Agenda a Chofnodion

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod y Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd
Dydd Iau, 19eg Medi, 2019 10.00 yb

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod Adfywio, Neuadd y Sir, Caerfyddin - Neuadd y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Bryer  01267 224029

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

 

2.

COFNOD PENDERFYNIADAU - 6ED MEDI 2019 pdf eicon PDF 289 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi cofnod penderfyniadau cyfarfod yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd a gynhaliwyd ar 6 Medi 2019 gan ei fod yn gofnod cywir.

 

3.

DEISEB - CYMDEITHAS PRESWYLWYR DWYRAIN MACHYNYS - MABWYSIADU A CHYNNAL A CHADW FFYRDD YR YSTÂD pdf eicon PDF 332 KB

Cofnodion:

Yn dilyn cofnod 8 o gyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar 10 Ebrill 2019 cyflwynwyd deiseb gan Gymdeithas Preswylwyr Dwyrain Machynys i ofyn i'r Cyngor Sir fabwysiadu'r ffyrdd yn natblygiad Dwyrain Machynys yn Llanelli. Penderfynodd y Cyngor i gyfeirio'r cais at yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd i'w ystyried.

 

Ystyriodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol y ddeiseb ynghyd ag adroddiad a oedd yn argymell peidio  mabwysiadu ffyrdd yr ystad oherwydd y costau, y rhwymedigaethau yn y dyfodol a'r rhesymau cyfreithiol cysylltiedig.

 

Ar ôl rhoi ystyriaeth briodol i'r ddeiseb a'r pryderon a fynegwyd gan Gymdeithas Preswylwyr Dwyrain Machynys, roedd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol yn bwriadu cymeradwyo argymhellion yr adroddiad i beidio mabwysiadu ffyrdd yr ystad ar y sail ganlynol:

 

·         Cafwyd dealltwriaeth glir na fyddai ffyrdd yr ystad yn cael eu mabwysiadu ac y byddent yn aros mewn perchnogaeth breifat.

·         Roedd gan y datblygwr drefniant masnachol gyda chwmni rheoli.

·         Roedd yr eiddo wedi'i farchnata fel tai ar ffyrdd preifat.

·         Roedd wedi'i gwneud yn glir i'r trawsgludwr nad oedd unrhyw bosibilrwydd o fabwysiadu'r briffordd yn y dyfodol am nad oedd Cytundeb Mabwysiadu Priffordd A38 ar waith.

 

PENDERFYNWYD:

 

3.1 cymeradwyo'r argymhelliad i beidio â mabwysiadu ffordd yr ystad.

3.2 anfon llythyr at y deisebwr yn nodi'r rhesymau dros y penderfyniad.

 

4.

GWRTHWYNEBIADAU I ORCHYMYN CYDGYFNERTHU SIR GAERFYRDDIN (CAERFYRDDIN) (CYFYNGU AR AROS A MANNAU PARCIO AR Y STRYD) (AMRYWIAD RHIF 20) 2019 pdf eicon PDF 277 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ystyriodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol adroddiad a oedd yn manylu ar wrthwynebiadau i gynnig y Cyngor o ran gwneud Gorchymyn i ddiwygio Gorchymyn Cydgyfnerthu Sir Gaerfyrddin (Caerfyrddin) (Cyfyngu ar Aros a Mannau Parcio ar y Stryd) 2019 (Amrywio Rhif 20).  Diben y cynnig oedd diogelu defnyddwyr ffyrdd a hwyluso llif traffig diogel a dirwystr mewn amrywiol leoliadau yng Nghaerfyrddin fel y dangosir yn yr atodlen sydd ynghlwm wrth yr adroddiad. Roedd y cynigion yn ymwneud â'r ffyrdd canlynol:

 

·         Heol Bronwydd, Caerfyrddin

·         Heol Abergwili, Caerfyrddin

·         Heol Pentrefelin, Caerfyrddin

·         Y Gelli, Caerfyrddin

 

Rhoddwyd gwybod nad oedd unrhyw wrthwynebiadau wedi dod i law i'r cynnig oddi wrth yr ymgyngoreion statudol, ond er hynny roedd pedwar gwrthwynebiad wedi dod i law oddi wrth y cyhoedd, fel y manylwyd yn yr adroddiad ynghyd ag ymatebion yr Adran iddynt.

 

PENDERFYNWYD nodi'r gwrthwynebiadau oedd wedi dod i law i'r Gorchymyn arfaethedig i ddiwygio Gorchymyn Cydgyfnerthu Sir Gaerfyrddin (Caerfyrddin) (Cyfyngu ar Aros a Mannau Parcio ar y Stryd) 2019 (Amrywio Rhif 20) ond bod y Gorchymyn yn cael ei gadarnhau, fel y manylwyd yn yr adroddiad a bod y gwrthwynebwyr yn cael gwybod am hynny.