Agenda

Cabinet - Dydd Llun, 31ain Ionawr, 2022 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Bryer  01267 224029

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

3.

LLOFNODI FEL COFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y BWRDD GWEITHREDOL A GYNHALWYD AR Y 17EG IONAWR2022 pdf eicon PDF 419 KB

4.

CWESTIYNAU Â RHYBUDD GAN YR AELODAU

5.

CWESTIYNAU A RHYBYDD GAN Y CYHOEDD

6.

ADRODDIAD GRWP GORCHWYL A GORFFEN Y PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG A GWASANAETHAU PLANT 2018/19- ADOLYGIAD O'R DDARPARIAETH BRESENNOL AR GYFER ADDYSG BLYNYDDOEDD CYNNAR, GOFAL PLANT A CHYFLEOEDD CHWARAE. pdf eicon PDF 344 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

STRATEGAETH 10 MLYNEDD YR ADRAN ADDYSG pdf eicon PDF 417 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

2022-2032 CYNLLUN STRATEGOL Y GYMRAEG MEWN ADDYSG pdf eicon PDF 436 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

STRATEGAETH YNNI RANBARTHOL DE-ORLLEWIN CYMRU pdf eicon PDF 495 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

UNRHYW FATER ARALL Y GALL Y CADEIRYDD OHERWYDD AMGYLCHIADAU ARBENNIG BENDERFYNU EI YSTYRIED YN FATER BRYS YN UNOL AG ADRAN 100B(4)(B) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL, 1972.

11.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

NI DDYLID CYHOEDDI’R ADRODDIAD SY’N YMWNEUD Â’R MATER CANLYNOL GAN EI FOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y’I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 14 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y’I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y BWRDD, AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â’R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATER HYN YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I’R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O’R FATH.

12.

CRONFA CODI'R GWASTAD LLYWODRAETH Y DU - CANOL TREF CAERFYRDDIN