Agenda

Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed
Dydd Mercher, 20fed Mehefin, 2018 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, Neuadd y Sir, Caerfyrddin - Neuadd y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kevin Thomas  01267 224027

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGAN BUDIANNAU PERSONOL

3.

COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 4YDD MAI, 2018 pdf eicon PDF 128 KB

4.

MONITRO CYLLIDEB 1AF EBRLL 2017 - 31AIN MAWRTH 2018 pdf eicon PDF 60 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

CYSONI ARIAN PAROD FEL YR OEDD AR 31AIN MAWRTH, 2018 pdf eicon PDF 57 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

ADRODDIAD TORRI AMODAU 2017-2018 pdf eicon PDF 64 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

UNRHYW FATER ARALL Y GALL Y CADEIRYDD OHERWYDD AMGYLCHIADAU ARBENNIG BENDERFYNU EI YSTYRIED YN FATER BRYS YN UNOL AG ADRAN 100B(4)(B) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL, 1972.

8.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

NI DDYLID CYHOEDDI’R ADRODDIAD SY’N YMWNEUD Â’R MATER CANLYNOL GAN EI Fod YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y’I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 14 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y’I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y BWRDD, AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â’R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATER HYN YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I’R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O’R FATH.

9.

ADRODDIAD YMGYNGHORYDD BUDDSODDI ANNIBYNNOL 31AIN MAWRTH, 2018

Dogfennau ychwanegol:

10.

GWEITHREDU STRATEGAETH DDIWYGIEDIG (BLACK ROCK SAIF)

Dogfennau ychwanegol:

11.

ADRODDIAD PERFFORMIAD NORTHERN TRUST 31AIN MAWRTH, 2018

Dogfennau ychwanegol: