Mater - cyfarfodydd

THE MID & WEST WALES SAFEGUARDING CHILDREN & ADULTS BOARDS ANNUAL REPORT 2021-2022.

Cyfarfod: 19/06/2023 - Cabinet (eitem 7)

7 BYRDDAU DIOGELU PLANT AC OEDOLION CANOLBARTH A GORLLEWIN CYMRU ADRODDIAD BLYNYDDOL 2021-2022. pdf eicon PDF 134 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Cabinet yn ystyried Adroddiad Blynyddol Bwrdd Diogelu Plant ac Oedolion Canolbarth a Gorllewin Cymru 2021/22 a oedd yn amlinellu'r cynnydd a wnaed yn erbyn y canlyniadau a bennwyd gan CYSUR a CWMPAS fel rhan o Gynllun Strategol Blynyddol ar y cyd. 

 

Mae'r ddwy flynedd flaenorol wedi achosi heriau digynsail i'r Bwrdd Diogelu Rhanbarthol a'i bartneriaid yn ei ymdrechion i ymateb i heriau pandemig byd-eang COVID-19, wrth sicrhau bod dinasyddion Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cael eu hamddiffyn rhag profi niwed, camdriniaeth neu esgeulustod. Roedd yr adroddiad blynyddol eleni yn amlinellu rhai o'r prif gyflawniadau ac yn dangos sut y cawsant eu cyflawni yn erbyn yr amcanion a bennwyd ar ddechrau'r flwyddyn. Roedd hyn yn cynnwys ymrwymiad parhaus i gyflawni'r agenda Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV).

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn yr Adroddiad Blynyddol sy'n rhoi Trosolwg o Amcanion a Chyflawniadau Bwrdd Diogelu Plant ac Oedolion Canolbarth a Gorllewin Cymru ar gyfer 2021/22.