Agenda item

CWESTIWN GAN Y CYNGHORYDD GILES MORGAN I'R CYNGHORYDD GLYNOG DAVIES, AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS ADDYSG & PHLANT

“A allaf i ofyn i'r Aelod dros Addysg a fydd ef yn ysgogi newidiadau i'r pot cyllido Anghenion Dysgu Ychwanegol wrth bennu'r gyllideb y tro nesaf.  Ar hyn o bryd mae rhai ysgolion sy'n gwneud eu gorau i integreiddio disgyblion heriol i addysg prif ffrwd yn cael eu cosbi yn sgil y ffordd rydym yn rhannu'r pot Anghenion Dysgu Ychwanegol. A allaf i geisio sicrwydd y caiff hwn ei edrych arno yn ystod y broses gyllidebu bresennol?"

 

Cofnodion:

“A allaf i ofyn i'r Aelod dros Addysg a fydd ef yn ysgogi newidiadau i'r pot cyllido Anghenion Dysgu Ychwanegol wrth bennu'r gyllideb y tro nesaf.  Ar hyn o bryd mae rhai ysgolion sy'n gwneud eu gorau i integreiddio disgyblion heriol i addysg prif ffrwd yn cael eu cosbi yn sgil y ffordd rydym yn rhannu'r pot Anghenion Dysgu Ychwanegol. A allaf i geisio sicrwydd yr edrychir ar hyn yn ystod y broses gyllidebu bresennol?"

Ymateb gan y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant:-

 

“Y peth cyntaf yr hoffwn ei ddweud yw fy mod yn trafod y gyllideb Anghenion Dysgu Ychwanegol yn rheolaidd. Mae'r cyfarwyddwr yma heddiw'r bore, a gall dystio ein bod yn trafod y sefyllfa hon yn rheolaidd. Mae cyfarfodydd misol rhyngof fi, fe, a hefyd y Penaethiaid Gwasanaeth. Dylech hefyd gofio fy mod yn Gadeirydd ar Fwrdd Llywodraethu ac yn gwybod llawn cystal ag un ohonoch am yr her mae ysgolion yn ei hwynebu. Mae pwysau ar ysgolion yn ddyddiol i sicrhau eu bod yn cefnogi'r plant yn ein hysgolion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol.

 

Un peth y mae'n rhaid i mi ei ddweud yw ein bod ni fel Cyngor wedi bod yn arloesol i ryw raddau, ac efallai nad oeddech yn sylweddoli hyn, ond roeddem ni ymysg y cyntaf i fwrw ymlaen â chynlluniau. Rhyw 4 blynedd yn ôl rwy'n credu, aethom ati i ddefnyddio'r peth o'r cyllid at anghenion dysgu ychwanegol, a'i roi'n benodol i ysgolion ddiwallu ac asesu eu hanghenion eu hunain. Erbyn hyn wrth gwrs mae siroedd eraill yn gwneud hyn.  Mae'n bwysig bod gan ysgolion afael personol ar yr arian hwn, a'u bod yn ei ddefnyddio mewn ffordd sy'n briodol iddyn nhw ac sy'n addas i'w plant.

 

Aeth 21m i'r ysgolion y llynedd i gefnogi'r dysgwyr hyn, bron 600k yn fwy na roddwyd y flwyddyn flaenorol. Erbyn hyn mae'r ysgolion bellach yn cael 67% o'r cyfanswm sy'n cael ei wario, o gymharu â chyfartaledd Cymru, sef 73%.  Felly, mae ysgolion yn gallu cynllunio'n lleol er mwyn diwallu eu hanghenion eu hunain.  Fel y gwyddoch mae'r system yn cael ei newid erbyn hyn a'r wythnos nesaf byddaf yn cadeirio cyfarfod pwysig iawn yng Nghaerdydd i drafod y newidiadau hyn. Mae'r hyn rydym yn ei wneud yn gosod sail ar gyfer datblygu'r materion lleol hyn er mwyn diwallu anghenion ein disgyblion. Rydym yn gwrando ar yr ysgolion ac yn ceisio adolygu'r sefyllfa yn ôl yr atebion a gawn gan yr ysgolion.

 

Mae pob elfen o'r fformiwla ariannu ysgolion yn cael ei hadolygu'n barhaus, mae'n bwysig gwrando a bod adborth yn ein cyrraedd, oherwydd rwyf yn sylweddoli bod diwallu'r anghenion hyn yn gallu bod yn gymhleth iawn ac yn anodd iawn mewn llawer i achos.

 

Yn dilyn adborth am yr heriau mae ysgolion cynhwysol penodol yn eu hwynebu, rydym ni, dros y misoedd diwethaf, wedi bod yn edrych ar y fformiwla ar gyfer pennu ein cyllid anghenion dysgu ychwanegol, i sicrhau ei bod yn adleisio anghenion ein hysgolion yn well. Ar hyn o bryd rydym yn edrych arno unwaith eto. Rydym yn gweithio ar fodelau yn seiliedig ar nifer o gynigion ariannu er mwyn nodi'r un fydd yn cefnogi'r arferion yn ein hysgolion orau. Fodd bynnag, bydd unrhyw newid i'r fformiwla yn effeithio ar ysgolion yn wahanol.  Bydd rhai ar eu colled, ond bydd rhai ar eu hennill. Mae cyfyngiad ar y pot, nid yw'n bwll diwaelod o arian yn anffodus, ac mae o dan bwysau eithafol. Bydd y cynnig hwn ynghylch fformiwla newydd yn cael ei rannu ag aelodau ein Fforwm Cyllideb Ysgolion cyn ymgynghori â'r holl ysgolion. Ymgynghorir â phob ysgol er mwyn i ni roi hyn ar waith yn y flwyddyn ariannol nesaf.”

 

Gofynnodd y Cynghorydd Giles Morgan y cwestiwn atodol canlynol:-

 

“Hoffwn ddiolch i chi am eich ateb cynhwysfawr ac rwyf yn falch bod sylw yn mynd i gael ei roi iddo. I fod yn deg rwyf wedi cael cyfarfodydd gyda Gareth a'r Pennaeth ac maent yn gwybod fod y mater hefyd wedi ei roi gerbron Fforwm y Penaethiaid Uwchradd lle mynegwyd pryder ynghylch sut mae'r pot yn cael ei rannu ar hyn o bryd.

 

Efallai nad yw pobl yn gwybod am 'Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy' (school action plus) ac mae yn mynd braidd yn gymhleth pan fyddwch yn edrych yn fanwl ar y peth. Rwyf yn falch fod y mater yn cael sylw ac o'm rhan i, mae angen i arian ddilyn y disgybl yn y ffordd orau posibl. Mae hyn wedi tawelu fy meddwl rywfaint ac edrychaf ymlaen at siarad â chi yn y dyfodol.”