Agenda

Pwyllgor ar y Cyd ERW
Dydd Gwener, 8fed Tachwedd, 2019 2.00 yp

Lleoliad: Y Cothi, - Canolfan Halliwell Centre, University of Wales Trinity St David, Carmarthen. SA31 3EP.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Jessica Laimann 

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

3.

LLOFNODI YN COFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 15FED GORFFENNAF 2019 pdf eicon PDF 375 KB

4.

TREFNIADAU LLYWODRAETHU pdf eicon PDF 135 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

UNRHYW FATER ARALL Y GALL Y CADEIRYDD OHERWYDD AMGYLCHIADAU ARBENNIG, BENDERFYNU EI YSTYRIED YN FATER BRYS YN UNOL AG ADRAN 100B(4)(B) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972

6.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

WEDI YSTYRIED HOLL AMGYLCHIADAU'R ACHOS AC WEDI CYNNAL PRAWF BUDD Y CYHOEDD GALL YR PWYLLGOR AR Y CYD ERW FARNU NAD YW'R EITEMAU CANLYNOL I'W GYHOEDDI AM EI FOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y'I DIFFINNIR YM MHARAGRAFFAU 13 A 15 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972, FEL Y'I NEWIDIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007.

7.

STAFFIO/RECRIWTIO RHEOLWR GYFARWYDDWR

Dogfennau ychwanegol: