Agenda

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol.
Dydd Gwener, 8fed Tachwedd, 2019 2.00 yp

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Janine Owen  01267 224030

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

2.1

18 HYDREF 2019 (1:00PM) pdf eicon PDF 204 KB

2.2

18 HYDREF 2019 (1:15PM) pdf eicon PDF 198 KB

2.3

18 HYDREF 2019 (1.30PM) pdf eicon PDF 198 KB

2.4

18 HYDREF 2019 (1.45PM) pdf eicon PDF 198 KB

2.5

18 HYDREF 2019 (2.00PM) pdf eicon PDF 198 KB

3.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

NI DDYLID CYHOEDDI'R ADRODDIAD SY'N YMWNEUD Â'R MATER CANLYNOL GAN EI FOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y'I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 12 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y'I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y PANEL AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â'R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATER HON YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O'R FATH.

 

4.

I YSTYRIED APÊL GAN YMGEISYDD O.S YN ERBYN PENDERFYNIAD YR AWDURDOD SEF PEIDIO Â DARPARU CLUDIANT AM DDIM I'R YSGOL.