Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Iau, 18fed Gorffennaf, 2024 10.00 yb

Lleoliad: Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr P. Cooper, W.T. Evans ac A. Leyshon.

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant personol.

3.

PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO pdf eicon PDF 297 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL ganiatáu'r ceisiadau cynllunio canlynol yn amodol ar yr amodau yn Adroddiad/Atodiad y Pennaeth Lle a Chynaliadwyedd a/neu y rhoddwyd gwybod amdanynt yn y cyfarfod:-

 

 

PL/06172

Estyniad yn y cefn i'r uned ddiwydiannol bresennol yn Unedau 8 a 9, Stad Ddiwydiannol Hendy, Yr Hendy, Abertawe, SA4 0XP

PL/07356

Un byngalo ar dir y tu cefn i 22 Stryd y Bont, Penygroes, SA14 7RP

PL/07642

Parcio ychwanegol arfaethedig ar dir oddi ar Ffordd y Rhyd, Parc Amanwy, Rhydaman, SA18 3EZ

 

4.

ADRODDIADAU APELIADAU pdf eicon PDF 224 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i'r Adroddiad Apeliadau Cynllunio a oedd yn darparu gwybodaeth yn ymwneud ag apeliadau cynllunio a gyflwynwyd ar 8 Gorffennaf, 2024.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL nodi'r adroddiad.

5.

PERFFORMIAD Y GWASANAETH CYNLLUNIO - CHWARTER 1 pdf eicon PDF 113 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i Adroddiad Perfformiad y Gwasanaeth Cynllunio ar gyfer Chwarter 1 am y cyfnod Ebrill i Fehefin 2024 ar gyfer y Gwasanaeth Cynllunio, ac, yn arbennig, yr Is-adran Rheoli Datblygu a Gorfodi. Roedd yr adroddiad yn cynnwys dangosyddion monitro perfformiad craidd ynghyd â data cymharol ar gyfer data chwarterol a chronnol ar gyfer 2023/24.

 

Roedd yr adroddiad yn nodi set o ddangosyddion monitro perfformiad craidd a fyddai'n rhan o fonitro perfformiad y gwasanaethau cynllunio yn y dyfodol. Roedd y rhain yn cynnwys "Dangosyddion Cenedlaethol" a'r rhai a nodwyd gan y Cyngor.

 

Gwnaed cyfeiriadau at y broses orfodi, a gwnaed awgrym y gallai fod o fudd i aelodau'r Pwyllgor dderbyn hyfforddiant ar hynny. Atgoffwyd y Pwyllgor gan yr Uwch-reolwr Datblygu a Gorfodi fod trefniadau'n cael eu gwneud ar hyn o bryd i aelodau dderbyn hyfforddiant ar y broses apelio a gellid helaethu'r hyfforddiant i gynnwys gorfodi.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn yr adroddiad.

6.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 20 MEHEFIN 2024 pdf eicon PDF 105 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi cofnodion cyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 20 Mehefin, 2024 fel cofnod cywir.