Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Iau, 10fed Medi, 2020 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod -.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Nodyn: Virtual Meeting. Members of the public can view the meeting live via the Authority's website. If you require Welsh to English simultaneous translation during the meeting please telephone 0330 336 4321 Passcode: 38107749# (For call charges contact your service provider) 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriad am absenoldeb gan y Cynghorydd P. Edwards.

 

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONAL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

 

3.

RHANBARTH Y DWYRAIN - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO pdf eicon PDF 1009 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD caniatáu'r cais cynllunio canlynol yn amodol ar yr amodau yn Adroddiad/Atodiad y Pennaeth Cynllunio a/neu y rhoddwyd gwybod amdanynt yn y cyfarfod:-

 

 

E/39892

 

 

Cais i ddatblygu Ffordd Gyswllt rhwng Ffordd Gyswllt Economaidd arfaethedig Cross Hands â'r B4556 Heol Norton, gwaith draenio a thirlunio cysylltiedig, ffordd gyswllt arfaethedig rhwng Ffordd Gyswllt Economaidd Cross Hands, Heol Norton, Pen-y-groes, Llanelli, SA14 7RS

 

Cafwyd sylw ar ran gwrthwynebydd i'r cais ac roedd y prif feysydd a berai bryder fel a ganlyn:

·             Methiant i roi gwybod yn briodol i bawb sydd â buddiant yn nhir y cais cynllunio;

·             Mae'r cynnig yn gwrthdaro â'r cais cynllunio cyfagos am 70 o unedau preswyl;

·             Dim manylion am drin y ffiniau â thir preifat cyfagos;

·             Dim manylion am effaith debygol s?n o'r ffordd arfaethedig, na mesurau lliniaru arfaethedig i fynd i'r afael ag effeithiau o'r fath.

Ymatebodd asiant yr ymgeisydd a'r Uwch-swyddog Rheoli Datblygu [Rhanbarth y De] i'r materion a godwyd.

 

 

4.

COFNODION

Dogfennau ychwanegol:

4.1

13EG AWST 2020 pdf eicon PDF 97 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi bod cofnodion cyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 13 Awst 2020 yn gofnod cywir.

 

4.2

25AIN AWST 2020 pdf eicon PDF 84 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi bod cofnodion cyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 25 Awst 2020 yn gofnod cywir.