Agenda

Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru
Dydd Gwener, 20fed Medi, 2019 10.00 yb

Lleoliad: Council Chamber - Torfaen Council, Civic Centre, Hanbury Road, Pontypool. NP4 6YB.. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT

Dogfennau ychwanegol:

3.

LLOFNODI YN COFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR Y 28AIN MEHEFIN 2019 pdf eicon PDF 229 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

DIWEDDARIAD GAN YR AWDURDOD LLETYA pdf eicon PDF 233 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

ADRODDIAD BLYNYDDOL WEDI'I ARCHWILIO AC ADRODDIAD ARCHWILIAD 2018/19 pdf eicon PDF 126 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

POLISI BUDDSODDI CYFRIFOL pdf eicon PDF 219 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

YMGYSYLLTU Â CHADEIRYDDION Y BWRDD PENSIWN pdf eicon PDF 138 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

DIWEDDARIAD LINK / RUSSELL pdf eicon PDF 137 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

ADRODDIADAU PERFFORMIAD AR 30 MEHEFIN 2019 pdf eicon PDF 140 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

NI DDYLID CYHOEDDI’R ADRODDIAD SY’N YMWNEUD Â’R MATERION CANLYNOL GAN EU  BOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y’I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 14 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y’I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y PWYLLGOR  AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â’R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATER HYN YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I’R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O’R FATH.

Dogfennau ychwanegol:

11.

IS-GRONFA INCWM SEFYDLOG UK CREDIT