Agenda

Cabinet - Dydd Llun, 11eg Rhagfyr, 2023 10.00 yb

Lleoliad: Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

3.

I LOFNODI FEL COFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y CABINET A GYNHALIWYD AR Y 13EG TACHWEDD 2023 pdf eicon PDF 95 KB

4.

CWESTIYNAU Â RHYBUDD GAN YR AELODAU

5.

CWESTIYNAU A RHYBYDD GAN Y CYHOEDD

6.

GWEITHRED AMRYWIO I DDIWYGIO ATODLEN 3 "CYLCH GORCHWYL" CYTUNDEB Y CYD-BWYLLGOR AR GYFER PARTNERIAETH pdf eicon PDF 117 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

STRATEGAETH GAFFAEL 2023/28. pdf eicon PDF 239 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

SYLFAEN TRETH Y CYNGOR 2024/25. pdf eicon PDF 124 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

ADRODDIAD CHWARTEROL YNGYLCH RHEOLI'R TRYSORLYS A DANGOSYDD DARBODAETH pdf eicon PDF 96 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

ADOLYGU'R POLISI DIOGELU CORFFORAETHOL. pdf eicon PDF 127 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

CYFLWYNO GORCHYMYN DIOGELU MANNAU AGORED CYHOEDDUS (PSPO) - CANOL TREF LLANELLI pdf eicon PDF 105 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

ADOLYGIAD DERBYNIADAU YSGOLION CYNRADD (CODI 4) pdf eicon PDF 96 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

UNRHYW FATER ARALL Y GALL Y CADEIRYDD OHERWYDD AMGYLCHIADAU ARBENNIG BENDERFYNU EI YSTYRIED YN FATER BRYS YN UNOL AG ADRAN 100B(4)(B) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL, 1972.

14.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

NI DDYLID CYHOEDDI’R ADRODDIADAU SY’N YMWNEUD Â’R MATERION CANLYNOL GAN EU BOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y’I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 14 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y’I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y CABINET AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â’R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATERION HYN YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I’R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O’R FATH.

15.

PROSIECTAU A ARIENNIR YN ROWND 1 FFYNIANT BRO LLYWODRAETH Y DU - Y DIWEDDARAF AM BROSIECT HWB CAERFYRDDIN

16.

ROWND 3 CRONFA CYMUNEDAU CYNALIADWY