Agenda

Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys
Dydd Gwener, 7fed Chwefror, 2020 10.30 yb

Lleoliad: Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB A MATERION PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT

Dogfennau ychwanegol:

3.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR

Dogfennau ychwanegol:

3.1

25AIN HYDREF 2019 pdf eicon PDF 316 KB

Dogfennau ychwanegol:

3.2

6ED TACHWEDD 2019 pdf eicon PDF 310 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

MATERION YN CODI O'R COFNODION (OS OES RHAI)

Dogfennau ychwanegol:

5.

PRAESEPT YR HEDDLU pdf eicon PDF 267 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

ATAL TROSEDDAU pdf eicon PDF 364 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

PENDERFYNIADAU A WNAED GAN Y COMISIYNYDD pdf eicon PDF 264 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADBORTH GAN FWRDD ATEBOLRWYDD YR HEDDLU AR 18 TACHWEDD 2019 pdf eicon PDF 266 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

NI DDYLID CYHOEDDI’R ADRODDIAD SY’N YMWNEUD Â’R MATER CANLYNOL GAN EI FOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y’I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 12 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y’I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y BWRDD, AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â’R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATER HYN YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I’R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O’R FATH.

Dogfennau ychwanegol:

10.

CWYN YN ERBYN Y PANEL HEDDLU A THROSEDDU GAN R.V.

11.

PROTOCOL CWYNION pdf eicon PDF 361 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

CYNHADLEDD FLYNYDDOL Y PANELI HEDDLU A THROSEDDU pdf eicon PDF 266 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

CYMDEITHAS GENEDLAETHOL Y PANELI HEDDLU (TÂN) A THROSEDDU pdf eicon PDF 281 KB

Dogfennau ychwanegol: