Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod Penderfyniadau Arweinydd y Cyngor
Dydd Iau, 19eg Rhagfyr, 2019 9.00 yb

Lleoliad: Swyddfa'r Arweinydd - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

2.

COFNOD PENDERFYNIADAU - 15 TACHWEDD 2019 pdf eicon PDF 319 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi bod Cofnod Penderfyniadau'r cyfarfod oedd wedi'i gynnal ar 15 Tachwedd, yn gofnod cywir.

 

3.

CYMORTH ARIANNOL O'R CRONFEYDD GRANTIAU CANLYNOL: CRONFA'R DEGWM pdf eicon PDF 310 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r ceisiadau canlynol am gymorth o Gronfa'r Degwm yn amodol ar y telerau a'r amodau arferol ac ar y rhai a bennwyd yn yr adroddiad.

 

Y Gronfa Cyllid a Dargedir

Cyfeirnod y Cais

Yr Ymgeisydd

Y Dyfarniad

WCF-19- 33

Canolfan Ceufad Padlwyr Llandysul Cyf.

£3,000.00

WCF-19- 18

Canolfan Gymunedol Ffynnonwen

£3,000.00

 

 

4.

ADRODDIADAU NAD YDYNT I'W CYHOEDD

WEDI YSTYRIED HOLL AMGYLCHIADAU'R ACHOS AC WEDI YNNAL PRAWF BUDD Y CYHOEDD GALL YR AELOD O'R BWRDD WEITHREDOL FARNU NAD YW'R EITEM CANLYNOL I'W GYHOEDDI AM EI FOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y'I DIFFINNIR YM MHARAGRAFF 14 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972, FEL Y'I NEWIDIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007.

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio) (Cymru) 2007, na fyddai’r eitemau canlynol yn cael eu cyhoeddi, gan fod yr adroddiadau'n cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffiniwyd ym Mharagraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i’r Ddeddf.

 

5.

CRONFA CYCHWYN BUSNES/TWF BUSNES SIR GAERFYRDDIN

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ar ôl cynnal prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod rhif 4 uchod, beidio â chyhoeddi cynnwys yr adroddiad gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig am faterion ariannol neu faterion busnes unigolyn penodol (gan gynnwys yr Awdurdod oedd yn meddu ar y wybodaeth honno) (Paragraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf).

 

Roedd y prawf budd y cyhoedd o ran y mater hwn yn ymwneud â'r ffaith fod yr adroddiad yn cynnwys gwybodaeth fanwl am faterion a dyheadau busnes ac ariannol yr ymgeiswyr. Yn yr achos hwn, roedd y budd i'r cyhoedd o ran cadw cyfrinachedd yn drech na'r budd i'r cyhoedd o ran tryloywder ac atebolrwydd, gan y byddai datgelu'r wybodaeth yn debygol o niweidio'r ymgeiswyr ar hyn o bryd.

 

Yn dilyn cofnod 2 o'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Chwefror 2018 ystyriodd yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol gais am gymorth o Gronfa Tyfu Busnes Sir Gaerfyrddin. Blaenoriaeth y gronfa oedd cefnogi'r gwaith o greu swyddi a busnesau newydd yn y Sir.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r cais canlynol am gymorth o Gronfa Tyfu Busnes Sir Gaerfyrddin yn amodol ar y telerau a'r amodau arferol ac ar y rhai a bennwyd yn yr adroddiad:

 

Cronfa Tyfu Busnes Sir Gaerfyrddin

Cyfeirnod y Cais

Yr Ymgeisydd

Y Dyfarniad

GF125

Wales & West Building Products Ltd.

£8,390.00

 

6.

GRONFA DATBLYGU EIDDO MASNACHOL TRAWSNEWIDIOL SIR GAERFYRDDIN, CRONFA MENTER WLEDIG SIR GAERFYRDDIN RHAGLEN TARGEDU BUDDSODDIAD MEWN ADFYWIO A CHYNLLUN BENTHYCIAD CANOL TREF LLANELLI.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ar ôl cynnal prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod rhif 4 uchod, beidio â chyhoeddi cynnwys yr adroddiad gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig am faterion ariannol neu faterion busnes unigolyn penodol (gan gynnwys yr Awdurdod oedd yn meddu ar y wybodaeth honno) (Paragraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf).

 

Roedd y prawf budd y cyhoedd o ran y mater hwn yn ymwneud â'r ffaith fod yr adroddiad yn cynnwys gwybodaeth fanwl am faterion a dyheadau busnes ac ariannol yr ymgeiswyr. Yn yr achos hwn, roedd y budd i'r cyhoedd o ran cadw cyfrinachedd yn drech na'r budd i'r cyhoedd o ran tryloywder ac atebolrwydd, gan y byddai datgelu'r wybodaeth yn debygol o niweidio'r ymgeiswyr ar hyn o bryd.

Bu'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried ceisiadau am gymorth o Gronfa Mentrau Gwledig Sir Gaerfyrddin, Cronfa Datblygu Eiddo Masnachol ar gyfer Trawsnewid - Sir Gaerfyrddin, y Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio a Chynllun Benthyciadau Canol Tref Llanelli a Rhydaman.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r ceisiadau canlynol am gymorth o Gronfa Mentrau Gwledig Sir Gaerfyrddin, Cronfa Datblygu Eiddo Masnachol ar gyfer Trawsnewid - Sir Gaerfyrddin, y Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio a Chynllun Benthyciadau Canol Tref Llanelli a Rhydaman yn amodol ar y telerau a'r amodau arferol ac ar y rhai a bennwyd yn yr adroddiad:

 

Cronfa Mentrau Gwledig Sir Gaerfyrddin

Yr Ymgeisydd

Y Dyfarniad

Roman Solutions, Llanymddyfri

£40,000.00

 

Cronfa Datblygu Eiddo Masnachol ar gyfer Trawsnewid - Sir Gaerfyrddin/Cronfa Mentrau Gwledig Sir Gaerfyrddin

Yr Ymgeisydd

Y Dyfarniad

Cambrian Pet Foods, Llangadog

£750,000.00

 

Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio –  Grant Gwella a Datblygu Eiddo

Yr Ymgeisydd

Y Dyfarniad

Stephen Evans [125/127 Heol yr Orsaf, Llanelli]

£202,351.89

Anglers Corner [78 Heol yr Orsaf, Llanelli]

£82,641.38

Keys Property Management Ltd. [6 Stryd y Gwynt, Rhydaman]

£128,000.00

 

Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio –  Grant Byw'n Gynaliadwy

Yr Ymgeisydd

Y Dyfarniad

Mallard Wales Ltd. [2-4 Heol yr Orsaf, Llanelli]

£80,000.00

 

Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio –  Benthyciadau Canol Tref Llanelli

Yr Ymgeisydd

Y Dyfarniad

Cygnus Holdings (Llanelli) Ltd [8-16 Stryd y Farchnad, Llanelli]

£1,400,000.00