Agenda

Cabinet - Dydd Llun, 29ain Gorffennaf, 2024 10.00 yb

Lleoliad: Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Julie Owens  01267 224088

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

3.

I LOFNODI FEL COFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y CABINET A GYNHALIWYD AR Y 17EG MEHEFIN 2024 pdf eicon PDF 88 KB

4.

CWESTIYNAU Â RHYBUDD GAN YR AELODAU

4.1

CWESTIWN GAN Y CYNGHORYDD ROB JAMES I'R CYNGHORYDD DARREN PRICE, ARWEINYDD Y CYNGOR

"Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cyhoeddi ei fod yn rhoi'r gorau i gynlluniau i adeiladu'r ysgol arbennig y mae mawr ei hangen yn Llanelli oherwydd pwysau ariannol.

 

"Mae hyn yn siomedig iawn i'r disgyblion presennol, y rhieni, y staff addysgu a'n cymuned. Barn teuluoedd yn Sir Gaerfyrddin yw nad oes digon o gymorth ADY ar hyn o bryd; felly wrth i'r Cyngor dynnu’n ôl ar ôl saith mlynedd o gynllunio, beth yw'r cynllun newydd ar gyfer gwella addysg ADY ar draws Sir Gaerfyrddin?"

 

4.2

CWESTIWN GAN Y CYNGHORYDD ROB JAMES I'R CYNGHORYDD DARREN PRICE, ARWEINYDD Y CYNGOR

“A allai'r Arweinydd roi diweddariad ynghylch pa gynnydd mae'r Cyngor wedi'i wneud o ran darparu ysgol newydd i Ysgol Dewi Sant?”

 

5.

CWESTIYNAU A RHYBYDD GAN Y CYHOEDD

6.

STRATEGAETH DDIGIDOL 2024-2027 pdf eicon PDF 134 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

STRATEGAETH AR GYFER RHEOLI GLASWELLTIR I BRYFED PEILLIO AR YSTÂD CYNGOR SIR CAERFYRDDIN 2024-29 pdf eicon PDF 137 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

CANLLAWIAU CYNLLUNIO ATODOL DRAFFT CYNLLUN DATBLYGU LLEOL pdf eicon PDF 144 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

STRATEGAETH GWASTRAFF SIR GAERFYRDDIN - CYNLLUN GWEITHREDU GLASBRINT pdf eicon PDF 173 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

POLISI PATRWM GWEITHIO RHAGWELADWY pdf eicon PDF 109 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

CYNLLUN DEG TREF - CASTELL NEWYDD EMLYN pdf eicon PDF 121 KB

12.

CRONFA DATBLYGU CYFALAF Y DEG TREF pdf eicon PDF 142 KB

13.

CRONFA GYFALAF RHAGLEN DEG TREF - HENDY-GWYN AR DAF pdf eicon PDF 125 KB

14.

CYTUNDEBAU PARC Y SCARLETS pdf eicon PDF 127 KB

15.

UNRHYW FATER ARALL Y GALL Y CADEIRYDD OHERWYDD AMGYLCHIADAU ARBENNIG BENDERFYNU EI YSTYRIED YN FATER BRYS YN UNOL AG ADRAN 100B(4)(B) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL, 1972.

16.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

NI DDYLID CYHOEDDI’R ADRODDIADAU SY’N YMWNEUD Â’R MATERION CANLYNOL GAN EU BOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y’I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 14 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y’I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y CABINET AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â’R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATERION HYN YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I’R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O’R FATH.

17.

SAFLE CANOLFAN ADDYSG AWYR AGORED PENTYWYN

18.

CRONFA DATBLYGU EIDDO - PDF

19.

LLAIN 3, PARC ADWERTHU TROSTRE, LLANELLI