Agenda

Cyfarfod Penderfyniadau Arweinydd y Cyngor
Dydd Iau, 19eg Rhagfyr, 2019 9.00 yb

Lleoliad: Swyddfa'r Arweinydd - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

2.

LLOFNODI FEL COFNOD CYWIR GOFNOD PENDERFYNIADAU'R CYFARFOD A GYNHALIWYD AR Y 15FED TACHWEDD 2019. pdf eicon PDF 319 KB

3.

CYMORTH ARIANNOL O'R CRONFEYDD GRANTIAU CANLYNOL: CRONFA'R DEGWM. pdf eicon PDF 310 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

ADRODDIADAU NAD YDYNT I'W CYHOEDDI.

WEDI YSTYRIED HOLL AMGYLCHIADAU'R ACHOS AC WEDI YNNAL PRAWF BUDD Y CYHOEDD GALL YR AELOD O'R BWRDD WEITHREDOL FARNU NAD YW'R EITEM CANLYNOL I'W GYHOEDDI AM EI FOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y'I DIFFINNIR YM MHARAGRAFF 14 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972, FEL Y'I NEWIDIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007.

 

5.

CRONFA CYCHWYN BUSNES/TWF BUSNES SIR GAERFYRDDIN.

Dogfennau ychwanegol:

6.

GRONFA DATBLYGU EIDDO MASNACHOL TRAWSNEWIDIOL SIR GAERFYRDDIN, CRONFA MENTER WLEDIG SIR GAERFYRDDIN RHAGLEN TARGEDU BUDDSODDIAD MEWN ADFYWIO A CHYNLLUN BENTHYCIAD CANOL TREF LLANELLI.

Dogfennau ychwanegol: