Agenda

Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau
Dydd Mercher, 18fed Mawrth, 2020 10.00 yb, WEDI EI GANSLO

Lleoliad: Siambr- Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

Cyswllt: Martin Davies  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATEB I UNRHYW EITEM AR YR AGENDA.

3.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW).

4.

ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2019/20. pdf eicon PDF 142 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

ADRODDIAD CHWARTEROL YNGYLCH RHEOLI'R TRYSORLYS A DANGOSYDD DARBODAETH EBRILL 1AF 2019 I RHAGFYR 31AIN 2019. pdf eicon PDF 145 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

DEWCH A'CH DYFAIS PERSONOL ( BYOD ). pdf eicon PDF 145 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

COFNODION BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS (BGC) SIR GÂR - TACHWEDD 2019. pdf eicon PDF 147 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

EGLURHAD AM BEIDIO Â CHYFLWYNO ADRODDIAD CRAFFU. pdf eicon PDF 64 KB

9.

DIWEDDARAF AM WEITHREDIADAU AC ATGYFEIRIADAU'R PWYLLGOR CRAFFU POLISI AC ADNODDAU. pdf eicon PDF 121 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL. pdf eicon PDF 122 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y PWYLLGOR A GYNHALIWYD AR Y 27AIN IONAWR 2020. pdf eicon PDF 219 KB