Agenda a Chofnodion

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant
Dydd Llun, 16eg Medi, 2019 9.45 yb

Lleoliad: Ystafell Pwyllgor 2, - 3 Heol Spilman, Caerfyrddin. SA31 1LE.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kevin Thomas  01267 224027

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant personol.

 

2.

PENODI LLYWODRAETHWYR A.LL. pdf eicon PDF 230 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried y ceisiadau oedd wedi dod i law am y swyddi Llywodraethwyr Awdurdod Lleol yn y sir. Nodwyd bod gwahoddiad i gyflwyno enwebiadau wedi'i roi i'r Cadeirydd, i Bennaeth yr Ysgol ac i'r Aelod(au) Lleol yn achos Ysgolion Cynradd/aelod(au) a oedd yn llywodraethwyr yn achos Ysgolion Uwchradd.

 

Hefyd dywedwyd bod Llywodraethwyr Awdurdod Lleol yn cael eu penodi am 4 blynedd ac, os oedd y lle'n wag oherwydd bod cyfnod yr unigolyn yn y swydd yn dod i ben, bod nodyn ynghylch hynny yn y manylion am yr unigolyn os oedd am gael ei ailbenodi.

 

PENDERFYNWYD, ar ôl ystyried y ceisiadau oedd wedi dod i law, benodi'r canlynol yn Llywodraethwyr Awdurdod Lleol er mwyn cyflawni'r rhwymedigaethau statudol i lenwi lleoedd gwag ar Gyrff Llywodraethu:-

 

Ysgol Gynradd

Penodiadau

Abergwili

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Mrs K. Edwards

Cross Hands – Ffederasiwn Dre-fach

(1 lle gwag –  1 enwebiad)

Mr A. Arnott

Cwrt Henry

(1 lle gwag o 24 Medi 2019 – 1 enwebiad)

Ms H. Pugh

Llanedi

(1 lle gwag o 23 Tachwedd 2019 – 1 enwebiad)

Mr G. Owen

Trimsaran

(1 lle gwag o 3 Tachwedd 2019 – 1 enwebiad)

Mr R. Sully

Y Dderwen

(2 le gwag – 2 enwebiad

Y Cynghorydd Emlyn Schiavone

Mr A. Charles

Y Felin

(1 lle gwag o 30 Tachwedd 2019 – 1 enwebiad)

Mr H. Richards

Y Fro

(1 lle gwag –  1 enwebiad)

Ms M. Phillips- Rees

Ysgol Uwchradd

Apwyntiadau

 

Dyffryn Taf

 

Y Cynghorydd Sue Allen

Ysgol Emlyn

(1 lle gwag o 3 Tachwedd 2019 – 1 enwebiad)

Mr M. Morden

Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth

(1 lle gwag o 7 Rhagfyr 2019 – 1 enwebiad)

Mrs V. Williams

Ysgol Sant Ioan Llwyd

(1 lle gwag –  1 enwebiad)

Mr A. Jones

 

 

3.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 1AF GORFFENNAF, 2019 pdf eicon PDF 290 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi bod cofnod penderfyniadau'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 1 Gorffennaf 2019 yn gofnod cywir.