Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd - Dydd Llun, 4ydd Hydref, 2021 2.00 yp

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Janine Owen  01267 224030

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Gynghorydd P. M. Edwards.

 

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATEB I UNRHYW EITEM AR YR AGENDA.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 

Ni chafwyd dim datganiadau ynghylch chwip waharddedig.

 

Y Cynghorydd

Rhif y Cofnod(ion)

Y Math o Fuddiant

J. Gilasbey

6.             6- Adroddiad Perfformiad Chwarter 1 2021/22 (1 Ebrill tan 30 Mehefin 2021)

 

Mae cam gweithredu yn yr adroddiad yn cynnwys cyfeiriad at ysgol yn ei ward lle mae ganddi fuddiant personol.

Caniatawyd gollyngiad iddi siarad ond nid pleidleisio

 

 

3.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd dim cwestiynau wedi dod i law gan y cyhoedd.

 

 

4.

EGLURHAD AM BEIDIO Â CHYFLWYNO ADRODDIAD CRAFFU pdf eicon PDF 97 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 

Cafodd y Pwyllgor eglurhad am beidio â chyflwyno'r adroddiad craffu canlynol:

 

·     Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd

 

Nododd yr Aelodau y dyddiad cyflwyno diwygiedig, sef 25 Tachwedd 2021.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL nodi'r eglurhad am beidio â chyflwyno'r adroddiad.

 

 

5.

YMATEB I LLIFOGYDD MEWN ARGYFWNG - TREFNIADAU DIGWYDDIADAU STORM pdf eicon PDF 421 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad ar Ymateb i Lifogydd Mewn Argyfwng - Trefniadau Digwyddiadau Storm. Roedd yr adroddiad, a gyflwynwyd gan yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd, yn darparu gwybodaeth fanwl am sut mae'r Cyngor ar hyn o bryd yn delio â digwyddiadau stormydd sy'n achosi llifogydd eang ac yn ymateb iddynt ac yn cynnwys y camau y gellid eu disgwyl gan y Cyngor.

 

Ystyriodd aelodau'r Pwyllgor yr egwyddorion a nodwyd yn yr adroddiad ar gyfer ymateb i lifogydd yn ystod y cam ymateb i argyfwng.

 

Nododd yr Aelodau fod y patrwm o ran stormydd gaeaf amlach a oedd yn gofyn am ymateb brys wedi cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf. 

 

Roedd yr adroddiad yn canolbwyntio ar brif agweddau'r cam gweithredol ar gyfer ymateb i argyfwng a gwybodaeth am y gwaith glanhau ffisegol uniongyrchol a oedd yn rhan o'r cam adfer ac yn ogystal, roedd yn cyfeirio at agweddau ehangach y cam ymateb ac adfer ar ôl y digwyddiad.

 

Mewn ymateb i storm a arweiniodd at lifogydd sylweddol, nodwyd y camau penodol canlynol i reoli digwyddiad o'r fath:

 

· Y cam cynllunio cyn y storm;

· Cam ymateb adweithiol ar unwaith yn ystod llifogydd;

·Cam ymateb ac adfer yn syth ar ôl y digwyddiad.

 

Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i'r cynnwys canlynol yn yr adroddiad:

 

·       Asiantaethau partner

·       Timau Llifogydd Argyfwng Cyngor Sir Caerfyrddin (trosolwg)

·       Cyfrifoldebau a Swyddogaethau Statudol (yn gysylltiedig â llifogydd)

·       Proses Arfaethedig Cyngor Sir Caerfyrddin ar gyfer Ymateb i Lifogydd .

·       Cyfrifoldeb Perchenogion Eiddo Preifat

·       Camau Gweithredu Hirdymor ar ôl storm

 

Rhoddwyd sylw i'r sylwadau/ymholiadau canlynol wrth drafod yr adroddiad:-

 

·       Mynegwyd diolch i'r Swyddogion am lunio adroddiad cynhwysfawr a oedd yn rhoi gwybodaeth a oedd wedi'i nodi'n glir.

 

·       Gofynnwyd am eglurhad ar lefel cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru (CNC) o ran yr afon a achosodd y llifogydd sylweddol ym Mhensarn, Caerfyrddin.  Eglurodd Pennaeth y Gwasanaethau Amgylcheddol a Gwastraff fod llifogydd o brif afon yn gyffredinol yn dod o dan gyfrifoldeb CNC o dan ymbarél swyddogaethau llifogydd ac amgylcheddol ehangach Llywodraeth Cymru.  Mewn perthynas â'r llifogydd ym Mhensarn, dywedwyd bod y llifogydd wedi'u hachosi gan gyfuniad o ffactorau gan gynnwys y ffaith nad oedd d?r glaw yn gallu llifo o'r tu ôl i'r amddiffynfa rhag llifogydd oherwydd lefel d?r uchel afon Tywi.  Dywedodd Pennaeth y Gwasanaethau Amgylcheddol a Gwastraff wrth y Pwyllgor fod y Cyngor yn ceisio cyllid gan Lywodraeth Cymru er mwyn gwneud rhagor o waith i archwilio'r hyn y gellir ei wneud i leddfu'r problemau llifogydd yn ardal Pensarn, Caerfyrddin.

 

·       Gwnaed sylw bod y wybodaeth a roddwyd am y cynnydd yn nifer y stormydd ac effaith hynny ar gymunedau yn peri gofid ac yn debygol o fod oherwydd newid yn yr hinsawdd. 

 

Nodwyd er bod gan ddeiliaid tai a busnesau eu cyfrifoldebau eu hunain, gofynnwyd pa waith oedd yn cael ei wneud i annog cymunedau ac yn enwedig cymunedau agored i niwed i gael cynllun mewn argyfwng a wardeiniaid argyfwng hyfforddedig?  Cytunodd Pennaeth y Gwasanaethau Amgylcheddol a Gwastraff ei bod yn bwysig i gymunedau geisio bod mewn sefyllfa  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 5.

6.

ADRODDIAD PERFFORMIAD CWARTER 1 2021/22 (1 EBRILL I 30 MEHEFIN 2021) pdf eicon PDF 571 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Nodyn: Yn gynharach, datganodd y Cynghorydd J Gilasbey ddiddordeb mewn gweithred yn yr eitem hon).

 

Derbyniodd y Pwyllgor Adroddiad Perfformiad Chwarter 1 2021/22 ar gyfer y cyfnod o 1 Ebrill i 30 Mehefin 2021 a gyflwynwyd gan yr Aelodau Cabinet dros Ddiogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd, Cymunedau a Materion Gwledig a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd mewn perthynas â'r meysydd sy'n dod o dan eu portffolio a chylch gwaith y Pwyllgorau.

 

Roedd yr adroddiad yn manylu ar y cynnydd a wnaed yn erbyn y camau gweithredu a'r mesurau yn y Strategaeth Gorfforaethol ac ar gyflawni'r 13 Amcan Llesiant. Nododd y Pwyllgor mai 2021/22 oedd y flwyddyn gyntaf y byddai'r Cyngor yn ei hunanarfarnu ac yn adrodd arni o dan delerau Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, yn enwedig Rhan 6 sy'n ymwneud â Pherfformiad a Llywodraethu.

 

Cyflwynwyd y sylwadau/ymholiadau canlynol yn ymwneud â'r camau sy'n gysylltiedig â phortffolio'r Amgylchedd:-

 

  • Mewn ymateb i ymholiad a godwyd o ran cam gweithredu PAM/043, cadarnhaodd yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd fod y targedau cynyddol oherwydd eu bod yn darged chwarterol cronnol.

 

  • Cyfeiriwyd at y tân yng nghyfleuster adennill deunyddiau CWM Environmental, Nantycaws, Caerfyrddin.  Gofynnwyd a fyddai'r yswiriant yn cwmpasu unrhyw ddirwy a geir o ganlyniad i beidio â chyrraedd unrhyw dargedau?  Cadarnhaodd yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd na fyddai'r yswiriant yn cwmpasu unrhyw ddirwyon, ond rhoddodd sicrwydd i'r aelodau y byddai trafodaethau cadarn yn cael eu cynnal gyda Llywodraeth Cymru ar ddiwedd y flwyddyn, os oes angen.

 

Dywedodd Cyfarwyddwr yr Amgylchedd wrth yr Aelodau na chaniateir yswirio yn erbyn materion a oedd yn ofyniad cyfreithiol/statudol.  Yn ogystal, dywedodd fod yswirwyr CWM Environmental Ltd wedi derbyn atebolrwydd mewn perthynas â'r tân a bod trafodaethau'n cael eu cynnal ar hyn o bryd.  Yn ogystal, roedd Llywodraeth Cymru wedi cael gwybod am y digwyddiad a'r sefyllfa bresennol ac er y byddai tabl cynghrair ar gyfer targedau yn parhau i gael ei gyflwyno, oherwydd y camau a oedd ar waith i gywiro materion, roedd dirwy yn annhebygol.

 

  • Dywedodd y Pennaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth, mewn ymateb i ymholiad a godwyd mewn perthynas â glanhau'r gwter, fod y Cyngor yn gweithredu o fewn y gyllideb a ddyrannwyd ar hyn o bryd a bod 2 weithiwr glanhau cwteri llawn-amser a 2 ran-amser yn gweithio ledled Sir Gaerfyrddin ar hyn o bryd . Mewn ymateb i ymholiad pellach yngl?n â'r gyllideb a ddyrannwyd, dywedodd y Pennaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth, yn ogystal â rheoli'r rhaglen arolygiadau a gynlluniwyd ymlaen llaw, fod sefyllfaoedd adweithiol yn bennaf oherwydd y tywydd.

 

  • Dywedwyd, mewn perthynas ag arsylwadau blaenorol ynghylch pennu targedau perthnasol, nad oedd yn ymddangos bod y targedau presennol yn uchelgeisiol nac yn ymdrechu i wella proses neu berfformiad drwy barhau i wneud yr hyn a wnaed bob amser.  Cwestiynwyd dilysrwydd y targedau a ddyfynnwyd.

 

 

 

  • Cyfeiriwyd at gam gweithredu rhif 14813 a nodwyd ar dudalen 38 o'r pecyn agenda 'Cyflwyno prosiect Cam 1 Re:fit Cymru (Effeithlonrwydd Ynni) i gyflawni arbedion ynni/carbon'  Gofynnwyd am eglurder ynghylch a ddylai'r cam gweithredu hwn nodi 'heb  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 6.

7.

STRATEGAETH WASTRAFF I'R DYFODOL pdf eicon PDF 496 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i adroddiad ar Strategaeth Wastraff i'r Dyfodol a gyflwynwyd gan yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd.

 

Roedd yr adroddiad yn cynnwys gwybodaeth am y strategaeth, camau gweithredu ac ystyriaethau arfaethedig i'r dyfodol ar gyfer y Gwasanaeth Gwastraff, er mwyn cyrraedd targed ailgylchu o 70% erbyn 2024/25 a darparu sylfaen ar gyfer gwelliannau i sicrhau dim gwastraff erbyn 2050.

 

Rhoddwyd sylw i'r sylwadau/ymholiadau canlynol wrth drafod yr adroddiad:-

 

·       Cyfeiriwyd at yr adran Cymharu Gwasanaethau a Pherfformiad yn yr adroddiad. Mewn perthynas â'r tabl a oedd yn disgrifio'r perfformiad yn erbyn dull casglu'r 22 Awdurdod yng Nghymru yn 2019/20, gwelwyd ei bod yn ymddangos nad oedd  cyfradd ganrannol y gyfradd ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio ar gyfartaledd ar draws yr Awdurdodau yn dangos fawr o wahaniaeth er bod rhai eisoes wedi mabwysiadu dull y Glasbrint. Pwysleisiodd yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd y bvddai Llywodraeth Cymru ond yn darparu'r cyllid angenrheidiol pe bai'r Awdurdod yn mabwysiadu dull y Glasbrint.

Yn ogystal, eglurwyd i'r Aelodau y byddai'r fethodoleg hon yn hwyluso deunyddiau glanach gan leihau halogi sy'n galluogi ailgylchu hwylus yn y DU. Eglurodd Pennaeth y Gwasanaethau Amgylcheddol a Gwastraff mai'r anawsterau mewn perthynas â'r tabl cymharu oedd na nodwyd y waelodlin lle dechreuodd Awdurdodau Lleol cyn mabwysiadu dull y Glasbrint.

 

Yn ogystal, hysbyswyd yr Aelodau fod dull y Glasbrint yn y bôn yn croesawu economi gylchol, gan alluogi gwell defnydd o ddeunyddiau sy'n bodoli eisoes a mabwysiadu deunyddiau o ansawdd gwell sy'n cefnogi cyfansoddiad yr economi gylchol.

 

·       Er mwyn codi ymwybyddiaeth a rhoi gwybod i ddeiliaid tai am ba ddeunydd i'w osod ym mha fag a hyrwyddo ailgylchu, awgrymwyd y dylid dosbarthu taflen ochr yn ochr â'r dosbarthiadau blynyddol. Dywedodd Rheolwr y Gwasanaethau Amgylcheddol, mewn perthynas â chasgliadau bagiau du a bagiau ailgylchu glas, y byddai llythyrau addysgol yn cael eu dosbarthu i aelwydydd lle nodwyd bod problem. Byddai hyn yn cael ei ategu gan ymweliad os oes angen.

 

·       Gofynnwyd, pe bai dull y Glasbrint yn cael ei fabwysiadu, a fyddai'r canolfannau ailgylchu gwydr yn aros yn eu lle gan eu bod yn wasanaeth hanfodol i bob cymuned?  Eglurodd Rheolwr y Gwasanaethau Amgylcheddol y byddai'r rhwydwaith presennol o Safleoedd Casglu Gwydr yn cael ei leihau a byddai hyn yn cael ei ystyried ar y sail y byddai'r safle a ddefnyddir fwyaf yn cael ei gadw. Fodd bynnag, ni fyddai'r broses hon ar waith nes bod y casgliadau gwydr wythnosol o d? i d? ar waith ledled y Sir yn 2024.

 

·       Mynegwyd pryder yn adleisio'r pryderon a godwyd yn y Dadansoddiad Thematig o'r gwaith Ymgysylltu ynghylch Casgliadau Gwastraff a atodir i'r adroddiad ynghylch casglu 3 bag du bob tair wythnos a'r posibilrwydd y byddai'r cynnig yn cynyddu'r tebygolrwydd o fermin, arogleuon a thipio anghyfreithlon mewn cymunedau. Cyfeiriodd yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd at adran yn yr adroddiad, a nododd fod Cyngor Sir Caerfyrddin, yn 2017, wedi comisiynu arolwg dadansoddi gwastraff i nodi'r elfennau y gellir eu hailgylchu o wastraff gweddilliol a waredwyd drwy'r casgliadau gwastraff gweddilliol o d? i  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 7.

8.

DIWEDDARIAD AR GAMAU GWEITHREDU Y PWYLLGOR CRAFFU pdf eicon PDF 115 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor adroddiad a nodai'r cynnydd a wnaed mewn perthynas â cheisiadau neu atgyfeiriadau a oedd wedi deillio o gyfarfodydd blaenorol yn ystod 2020/21 a 2021/22.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn yr adroddiad.

 

 

9.

ATGYFEIRIAD GAN Y PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU AC ADFYWIO - AR GYFER DARPARIAETH PAFINAU MEWN ARDALWEDD GWLEDIG pdf eicon PDF 299 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad i'w ystyried mewn perthynas ag atgyfeiriad gan y Pwyllgor Craffu -Cymunedau ac Adfywio mewn perthynas â darparu palmentydd mewn ardaloedd gwledig.

 

Wrth ystyried Adroddiad Blynyddol Drafft y Cyngor ar gyfer 2020/21, cyfeiriodd Aelodau'r Pwyllgor Craffu - Cymunedau ac Adfywio yn ei gyfarfod ar 1 Gorffennaf, 2021 at y cynnydd mewn cerdded a beicio yn ystod y pandemig a diffyg palmentydd ar briffyrdd cyhoeddus mewn llawer o ardaloedd gwledig i hwyluso cerdded diogel, gyda dros 300 o geisiadau am balmentydd heb eu penderfynu ar hyn o bryd. Mynegwyd barn y dylai'r Awdurdod archwilio'r sefyllfa hon, o bosibl drwy Gr?p Gorchwyl a Gorffen. Gan nad oedd y mater hwn yn dod o dan faes gorchwyl y Pwyllgor, cytunodd Aelodau'r Pwyllgor Craffu - Cymunedau ac Adfywio i gyfeirio'r mater at y Pwyllgor Craffu - Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd.

 

Yn ogystal, roedd yr adroddiad hefyd yn cynnwys gwybodaeth am drafodaeth a gafodd ei chynnal yng nghyfarfod y Pwyllgor Polisi ac Adnoddau ar 21 Gorffennaf 2021 a oedd yn mynegi pryder ynghylch yr ôl-groniad o geisiadau am ddarparu palmentydd, mewn ardaloedd gwledig.

 

I gydnabod bod y mater hwn yn dod o dan faes gorchwyl y Pwyllgor hwn, nodwyd bod y mater hwn yn bryder sylweddol yr oedd angen ei archwilio ymhellach.  Cynigiwyd felly bod y Pwyllgor hwn yn derbyn yr atgyfeiriad ac er mwyn i'r Pwyllgor ystyried y mater yn briodol, cynigiwyd y dylid cynnwys adroddiad ar Flaenraglen Waith y Pwyllgor i ddarparu gwybodaeth gefndir a gwybodaeth am y sefyllfa bresennol mewn perthynas â darparu palmentydd mewn ardaloedd gwledig. Eiliwyd y cynnig hwn.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL:

9.1 fod yr atgyfeiriad gan y Pwyllgor Craffu - Cymunedau ac Adfywio yn cael ei dderbyn;

9.2 y dylid cynnwys adroddiad ar Flaenraglen Waith y Pwyllgor i ddarparu gwybodaeth gefndir a gwybodaeth am y sefyllfa bresennol o ran darparu palmentydd mewn ardaloedd gwledig

 

 

10.

EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL pdf eicon PDF 199 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor restr o'r eitemau a fyddai'n cael eu hystyried yn ei gyfarfod nesaf ar 25 Tachwedd 2021.

 

PENDERFYNWYD derbyn y rhestr o'r eitemau i'w hystyried yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 25 Tachwedd 2021.

 

 

11.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 2 GORFFENNAF 2021 pdf eicon PDF 435 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu - Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd a gynhaliwyd ar 2 Gorffennaf, 2021 yn gofnod cywir.