Agenda a Chofnodion

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Gofal Cymdeithasol ac Iechyd
Dydd Llun, 1af Hydref, 2018 9.00 yb

Lleoliad: Swyddfa Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

 

2.

COFNOD PENDERFYNIADAU - 19EG GORFFENNAF, 2018 pdf eicon PDF 97 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi bod cofnod penderfyniadau'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Gorffennaf 2018 yn gofnod cywir.

 

3.

ALIADAU DIBRESWYL 2019-2022 pdf eicon PDF 281 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ystyriodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol adroddiad oedd yn manylu ar effaith bosibl newidiadau Llywodraeth Cymru i'r "Cap" ar daliadau am wasanaethau dibreswyl a'r angen felly i daliadau gynyddu yn Sir Gaerfyrddin er mwyn parhau i sicrhau'r incwm mwyaf posibl. Nodwyd y byddai'r incwm ychwanegol ar gyfer 2019-2020 yn £21,000 petai'r taliadau am wasanaethau yn cael eu pennu i sicrhau'r incwm mwyaf posibl. Yn y blynyddoedd nesaf byddai'r Awdurdod yn cael incwm ychwanegol o hyd at £48,000 yn 2020-21 a £88,000 yn 2021-2022 petai'r "Cap" yn parhau i gynyddu £10 y flwyddyn y tu hwnt i 2021. Byddai hyn yn arwain at gynnydd posibl mewn incwm o £157,000 dros 3 blynedd. Roedd y rhagdybiaethau hyn wedi cael eu hystyried o ran yr arbedion/incwm sydd eu hangen i greu cyllideb gytbwys yn y blynyddoedd nesaf.  Petai'r cynnydd arfaethedig mewn taliadau yn cael ei gymeradwyo byddai cyfradd fesul awr Sir Gaerfyrddin yn parhau i fod ymhlith yr isaf yng Nghymru.

 

PENDERFYNWYD bod Sir Gaerfyrddin yn cynyddu'r taliadau dibreswyl am wasanaethau y codir tâl amdanynt fesul awr o £10.80 i £14.00 (29.63%) a chynyddu'r taliadau am Ofal Dydd a Lleoli Oedolion o £10.55 i £13.70 (29.86%) er mwyn adennill costau yn llawn ar gyfer 2019-20, ac alinio cyfraddau ag awdurdodau lleol eraill yng Nghymru ac yn enwedig er mwyn symud yn agosach at Awdurdodau Lleol rhanbarthol.