Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed
Dydd Llun, 27ain Tachwedd, 2017 2.30 yp

Lleoliad: Ystafell Pwyllgor 2, - 3 Heol Spilman, Caerfyrddin. SA31 1LE.. Cyfarwyddiadau

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Cofnodion:

Ni chafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant personol.

 

 

3.

COFNODION CYFARFOD Y BWYLLGOR A GYNHALIWYD AR 21AIN MEDI, 2017 pdf eicon PDF 185 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD derbyn cofnodion cyfarfod y Panel a gynhaliwyd ar 21ain Mawrth, 2017.

 

 

4.

MONITRO CYLLIDEB EBRILL 2017 - 31 HYDREF 2017 pdf eicon PDF 61 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor adroddiad Monitro Cyllideb Cronfa Bensiwn Dyfed i'w ystyried; rhoddai hwn y wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa gyllidebol mewn perthynas â 2017/18.

 

Mae'r sefyllfa bresennol ar 31ain Hydref 2017 yn rhagweld tanwariant o £63.2m ar gyfer 2017/18.  Yn y ffigwr hwn roedd tanwariant o £0.8m yn gysylltiedig ag eitemau arian parod a oedd yn cael yr effaith fwyaf ar lif arian dyddiol y Gronfa.  Roedd y tanwariant sy'n weddill o £62.4m yn perthyn i eitemau nad ydynt yn rhai arian parod.

 

Eitemau Arian Parod

 

Ar sail y gweithgareddau cyfredol hyd yma, amcangyfrifwyd y byddai'r Buddion Taladwy a Throsglwyddiadau yn cael eu tanwario gan £3.9m. Dylanwadwyd yn bennaf ar hyn gan y ffaith na ellir rheoli cyfandaliadau a throsglwyddiadau o'r Gronfa, wrth eu natur. Cyfrannodd cyfraniadau ac incwm buddsoddi at £3.8m pellach o danwariant. Roedd hyn oherwydd bod angen incwm buddsoddi ychwanegol i gadw llif arian cadarnhaol er mwyn sicrhau bod £6.9m ar gael i dalu'r Rheolwyr Buddsoddi am yr ymrwymiadau buddsoddi. Arweiniodd y tanwariant o £7.7m, namyn £6.9 miliwn o daliad i'r Rheolwyr Buddsoddi, at amcangyfrif o £0.8m o danwariant am y flwyddyn.

 

Eitemau nad ydynt yn rhai arian parod

 

Roedd £62.4m o'r tanwariant yn deillio o gynnydd yng ngwerth yr enillion a gafwyd. Digwyddodd hyn yn sgil trosglwyddo ecwiti goddefol, ar wahân ym mis Ebrill 2017 fel rhan o waith caffael ar y cyd Partneriaeth Pensiwn Cymru. Nid yw'r eitemau nad ydynt yn rhai arian parod yn cael effaith ar lif arian dyddiol y gronfa.

 

PENDERFYNWYD derbyn adroddiad Monitro Cyllideb Cronfa Bensiwn Dyfed.

 

5.

CYSONI ARIAN PAROD FEL YR OEDD AR 30 MEDI 2017 pdf eicon PDF 57 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn ystyried yr adroddiad Cysoni Arian Parod a roddai'r wybodaeth ddiweddaraf am sefyllfa ariannol Cronfa Bensiwn Dyfed.

 

Ar 30ain Medi, 2017 cadwai Cyngor Sir Caerfyrddin £4.5m o arian parod ar ran y Gronfa ar gyfer gofynion uniongyrchol o ran llif arian i dalu pensiynau, cyfandaliadau a chostau rheoli buddsoddiadau.

 

PENDERFYNWYD derbyn adroddiad Cysoni Arian Parod Cronfa Bensiwn Dyfed.

 

 

6.

ADRODDIAD TORRI AMODAU pdf eicon PDF 63 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor Adroddiad Torri Amodau, mewn perthynas â Chronfa Bensiwn Dyfed, i'w ystyried.

 

Mae Adran 70 o Ddeddf Pensiynau 2004 yn nodi'r ddyletswydd gyfreithiol i riportio achosion o dorri'r gyfraith.  Mae Côd Ymarfer rhif 14, paragraffau 241 i 275, a gyhoeddwyd gan y Rheoleiddiwr Pensiynau ym mis Ebrill 2015, yn rhoi cyfarwyddyd ynghylch riportio'r achosion hyn o dorri'r gyfraith. Cafodd Polisi Torri Amodau Cronfa Bensiwn Dyfed ei gymeradwyo gan Banel Cronfa Bensiwn Dyfed ym mis Mawrth 2016.

 


O dan y polisi, mae'n ofynnol i achosion o dorri'r gyfraith gael eu hadrodd i'r Rheoleiddiwr Pensiynau os oes achos rhesymol i gredu'r canlynol:

 

·         na chydymffurfir – neu na chydymffurfiwyd – â dyletswydd gyfreithiol sy'n berthnasol i'r gwaith o weinyddu'r cynllun;

·         bod yr anallu i gydymffurfio yn debygol o fod o arwyddocâd sylweddol i'r Rheoleiddiwr wrth iddo arfer unrhyw un o'i swyddogaethau.

 

Nododd y Pwyllgor fod nifer o achosion wedi bod ers y cyfarfod diwethaf lle nad oedd cyfraniadau cyflogai/cyflogwr wedi'u derbyn ar amser ond, erbyn hyn, roedd yr holl gyfraniadau yn gyfredol ac nid oedd achos wedi'i gyfeirio at y Rheoleiddiwr Pensiynau.

 

PENDERFYNWYD nodi’r Adroddiad Torri Amodau mewn perthynas â Chronfa Bensiwn Dyfed.

 

 

7.

COFRESTRE RISG pdf eicon PDF 61 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor Gofrestr Risg, a oedd yn cynnwys yr holl risgiau a nodwyd mewn perthynas â swyddogaethau Cronfa Bensiwn Dyfed, i'w hystyried.

 

Roedd y gofrestr, a oedd yn cael ei monitro a'i hadolygu'n rheolaidd, yn cynnwys gwybodaeth fel a ganlyn:

 

·         Manylion yr holl risgiau a nodwyd

·         Asesiad o'r effaith bosibl, tebygolrwydd a sgorio risg

·         Mesurau rheoli risg sydd ar waith

·         Y swyddog cyfrifol

·         Dyddiad targed (os yw'n berthnasol)

 

Nododd yr Aelodau nad oedd dim diwygiadau wedi'u gwneud yn dilyn yr adolygiad presennol a chymeradwyo'r gofrestr ym mis Ebrill 2017.

 

Cyfeiriodd Rheolwr y Trysorlys a Buddsoddiadau Pensiynau at y risg oedd yn perthyn i beidio â chael adnoddau staffio digonol i gyfrannu adborth ystyrlon tuag at ddatblygu Partneriaeth Pensiwn Cymru. Dywedwyd wrth yr aelodau y byddai'r adnoddau staffio yn cael eu hadolygu'n barhaus i sicrhau bod buddiannau'r Gronfa yn cael eu bodloni'n briodol wrth ddatblygu trefniadau cronni buddsoddiadau. Mewn perthynas â sylw a wnaed ynghylch y posibilrwydd o gyflwyno gweithio ystwyth ar gyfer y swydd newydd gyda Phartneriaeth Pensiwn Cymru, yn dilyn ystyriaeth, roedd y Pwyllgor yn cytuno na fyddai hyn yn ymarferol ar hyn o bryd.

 

Mewn ymateb i ymholiad a wnaed mewn perthynas â'r dull sgorio risg a ddefnyddiwyd ar gyfer y gofrestr, dywedodd y Rheolwr Pensiynau y byddai'n adolygu'r mesurau rheoli cyn eu bod yn cael eu cyflwyno i'r Bwrdd Pensiynau.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r Gofrestr Risg yn amodol ar adolygu'r mesurau rheoli.

 

 

8.

PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU;

8a

CRYNODEB O LIF GWAITH pdf eicon PDF 56 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor grynodeb o'r Ffrwd Waith fel yr oedd ar 30ain Medi 2017, a amlinellai'r camau gofynnol yn y broses ar gyfer penodi Gweithredwr a'r dyddiadau cwblhau.

 

Nododd y Pwyllgor fod Partneriaeth Pensiwn Cymru yn unol â'r amserlen a'i bod yn debygol y byddai cytundeb y Gweithredwr yn cael ei gwblhau erbyn mis Ionawr 2018.

 

PENDERFYNWYD nodi'r crynodeb o'r Ffrwd Waith fel yr oedd ar 30ain Medi 2017.

 

 

8b

ADRODDIAD CYNNYDD HYDREF DCLG pdf eicon PDF 63 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor adroddiad cynnydd am Adolygiad Hydref yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol (DCLG) gan Bartneriaeth Pensiwn Cymru ar Gronni Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a oedd yn cynnwys:-

·         cyfanswm gwerth amcangyfrifedig asedau wedi'u cynnwys yn y cynllun trosglwyddo ar gyfer buddsoddiad drwy'r strwythur cronni;

·         cyfanswm gwerth amcangyfrifedig asedau i'w buddsoddi y tu allan i'r strwythur cronni drwy'r cronfeydd cyfrannog;

·         cynllun prosiect lefel uchel a ddiweddarwyd er mwyn cyflawni erbyn mis Ebrill 2018;

·         yn cynnwys cynnydd o ran caffael/adeiladu gweithredwr, llunio is-gronfeydd, recriwtio tîm craidd, penodi adnau a chaniatâd gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol

·         unrhyw risgiau neu broblemau a allai olygu na chyflawnir erbyn mis Ebrill 2018, ac unrhyw gynlluniau i liniaru risgiau a/neu reoli problemau;

·         cynnydd o ran trefniadau llywodraethu;

·         cynnydd o ran buddsoddi mewn seilwaith ac amserlen i gyflawni'r uchelgais a nodwyd.

 

O ran Maen Prawf A: Graddfa, nododd y Pwyllgor mai cyfanswm gwerth asedau'r cronfeydd cyfrannog y cyfeiriwyd atynt yn yr adroddiad terfynol i'r Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol ym mis Gorffennaf 2016 (gwerth fel yr oeddent ym mis Mawrth 2015), oedd £12.8bn, a bod cyfanswm gwerth yr asedau ar 30 Mehefin 2017 yn £16.3bn.

 

O ran cynnydd mewn perthynas â chaffael gweithredwr, dywedodd Rheolwr y Trysorlys a Buddsoddiadau Pensiynau fod chwe chynigiwr wedi cael gwahoddiad i dendro ond mai pedwar yn unig oedd wedi cyflwyno tendr. Hysbyswyd yr aelodau bod disgwyl i gontract ffurfiol y gweithredwr fod wedi'i gwblhau erbyn diwedd mis Rhagfyr 2017.

 

Rhoddodd Rheolwr y Trysorlys a Buddsoddiadau Pensiynau y wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau am y sefyllfa bresennol o risgiau ac eglurodd fod y risg o herio'r broses gaffael neu'r canlyniad yn dal i fod yno gan fod y broses gaffael yn dal i fynd rhagddi. Hysbyswyd yr aelodau fod llunio is-gronfeydd wedi cael ei drafod yng nghyfarfod diwethaf y Gr?p Ymarferwyr Buddsoddi a gynhaliwyd ar 24ain Tachwedd, 2017. Roedd adroddiad wedi'i baratoi ar gyfer y Gweithgor Swyddogion ar 1af Rhagfyr 2017.

 

Atgoffwyd yr Aelodau fod Sir Gaerfyrddin yn "awdurdod cynnal" ers mis Mehefin 2017 a'i fod yn rhoi cymorth ysgrifenyddol a thechnegol i'r Cyd-bwyllgor Llywodraethu, i'r Gweithgor Swyddogion a'r Gweithredwr. Yn ogystal roedd Sir Gaerfyrddin, fel yr awdurdod cynnal, yn gyfrifol am reoli contractau ac roedd y broses o recriwtio staff eisoes wedi dechrau.

 

Dywedodd y Rheolwr Pensiynau y byddai'r tabl yn yr adroddiad, a oedd yn cynnwys amcangyfrifon o'r arbedion, yn cael ei ddiweddaru cyn gynted ag y byddai gweithredwr mewn lle.

 

O ran Maen Prawf D: Seilwaith, nododd y Pwyllgor mai'r uchelgais yn y tymor byr - tymor canolig oedd buddsoddi o leiaf 5% o asedau mewn buddsoddiadau seilwaith gyda dyhead yn y pen draw i fuddsoddi 10%.  Mewn ymateb i ymholiad ynghylch buddsoddi mewn ffermydd gwynt a ffermydd solar, dywedodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol fod Cronfa Bensiwn Dyfed, fel rhan o 8 cronfa bensiwn Cymru, yn ystyried ar hyn o bryd y potensial o fuddsoddi ym Morlyn Llanw Abertawe ac roeddid wedi cytuno i fwrw ati â'r camau cychwynnol o ran gwirio diwydrwydd.

 

PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad cynnydd  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 8b

9.

DIWEDDARIAD Y GYFARWYDDEB MARCHNADOEDD MEWN OFFERYNNAU ARIANNOL (MIFID II) pdf eicon PDF 56 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ddiweddariad y Gyfarwyddeb Marchnadoedd mewn Offerynnau Ariannol (MIFID II).

 

Dangosodd y nodyn briffio wedi'i ddiweddaru fod ceisiadau, ers cyfarfod Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed ar 21ain Medi 2017, wedi'u cyflwyno gan Gyngor Sir Caerfyrddin fel awdurdod gweinyddu ar gyfer Cronfa Bensiwn Dyfed i uwchraddio i statws Cleient Proffesiynol at ddibenion MIFID II.

 

Nododd y Pwyllgor fod yr 'uwchraddio' wedi cael ei gwblhau gan ddau o'r sefydliadau a bod y ceisiadau eraill yn aros i gael eu cwblhau ar hyn o bryd.

 

PENDERFYNWYD nodi diweddariad y Gyfarwyddeb Marchnadoedd mewn Offerynnau Ariannol (MIFID II).

 

 

10.

DYRANIAD ASEDAU STRATEGOL

Cofnodion:

Yn y man hwn bu i'r Pwyllgor:

 

BENDERFYNU'N UNFRYDOL, yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i newidiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio) (Cymru) 2007, orchymyn i'r cyhoedd adael y cyfarfod tra oedd yr eitemau canlynol yn cael eu hystyried, gan fod yr adroddiadau'n cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffiniwyd ym mharagraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf.

 

Yn sgil gweithredu'r prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati uchod, ystyried y mater hwn yn breifat gan orchymyn i'r cyhoedd adael y cyfarfod, gan y byddai'r drafodaeth yn datgelu gwybodaeth eithriedig ynghylch materion ariannol neu faterion busnes unrhyw unigolyn penodol (gan gynnwys yr Awdurdod oedd yn meddu ar y wybodaeth honno).

 

Ystyriodd y Pwyllgor adroddiad am Ddyraniad Asedau Strategol, a oedd wedi'i baratoi yn dilyn y prisiad actiwaraidd, a gynhelir bob tair blynedd, ar 31ain Mawrth 2016.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL gymeradwyo'r adroddiad am Ddyraniad Asedau Strategol.

 

 

11.

ADRODDIAD DETHOL GWEITHREDWR

Cofnodion:

Yn sgil gweithredu'r prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati uchod, ystyried y mater hwn yn breifat gan orchymyn i'r cyhoedd adael y cyfarfod, gan y byddai'r drafodaeth yn datgelu gwybodaeth eithriedig ynghylch materion ariannol neu faterion busnes unrhyw unigolyn penodol (gan gynnwys yr Awdurdod oedd yn meddu ar y wybodaeth honno).

 

Ystyriodd y Pwyllgor yr adroddiad Dethol Gweithredwr, a roddai grynodeb o'r ymarfer caffael ar gyfer penodi gweithredwr i Bartneriaeth Pensiwn Cymru, a gynhaliwyd gan wyth Awdurdod Cymru.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL:

 

11.1       penodi Cynigydd 1 fel y cynigydd a ffefrir ar gyfer caffael Partneriaeth Pensiwn Cymru, ac

11.2       yn amodol ar gwblhau cyfnod segur a chwblhau'r Cytundeb Gweithredwr, benodi Cynigydd 1 fel y Gweithredwr o dan y Cytundeb Gweithredwr.

 

12.

ADRODDIAD YMGYNGHORYDD BUDDSODDI ANNIBYNNOL MEDI 2017

Cofnodion:

Cyflwynwyd i'r Pwyllgor Adroddiad yr Ymgynghorydd Buddsoddi Annibynnol Medi 2017 gan Mr Eric Lambert, sef yr Ymgynghorydd Buddsoddi Annibynnol. Ystyriodd y Pwyllgor yr adroddiad a roddai wybodaeth i'r Aelodau mewn perthynas â pherfformiad y rheolwr buddsoddiadau ar gyfer pob chwarter, pob 12 mis a chyfnodau treigl o 3 blynedd, gan ddod i ben ar 30 Medi 2017.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL nodi Adroddiad yr Ymgynghorydd Buddsoddi Annibynnol fel yr oedd ym mis Medi 2017.