Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Iau, 7fed Rhagfyr, 2023 10.00 yb

Lleoliad: Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Julie Owens  01267 224088

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriad am absenoldeb gan y Cynghorydd A. Leyshon.

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant personol.

3.

PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO pdf eicon PDF 233 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

3.1    PENDERFYNWYD caniatáu'r cais cynllunio canlynol yn amodol ar yr amodau yn Adroddiad/Atodiad y Pennaeth Lle a Chynaliadwyedd a/neu y rhoddwyd gwybod amdanynt yn y cyfarfod:-

 

PL/06277

UN BRESYWYLFA NEWYDD YN 67HEOL LLANDEILO, CROSS HANDS, LLANELLI, SA14 6RD

 

3.2       PENDERFYNWYD gohirio ystyried y cais cynllunio canlynol er mwyn i'r Pwyllgor ymweld â'r safle:

 

PL/06297

DILEU AMOD 5 SYDD YNGHLWM WRTH GANIATÂD CYNLLUNIO CYFEIRNOD W/38893, I GANIATÁU CADW'R STRWYTHUR PREN PRESENNOL AR Y SAFLE A CHADW CARAFÁN DEITHIOL AT DDIBENION DOMESTIG ATEGOL YM MHARC YR ODYN, HEBRON, HENDY-GWYN AR DAF, SA34 0XT

 

RHESWM – Galluogi'r Pwyllgor i gael golwg ar y safle yng ngoleuni pryderon a godwyd y gallai'r cais fod yn groes i'r egwyddorion a nodwyd yn y canllawiau Datblygiad Un Blaned (OPD) o ran ei effaith amgylcheddol ac ecolegol.

 

 

4.

ADRODDIAD APELIADAU pdf eicon PDF 186 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i'r Adroddiad Apeliadau Cynllunio a oedd yn darparu gwybodaeth yn ymwneud ag apeliadau cynllunio a gyflwynwyd ar  27 Tachwedd, 2023.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL nodi'r adroddiad.

5.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR:

Dogfennau ychwanegol:

5.1

9FED TACHWEDD 2023 pdf eicon PDF 106 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

5.2

21AIN TACHWEDD 2023 pdf eicon PDF 74 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi cofnodion cyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 21 Tachwedd 2023, gan eu bod yn gywir.