Agenda

Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed
Dydd Mercher, 18fed Medi, 2019 1.00 yp

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Jessica Laimann  01267 224178

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

3.

COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR A GYNHALIWYD AR 19EG MEHEFIN 2019 pdf eicon PDF 330 KB

4.

ADRODDIAD YNGHYLCH YR ARCHWILIAD O DDATGANIADAU ARIANNOL 2018-19 (ISA260) pdf eicon PDF 299 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

MONITRO CYLLIDEB 1 EBRILL 2019 - 30 MEHEFIN 2019 pdf eicon PDF 231 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

CYSONI ARIAN PAROD FEL YR OEDD AR 30 MEHEFIN 2019 pdf eicon PDF 231 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

ADRODDIAD TORRI AMODAU 2019-20 pdf eicon PDF 244 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

COFRESTRE RISG pdf eicon PDF 333 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Y DIWEDDARAF AM BARTNERIAETH PENSIYNAU CYMRU pdf eicon PDF 318 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

CYFLWYNIAD LINK A RUSSELL pdf eicon PDF 230 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

NI DDYLID CYHOEDDI’R ADRODDIAD SY’N YMWNEUD Â’R MATERION CANLYNOL GAN EU  BOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y’I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 14 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y’I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y PWYLLGOR  AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â’R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATER HYN YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I’R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O’R FATH.

12.

ADRODDIAD YMGYNGHORYDD BUDDSODDI ANNIBYNNOL MEHEFIN 2019

13.

ADRODDIAD PERFFORMIAD NORTHERN TRUST 30 MEHEFIN 2019