Manylion y penderfyniad

PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Statws Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

PENDERFYNWYD caniatáu'r ceisiadau cynllunio canlynol yn amodol ar yr amodau y manylwyd arnynt yn Adroddiad/Atodiad y Pennaeth Lle a Chynaliadwyedd a/neu y rhoddwyd gwybod amdanynt yn y cyfarfod:-

 

PL/00765

Newid defnydd hen stablau i fragdy ar raddfa fach (ôl-weithredol), Ysgubor, Felindre, Llandysul, SA44 5XS.

 

PL/02652

Dymchwel t? ac adeiladu t? newydd, lle parcio a gwaith cysylltiedig, Bronllys, Heol y Mynydd, Pen-bre, Porth Tywyn, SA16 0AJ.

 

[Noder: Wrth ystyried yr eitem hon, roedd y Cynghorwyr M. Thomas, E. Skinner, J. James, N. Evans ac M. Donoghue wedi datgan buddiant gan fod yr asiant, sef David Darkin oDarkin Architects, yn gyfaill agos personol.  Ar y pwynt hwn, gadawodd y Cynghorwyr M. Thomas, E. Skinner, J. James, N. Evans a M. Donoghue y cyfarfod, heb gymryd unrhyw ran bellach yn y drafodaeth na phleidleisio ar y cais].

 

PL/02659

Cadw llety byw y capel presennol fel preswylfa breifat, gan gynnwys ymestyn a newid defnydd llawr presennol y capel i lety preswyl sy'n gysylltiedig â'r prif breswylfa (defnydd dosbarth D1 i C3(A) preswylfa), Capel Stryd yr Undeb, Heol yr Undeb, Caerfyrddin.

 

PL/03777

Cynnig i greu pwll nofio (domestig) a chyfleuster ffitrwydd cysylltiedig, 4 Hendre Road, Llangennech, Llanelli, SA14 8TG.

 

PL/03872

Ceisir cymeradwyo Materion a Gadwyd yn ôl ar gyfer mynediad, golwg, tirlunio, cynllun a graddfa ar gyfer Cam 1 Datblygiad Llesiant a Gwyddor Llanelli, a elwir bellach yn Bentre Awel ar gyfer datblygu Hwb Iechyd a Llesiant sy'n cynnwys cyfleusterau iechyd, hamdden, addysg, ymchwil a busnes a chanolfan ynni, ynghyd â'r amgylchfyd cyhoeddus cysylltiedig, mannau agored, tirlunio caled a meddal, draenio, cysylltiadau i gerddwyr a beicwyr a pharcio, llefydd parcio ceir a seilwaith ategol gan gynnwys mesurau lliniaru a gwella o amgylch yr Hwb Iechyd a Llesiant arfaethedig a pherimedr Afon Dafen Newydd, Llynnoedd Delta ym Mhentref Llesiant a Gwyddor Bywyd Llanelli, Tir yn Llynnoedd Delta, Llanelli.

 

[Noder bod y Cynghorydd E. Skinner, wrth ystyried yr eitem hon, wedi gofyn am gyngor cyfreithiol ynghylch a ddylai ddatgan buddiant gan ei fod yn byw yn agos at y datblygiad arfaethedig.  Yn dilyn y cyngor hwnnw, datganodd y Cynghorydd E. Skinner fuddiant a gadawodd y cyfarfod, gan gymryd dim rhan bellach yn y drafodaeth na phleidleisio ar y cais].

 

Cafwyd sylw gan aelod lleol yn cefnogi'r cais ar sail yr arfarniad a nodwyd yn adroddiad ysgrifenedig y Pennaeth Cynllunio.  Yn benodol, croesawodd yr aelod lleol yr anogaeth a roddwyd i gwmnïau a chyflenwyr lleol gymryd rhan yn y prosiect, a allai arwain at gyfleoedd gwaith a hyfforddiant ychwanegol yn ystod camau adeiladu a gweithredu'r prosiect yn y dyfodol.  At hynny, mynegodd yr aelod lleol gefnogaeth i greu Gwasanaeth Bws Arfordirol newydd a phwysleisiodd y dylid darparu'r seilwaith hwyluso o fewn cam 1 y prosiect.

 

Ymatebodd y Swyddog Rheoli Datblygu i'r materion a godwyd wrth i'r adroddiad gael ei ystyried.

 

Dyddiad cyhoeddi: 29/06/2022

Dyddiad y penderfyniad: 23/06/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 23/06/2022 - Pwyllgor Cynllunio

Dogfennau Cefnogol: