Agenda

Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys
Dydd Mercher, 6ed Tachwedd, 2019 10.30 yb

Lleoliad: Siambr a Rhag-Ystafell, - 3 Heol Spilman, Caerfyrddin. SA31 1LE.. Cyfarwyddiadau

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB A MATERION PERSONOL

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT

3.

CYNHADLEDD IECHYD MEDDWL A PHLISMONA pdf eicon PDF 363 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

RECRIWTIO AELODAU CYFETHOLEDIG I'R PANEL pdf eicon PDF 364 KB

5.

CWYNION AC YMDDYGIAD pdf eicon PDF 359 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

NI DDYLID CYHOEDDI’R ADRODDIAD SY’N YMWNEUD Â’R MATER CANLYNOL GAN EI FOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y’I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 12 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y’I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y BWRDD, AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â’R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATER HYN YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I’R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O’R FATH.

7.

CWYN YN ERBYN Y COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDDU GAN C.C.

8.

CWYN YN ERBYN Y COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDDU GAN A.R.