Mater - cyfarfodydd

CARMARTHEN WEST LINK ROAD - LANDOWNER & COMPENSATION AGREEMENT - DEED OF VARIATION.

Cyfarfod: 19/06/2023 - Cabinet (eitem 14)

14 FFORDD GYSWLLT GORLLEWIN CAERFYRDDIN - CYTUNDEB TIRFEDDIANWYR A DIGOLLEDU - GWEITHRED AMRYWIO.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 

 

Yn dilyn cynnal prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod rhif 13 uchod, beidio â chyhoeddi cynnwys yr adroddiad gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig am faterion ariannol neu faterion busnes unigolyn penodol (gan gynnwys yr Awdurdod oedd yn meddu ar y wybodaeth honno) (Paragraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf). Roedd prawf budd y cyhoedd mewn perthynas â'r adroddiad hwn yn drech na'r budd i'r cyhoedd o ran datgelu'r wybodaeth a geir ynddo oherwydd byddai datgelu'r wybodaeth yn cael effaith andwyol ar gyllid cyhoeddus drwy danseilio sefyllfa'r Cyngor o ran trafod telerau yn y trafodiad hwn a thrafodiadau tebyg eraill.

 

Bu'r Cabinet yn ystyried adroddiad a oedd yn rhoi manylion am Weithred Amrywio mewn perthynas â Ffordd Gyswllt Gorllewin Caerfyrddin.  

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL gymeradwyo'r Weithred Amrywio.