Agenda

Cabinet - Dydd Llun, 6ed Rhagfyr, 2021 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

3.

LLOFNODI FEL COFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y BWRDD GWEITHREDOL A GYNHALWYD AR Y 22AIN TACHWEDD. pdf eicon PDF 309 KB

4.

CWESTIYNAU Â RHYBUDD GAN YR AELODAU

5.

CWESTIYNAU A RHYBYDD GAN Y CYHOEDD

6.

LLAWLYFR CYNNAL A CHADW'R CYNLLUN RHEOLI ASEDAU PRIFFYRDD. pdf eicon PDF 406 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

STRATEGAETH SEILWAITH GWEFRU CERBYDAU TRYDAN CYNGOR SIR CAERFYRDDIN (CSC) - DATGARBONEIDDIO TRAFNIDIAETH. pdf eicon PDF 419 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

RHAGLEN MODERNEIDDIO ADDYSG - CYNNIG I NEWID YSTOD OEDRAN YSGOL SWISS VALLEY O 4-11 I 3-11. pdf eicon PDF 411 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

RHAGLEN MODERNEIDDIO ADDYSG - CYNNIG I NEWID NATUR Y DARPARIAETH YN YSGOL Y FELIN. pdf eicon PDF 428 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

RHAGLEN MODERNEIDDIO ADDYSG - CYNNIG I AD-DREFNU AC AILFODELU GWASANAETHAU CYMORTH YMDDYGIAD YN YSGOL RHYDYGORS I WELLA'R DDARPARIAETH AR GYFER PLANT A PHOBL IFANC. pdf eicon PDF 441 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

RHAGLEN MODERNEIDDIO ADDYSG - CYNNIG I ADOLYGU DARPARIAETH ADDYSG GYNRADD YN ARDALOEDD BLAENAU A LLANDYBIE. pdf eicon PDF 504 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

RHAGLEN MODERNEIDDIO ADDYSG - CYNNIG I ADOLYGU DARPARIAETH ADDYSG GYNRADD YN ARDALOEDD MYNYDDYGARREG A GWENLLIAN. pdf eicon PDF 425 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

UNRHYW FATER ARALL Y GALL Y CADEIRYDD OHERWYDD AMGYLCHIADAU ARBENNIG BENDERFYNU EI YSTYRIED YN FATER BRYS YN UNOL AG ADRAN 100B(4)(B) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL, 1972.