Agenda

Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant
Dydd Iau, 23ain Ionawr, 2020 10.00 yb

Lleoliad: Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Jenkins  01267 224088

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATEB I UNRHYW EITEM AR YR AGENDA.

3.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

4.

ADRODDIAD DRAFFT CRAFFU UNDYDD pdf eicon PDF 294 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

CYMERADWYAETH I WEITHREDU CYNIGION FFEDERASIWN pdf eicon PDF 362 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

CYNLLUN BUSNES DRAFFT YR ADRAN ADDYSG A PHLANT 2020/21 - 2023 pdf eicon PDF 335 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

YMGYNGHORI YNGHYLCH STRATEGAETH Y GYLLIDEB REFENIW 2020/21 TAN 2022/23 pdf eicon PDF 296 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL A'R BLAENRAGLEN WAITH pdf eicon PDF 91 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

I ARWYDDO FEL COFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR A GYNHALIWYD AR 15 HYDREF 2019 pdf eicon PDF 230 KB

10.

I ARWYDDO FEL COFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR A GYNHALIWYD AR 25 TACHWEDD 2019 pdf eicon PDF 242 KB