Agenda

Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant
Dydd Mawrth, 15fed Hydref, 2019 2.00 yp

Lleoliad: Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Jenkins  01267 224088

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATEB I UNRHYW EITEM AR YR AGENDA.

3.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

4.

RHAGLEN MODERNEIDDIO ADDYSG - CYNNIG I AD-DREFNU YSGOL HEOL GOFFA I SAFLE NEWYDD A CHYNYDDU CAPASITI O 75 I 120 pdf eicon PDF 448 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

IECHYD MEDDWL MEWN ADDYSG pdf eicon PDF 673 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

CANLYNIADAU ARHOLIADAU ALLANOL (HEB EU CADARNHAU), ASESIADAU ATHRAWON A DATA PHRESENOLDEB YSGOLION. pdf eicon PDF 293 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL pdf eicon PDF 748 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

LLOFNODI FEL COFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR Y 4YDD O FEDI 2019 pdf eicon PDF 319 KB