Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Trwyddedu - Dydd Iau, 23ain Medi, 2021 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Janine Owen  01267 224030

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr P. Edwards, A. Fox a B.D.J. Philips.

 

 

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Y Cynghorydd

Rhif y Cofnod

Y Math o Fuddiant

D.E. Williams

2.             Eitem ar yr Agenda - 7

3.             Mr Dewi Penry Bowen –

4.             Cais am adnewyddu Trwydded Yrru Ddeuol ar gyfer Cerbyd Hacnai/Hurio Preifat

Mae'n adnabod y gyrrwr.

 

 

3.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD YR IS-BWYLLGOR TRWYDDEDU "A" A GYNHALIWYD AR 7 GORFFENNAF 2021. pdf eicon PDF 199 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

4.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR TRWYDDEDU A GYNHALIWYD AR 13 GORFFENNAF 2021 pdf eicon PDF 267 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Trwyddedu a gynhaliwyd ar 13 Gorffennaf 2021 gan eu bod yn gywir.

 

 

5.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

NI DDYLID CYHOEDDI’R ADRODDIAD SY’N YMWNEUD Â’R MATERION CANLYNOL GAN EU BOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y’I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 12 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y’I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007 GAN EI FOD YN CYNNWYS GWYBODAETH AM UNIGOLYN PENODOL.

 

OS BYDD Y PWYLLGOR AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â’R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATER HYN YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I’R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O’R FATH.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

6.

MR JASON OWEN JENKINS - CAIS I ADNEWYDDU TRWYDDED YRRU DDEUOL CERBYD HACNAI/HURIO PREIFAT

Cofnodion:

[Sylwer: Roedd Mr Jenkins yn bresennol dros y ffôn]

 

Bu'r Pwyllgor yn ystyried y cais gan Jason Owen Jenkins, 38 Bro Myrddin, Caerfyrddin am adnewyddu ei Drwydded Yrru Ddeuol ar gyfer Cerbyd Hacnai/Hurio Preifat.

 

Bu'r Pwyllgor yn cyfweld â Mr Jenkins ynghylch ei gais a'r materion a godwyd gan yr Uwch-swyddog Trwyddedu.

 

Argymhellodd yr Uwch-swyddog Trwyddedu fod cais Mr Jenkins yn cael ei ganiatáu a'i fod yn cael rhybudd ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â chanllawiau'r Cyngor, fod cais Mr Jason Owen Jenkins yn cael ei ganiatáu a'i fod yn cael rhybudd ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.

 

Rheswm

Ar sail y dystiolaeth a gyflwynwyd, roedd y Pwyllgor, yn unol â'r Canllawiau Polisi ar gollfarnau gyrru, yn fodlon bod yr ymgeisydd yn rhywun addas a phriodol i feddu ar drwydded.

 

 

7.

MR DEWI PENRY BOWEN - CAIS I ADNEWYDDU TRWYDDED YRRU DDEUOL CERBYD HACNAI/HURIO PREIFAT

Cofnodion:

[Sylwer:

  • Roedd Mr Jenkins yn bresennol dros y ffôn.
  • Bu i'r Cynghorydd D.E. Williams ddatgan buddiant a gadawodd y cyfarfod drwy gydol y drafodaeth a gafwyd wrth ystyried a phenderfynu ar yr eitem hon]

 

Bu'r Pwyllgor yn ystyried y cais gan Mr Dewi Penry Bowen, Bridgend Cottage, Heol Llangynnwr, Llangynnwr, Caerfyrddin am adnewyddu ei Drwydded Yrru Ddeuol ar gyfer Cerbyd Hacnai/Hurio Preifat.

 

Bu'r Pwyllgor yn cyfweld â Mr Bowen ynghylch ei gais a'r materion a godwyd gan yr Uwch-swyddog Trwyddedu.

 

Argymhellodd yr Uwch-swyddog Trwyddedu fod cais Mr Bowen yn cael ei ganiatáu a'i fod yn cael rhybudd ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â chanllawiau'r Cyngor, fod cais Mr Dewi Penry Bowen am adnewyddu yn cael ei ganiatáu a'i fod yn cael rhybudd ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.

 

Rheswm

Ar sail y dystiolaeth a gyflwynwyd, roedd y Pwyllgor, yn unol â'r Canllawiau Polisi ar gollfarnau gyrru, yn fodlon bod yr ymgeisydd yn rhywun addas a phriodol i feddu ar drwydded. 

 

 

8.

MR ROBERT FISHER - TRWYDDED YRRU DDEUOL CERBYD HACNAI/HURIO PREIFAT

Cofnodion:

Rhoddwyd gwybod i'r Pwyllgor fod Mr Robert Fisher o 8 Heol Siloh, Llanelli, yn meddu ar drwydded yrru ddeuol ar gyfer cerbyd hacnai/hurio preifat gan yr Awdurdod hwn a bod mater wedi codi ynghylch ei drwydded.  

 

Bu'r Pwyllgor yn cyfweld â Mr Fisher ynghylch ei gais a'r materion a godwyd gan yr Uwch-swyddog Trwyddedu.

 

Argymhellodd yr Uwch-swyddog Trwyddedu fod cais Mr Fisher yn cael ei ganiatáu a'i fod yn cael rhybudd ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â chanllawiau'r Cyngor, fod Mr Robert Fisher yn cael rhybudd ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.

 

Rheswm

Ar sail y dystiolaeth a gyflwynwyd, roedd y Pwyllgor, yn unol â'r Canllawiau Polisi ar gollfarnau gyrru, yn fodlon bod yr unigolyn yn rhywun addas a phriodol i feddu ar drwydded.

 

 

9.

MR DAVID IAN ELIAS - CAIS I ADNEWYDDU TRWYDDED YRRU DDEUOL CERBYD HACNAI/HURIO PREIFAT

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn ystyried y cais gan Mr David Ian Elias , 27 Ffordd Talbot, Rhydaman am adnewyddu ei Drwydded Yrru Ddeuol ar gyfer Cerbyd Hacnai/Hurio Preifat.

 

Bu'r Pwyllgor yn cyfweld â Mr Elias ynghylch ei gais a'r materion a godwyd gan yr Uwch-swyddog Trwyddedu.

 

Argymhellodd yr Uwch-swyddog Trwyddedu fod cais Mr Elias yn cael ei ganiatáu a'i fod yn cael rhybudd ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â chanllawiau'r Cyngor, fod cais Mr David Ian Elias am adnewyddu yn cael ei ganiatáu a'i fod yn cael rhybudd ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.

 

Rheswm

Ar sail y dystiolaeth a gyflwynwyd, roedd y Pwyllgor, yn unol â'r Canllawiau Polisi ar gollfarnau gyrru, yn fodlon bod yr ymgeisydd yn rhywun addas a phriodol i feddu ar drwydded. 

 

 

10.

MR GLYNDWR PHILLIPS - TRWYDDED YRRU DDEUOL CERBYD HACNAI/HURIO PREIFAT

Cofnodion:

Rhoddwyd gwybod i'r Pwyllgor fod Glyndwr Phillips o 50 Heol y Gwyddau, Caerfyrddin, yn meddu ar drwydded yrru ddeuol ar gyfer cerbyd hacnai/hurio preifat gan yr Awdurdod hwn a bod mater wedi codi ynghylch ei drwydded.       

 

Bu'r Pwyllgor yn cyfweld â Mr Phillips ynghylch ei gais a'r materion a godwyd gan yr Uwch-swyddog Trwyddedu.

 

Argymhellodd yr Uwch-swyddog Trwyddedu fod Mr Phillips yn cael rhybudd ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â chanllawiau'r Cyngor, fod Mr Glyndwr Phillips yn cael rhybudd ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.

 

Rheswm

Ar sail y dystiolaeth a gyflwynwyd, roedd y Pwyllgor, yn unol â'r Canllawiau Polisi ar gollfarnau gyrru, yn fodlon bod yr unigolyn yn rhywun addas a phriodol i feddu ar drwydded. 

 

 

11.

MISS DEBORAH THERESA MATTHEWS - CAIS I ADNEWYDDU TRWYDDED YRRU DDEUOL CERBYD HACNAI/HURIO PREIFAT

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn ystyried cais gan Miss Deborah Theresa Matthews o Fflat 2, Heol yr Orsaf, Porth Tywyn am adnewyddu ei Thrwydded Yrru Ddeuol ar gyfer Cerbyd Hacnai/Hurio Preifat.

 

Bu'r Pwyllgor yn cyfweld â Miss Matthews ynghylch ei chais a'r materion a godwyd gan yr Uwch-swyddog Trwyddedu.

 

Argymhellodd yr Uwch-swyddog Trwyddedu fod Miss Matthews yn cael rhybudd ynghylch ei hymddygiad yn y dyfodol.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â chanllawiau'r Cyngor, fod cais Mrs Deborah Theresa Matthews yn cael ei ganiatáu a'i bod yn cael rhybudd ynghylch ei hymddygiad yn y dyfodol.

 

Rheswm

Ar sail y dystiolaeth a gyflwynwyd, roedd y Pwyllgor, yn unol â'r Canllawiau Polisi ar gollfarnau gyrru, yn fodlon bod yr ymgeisydd yn rhywun addas a phriodol i feddu ar drwydded. 

 

 

12.

MR WILLIAM JOHN SPREADBURY - TRWYDDED YRRU DDEUOL CERBYD HACNAI/HURIO PREIFAT

Cofnodion:

Rhoddwyd gwybod i'r Pwyllgor fod Mr William John Spreadbury o 9 Heol yr Orsaf, Sanclêr, yn meddu ar drwydded yrru ddeuol ar gyfer cerbyd hacnai/hurio preifat gan yr Awdurdod hwn a bod mater wedi codi ynghylch ei drwydded.     

 

Bu'r Pwyllgor yn cyfweld â Mr Spreadbury ynghylch ei gais a'r materion a godwyd gan yr Uwch-swyddog Trwyddedu.

 

Argymhellodd yr Uwch-swyddog Trwyddedu fod Mr Spreadbury yn cael rhybudd terfynol ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.

 

Ar hynny

 

PENDERFYNODD yr Is-bwyllgor YN UNFRYDOL gynnal sesiwn preifat er mwyn cael cyngor cyfreithiol yn unol â Pharagraff 16 o Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Ar ôl y toriad, ailymgynullodd y Pwyllgor i roi ei benderfyniad.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â chanllawiau'r Cyngor, roi rhybudd terfynol i William John Spreadbury ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.

 

Rheswm

Ar sail y dystiolaeth a gyflwynwyd, roedd y Pwyllgor, yn unol â'r Canllawiau Polisi ar gollfarnau gyrru, yn fodlon bod yr unigolyn yn rhywun addas a phriodol i feddu ar drwydded. 

 

 

13.

MR JASON LEE DAVIES - CAIS I ADNEWYDDU TRWYDDED YRRU DDEUOL CERBYD HACNAI/HURIO PREIFAT

Cofnodion:

[Sylwer: Roedd Mr Davies yn bresennol dros y ffôn.]

 

Bu'r Pwyllgor yn ystyried y cais gan Mr Jason Lee Davies , Fflat 1, Y Felin, Ffordd Glannant, Caerfyrddin am adnewyddu ei Drwydded Yrru Ddeuol ar gyfer Cerbyd Hacnai/Hurio Preifat. 

 

Bu'r Pwyllgor yn cyfweld â Mr Davies ynghylch ei gais a'r materion a godwyd gan yr Uwch-swyddog Trwyddedu.

 

Argymhellodd yr Uwch-swyddog Trwyddedu fod Mr Davies yn cael rhybudd terfynol ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.

 

Ar hynny

 

PENDERFYNODD yr Is-bwyllgor YN UNFRYDOL gynnal sesiwn preifat er mwyn cael cyngor cyfreithiol yn unol â Pharagraff 16 o Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Ar ôl y toriad, ailymgynullodd y Pwyllgor i roi ei benderfyniad.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â chanllawiau'r Cyngor, roi rhybudd terfynol i Mr Jason Lee Davies ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.

 

Rheswm

Ar sail y dystiolaeth a gyflwynwyd, roedd y Pwyllgor, yn unol â'r Canllawiau Polisi ar gollfarnau gyrru, yn fodlon bod yr ymgeisydd yn rhywun addas a phriodol i feddu ar drwydded.

 

 

14.

MR ABDULLA ALYUFRUS - CAIS AM DRWYDDED YRRU DDEUOL CERBYD HACNAI/HURIO PREIFAT

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn ystyried cais gan Mr AbdullaAlyufrus o 1 Parcllynbach, Abercych, Boncath am Drwydded Yrru Ddeuol ar gyfer Cerbyd Hacnai/Hurio Preifat.

 

Bu'r Pwyllgor yn cyfweld â Mr Alyufrus ynghylch ei gais a'r materion a godwyd gan yr Uwch-swyddog Trwyddedu.

 

Argymhellodd yr Uwch-swyddog Trwyddedu fod cais Mr Alyufrus yn cael ei wrthod.

 

Ar hynny:

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL gynnal sesiwn preifat er mwyn cael cyngor cyfreithiol yn unol â Pharagraff 16 o Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Ar ôl y toriad, ailymgynullodd y Pwyllgor i roi ei benderfyniad.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â chanllawiau'r Cyngor, wrthod cais Mr Abdulla Alyufrus am Drwydded Yrru Ddeuol ar gyfer Cerbyd Hacnai/Hurio Preifat.

 

Rheswm

 

Yn unol â pholisi Cyngor Sir Caerfyrddin, gwrthodwyd y cais gan nad oedd y Pwyllgor o'r farn bod yr ymgeisydd yn berson addas a phriodol i gael trwydded.