Mater - cyfarfodydd

SUSTAINABLE COMMUNITIES FUND.

Cyfarfod: 19/06/2023 - Cabinet (eitem 15)

15 CRONFA CYMUNEDAU CYNALIADWY

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

[NODER:  Gan iddynt ddatgan buddiant yn y mater hwn yn gynharach, gadawodd y Cynghorwyr A. Davies, G. Davies, P.M. Hughes ac A. Vaughan-Owen y cyfarfod cyn i'r eitem hon gael ei hystyried a chyn i benderfyniad gael ei wneud yn ei chylch.]

 

Yn dilyn cynnal prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod rhif 13 uchod, beidio â chyhoeddi cynnwys yr adroddiad gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig am faterion ariannol neu faterion busnes unigolyn penodol (gan gynnwys yr Awdurdod oedd yn meddu ar y wybodaeth honno) (Paragraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf). Roedd prawf budd y cyhoedd mewn perthynas â'r adroddiad hwn yn drech na'r budd i'r cyhoedd o ran datgelu'r wybodaeth a geir ynddo oherwydd gallai datgelu'r wybodaeth danseilio sefyllfa'r sefydliadau dan sylw mewn perthynas â sefydliadau eraill sy'n gweithredu yn yr un maes gweithgaredd.

 

Bu'r Cabinet yn ystyried adroddiad a oedd yn rhoi trosolwg o geisiadau a gyflwynwyd o dan y Gronfa Cymunedau Cynaliadwy.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL:

 

15.1

dyfarnu cyllid i'r prosiectau a nodir yn Nhabl 2 fel yr argymhellwyd gan y Panel Cyllido;

15.2

 

15.3

cymeradwyo cyllid ar gyfer yr 11 prosiect ychwanegol a nodir yn Nhabl 3, yn amodol ar gymeradwyaeth y Bartneriaeth Adfywio.

Trosglwyddo cyllid ychwanegol o £1m i’r Gronfa Cymunedau Cynaliadwy 0 rannau eraill o’r rhaglen SPF.