Agenda item

CAIS AM DRWYDDED SAFLE 2 SGWAR NOTT, CAERFYRDDIN, SA31 1PG

GOHIRIO'R CYFARFOD AC AILYMGYNNULL AM 10:10 Y.B YN 2 SGWAR NOTT, CAERFYRDDIN ER MWYN YMWELD Â'R SAFLE SY'N GYSYLLTIEDIG Â'R CAIS AM DRWYDDED.

 

AR ÔL GORFFEN YR YMWELIAD SAFLE UCHOD BYDD Y CYFARFOD YN CAEL EI OHIRIO AC YN AILYMGYNNULL YN SIAMBR NEUADD Y SIR, CAERFYRDDIN AM 10.30 Y.B ER MWYN CAEL SYLWADAU AC I BENDERFYNU AR CAIS UCHOD.

Cofnodion:

Torrodd cyfarfod yr Is-bwyllgor yn Neuadd y Sir, Caerfyrddin am 10.05am ac ailymgynullodd am 10:10am yn 2 Maes Nott, Caerfyrddin, er mwyn gweld yr eiddo.  Ar ôl i'r ymweliad â'r safle ddod i ben, ailymgynullodd yr Is-bwyllgor yn y Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin am 10:30am i ystyried y cais.

 

Rhoddodd Rheolwr y Gwasanaethau Cyfreithiol wybodaeth i bawb a oedd yn bresennol am drefn y cyfarfod.  Rhoddwyd gwybod i'r Is-bwyllgor fod cais wedi dod i law gan Adam Cole am drwydded safle mewn perthynas â'r safle uchod i ganiatáu'r canlynol:

 

·         Cyflenwi Alcohol, Ffilmiau, Digwyddiadau Chwaraeon Dan Do, Cerddoriaeth Fyw, Cerddoriaeth a Recordiwyd, a Pherfformiadau Dawns - Dydd Llun a Dydd Mawrth 12:00-02:00, Dydd Mercher i Ddydd Sul 12:00-03:00.

  • Oriau Agor - Dydd Llun a Dydd Mawrth 12:00–02:30, Dydd Mercher i Ddydd Sul 12:00-03:30.

 

Nododd yr Is-bwyllgor fod y dogfennau canlynol ynghlwm wrth yr adroddiad:

 

·         Atodiad A – copi o'r cais.

·         Atodiad B - sylwadau'r Awdurdod Trwyddedu.

·         Atodiad C - sylwadau Heddlu Dyfed-Powys.

·         Atodiad D – sylwadau Gwasanaethau Iechyd y Cyhoedd.

·         Atodiad E - sylwadau a gyflwynwyd gan bobl eraill.

 

Cyfeiriodd cynrychiolydd yr Awdurdod Trwyddedu at ei sylwadau fel y nodwyd yn Atodiad B a hefyd at y sylwadau a gyflwynwyd gan Heddlu Dyfed-Powys (Atodiad C) a Gwasanaethau Iechyd y Cyhoedd (Atodiad D).  Cyfeiriodd cynrychiolydd yr Awdurdod Trwyddedu hefyd at Amodau Trwydded Arfaethedig Drafft y cyfeiriwyd atynt uchod.

 

Rhoddwyd cyfle i'r holl bartïon holi cynrychiolydd yr Awdurdod Trwyddedu ynghylch y sylwadau a wnaed. 

 

Wedyn, cyflwynwyd sylwadau i'r Is-bwyllgor gan Gyngor Tref Caerfyrddin a oedd yn mynegi pryderon ac yn gwrthwynebu caniatáu trwydded safle am y rhesymau y manylwyd arnynt yn Atodiad E.

 

Rhoddwyd cyfle i'r holl bartïon ofyn cwestiynau am y dystiolaeth a gyflwynwyd.  Wedyn bu i'r ymgeisydd a'i gyfreithiwr ymateb i'r pryderon a'r materion a godwyd.

 

Ar hynny

 

PENDERFYNODD YR IS-BWYLLGOR YN UNFRYDOL gynnal sesiwn preifat er mwyn cael cyngor cyfreithiol yn unol â Pharagraff 16 o Atodlen 12A i'r Ddeddf Llywodraeth Leol.

 

Ar ôl y toriad ailymgynullodd yr Is-bwyllgor i gyhoeddi ei benderfyniad ac ar ôl ystyried y paragraffau perthnasol o Ddatganiad Polisi Trwyddedu yr Awdurdod Trwyddedu a'r cyfarwyddyd a gyhoeddwyd gan yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) a chan y Swyddfa Gartref

 

PENDERFYNWYD, ar ôl ystyried y dystiolaeth a roddwyd gerbron yr Is-bwyllgor, fod y cais yn cael ei ganiatáu, a hynny'n unol â'r amodau trwydded yr oedd yr awdurdodau cyfrifol wedi'u cynnig ac yr oedd yr ymgeisydd wedi cytuno arnynt.

 

RHESYMAU:

 

Roedd yr Is-bwyllgor wedi ystyried y sylwadau ysgrifenedig a wnaed, yn ogystal â'r dystiolaeth a gyflwynwyd.  Roedd hefyd wedi rhoi ystyriaeth i'r paragraffau perthnasol o Ddatganiad Polisi Trwyddedu yr Awdurdod Trwyddedu a'r Cyfarwyddyd gan yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) a chan y Swyddfa Gartref, a'r rheiny a oedd wedi'u cyfeirio at ei sylw gan y partïon eraill.

 

Wrth benderfynu ar y cais, roedd y ffeithiau canlynol yn hysbys i'r Is-bwyllgor:

 

  1. Nid oedd y safle wedi cael trwydded i werthu alcohol o'r blaen.
  2. Roedd y safle mewn rhan fasnachol/preswyl cymysg o ganol y dref, yn agos at safleoedd preswyl.
  3. Roedd y safle yn agos at nifer o safleoedd sydd eisoes â thrwydded.
  4. Roedd y safle mewn ardal oedd wedi ei chlustnodi yn Natganiad Polisi Trwyddedu y Cyngor yn fan problemus o ran troseddau ac anhrefn.
  5. Nid oedd dim un o'r Awdurdodau Cyfrifol wedi gwrthwynebu caniatáu'r drwydded mewn egwyddor.
  6. Roedd amodau trwydded ychwanegol wedi cael eu cynnig gan yr awdurdodau cyfrifol. Roedd y rhain wedi cael eu derbyn gan yr ymgeisydd.

 

Roedd yr Is-bwyllgor wedi rhoi pwys ar farn yr Awdurdodau Cyfrifol.

 

Roedd yr Is-bwyllgor yn cydnabod bod yn rhaid i'w benderfyniad gael ei seilio ar dystiolaeth wirioneddol, ac nad oedd pryderon nac ofnau ynghylch yr hyn a allai ddigwydd pe caniateid trwydded, lle nad oedd tystiolaeth o'r fath i'w hategu, yn faterion y gallai roi ystyriaeth briodol iddynt.

 

Roedd yr Is-bwyllgor yn cydnabod pryderon y Cyngor Tref. Fodd bynnag, safbwynt yr Heddlu oedd y gallai'r amcan trwyddedu o atal troseddau ac anhrefn gael ei hyrwyddo'n ddigonol drwy gynnwys yr amodau trwydded ychwanegol y cytunwyd arnynt.   Yn yr un modd, safbwynt Gwasanaethau Iechyd y Cyhoedd oedd y gallai'r amcan trwyddedu o atal niwsans cyhoeddus gael ei hyrwyddo'n ddigonol drwy gynnwys yr amodau trwydded ychwanegol y cytunwyd arnynt.

 

Nid oedd yr Is-bwyllgor yn credu bod ganddo ddigon o dystiolaeth ger ei fron i gyfiawnhau mynd yn groes i farn y ddau awdurdod cyfrifol.

 

Yn unol â hynny, roedd yr Is-bwyllgor wedi'i fodloni ei bod yn briodol hyrwyddo'r amcanion trwyddedu drwy ganiatáu'r drwydded, yn amodol ar yr amodau trwydded y cytunwyd arnynt, a bod hyn yn ymateb cymesur i'r materion a nodwyd, gan gynnwys y rhai a godwyd gan y Cyngor Tref.

 

Dogfennau ategol: