562

Adeiladu'r rhan ddeheuol o drac mynediad dros dro sy'n ofynnol am gyfnod dros dro mewn cysylltiad â gweithredu'r datblygiad llety gwyliau fel y'i cymeradwywyd gan ganiatâd cynllunio amlinellol W/24265 (fel y'i diwygiwyd gan W/28608 ac W/33378) a chymeradwyaeth i'r materion a gadwyd yn ôl sef W/30157, W/33838 AC W/34546 ar dir yn Laugharne Park Estate, Cliff Road, Talacharn, SA33 4QP

 

[Sylwer: Wrth ystyried yr eitem hon, datganodd y Cynghorydd J. Lewis fuddiant yn rhinwedd perthynas a gyflogir gan y gyrchfan (Seasons Holidays PLC).  Ar y pwynt hwn gadawodd y Cynghorydd J. Lewis y cyfarfod, ac ni chymerodd unrhyw ran bellach yn y drafodaeth na phleidleisio ar y cais].

 

PL/03089

Ehangu'r maes parcio cysylltiedig, creu maes parcio newydd a gwneud atgyweiriadau hanfodol i wal a mynediad i gerddwyr yn Amgueddfa Caerfyrddin, Heol Fawr, Abergwili, Caerfyrddin, SA31 2JG

 

[Sylwer: mae caniatâd yn ddarostyngedig i amod ychwanegol sy'n ymwneud ag ystyried mesurau amddiffyn priodol i ddiogelu adeilad rhestredig y porthdy].

 

PL/03374

Datblygiad preswyl o 64 annedd ynghyd â mynediad, tirlunio, draenio a gwaith cysylltiedig ar dir i'r gorllewin o Stryd Fawr, Sanclêr, Caerfyrddin

 

Cafwyd sylw gan yr aelod lleol yn cefnogi'r cais ar sail yr arfarniad a nodwyd yn adroddiad ysgrifenedig y Pennaeth Lle a Chynaliadwyedd.  Yn benodol, cyfeiriodd yr aelod lleol at y gwelliannau a fyddai'n cael eu gwneud i ddiogelwch y cyhoedd, gyda darparu llwybr diogel i'r ysgol, yn unol â'r amod o osod ac adeiladu ffyrdd mynediad a llwybrau troed o'r briffordd gyhoeddus bresennol. 

 

[SYLWER: mae caniatâd yn amodol ar Gytundeb Adran  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 3.

4.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 18FED O AWST 2022 pdf eicon PDF 81 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi cofnodion cyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 18 Awst 2022 yn gofnod cywir.