Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau
Dydd Mercher, 21ain Mawrth, 2018 10.00 yb

Lleoliad: Chamber, County Hall, Carmarthen

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriad am absenoldeb oddi wrth y Cynghorydd T.A.J. Davies.

 

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Y Cynghorydd

Rhif y Cofnod

Y Math o Fuddiant

K. Madge

7 - Adroddiad Monitro Perfformiad Adrannol ynghylch Amcanion Llesiant 2017/18, Chwarter 3

Ei ferch yn gweithio i'r Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

3.

DATGANIAD CHWIP PLAID WAHARDDEDIG

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau ynghylch chwip waharddedig.

 

4.

CWESTIYNAU CYHOEDDUS

Cofnodion:

Nid oedd cwestiynau gan y cyhoedd wedi dod i law.

 

5.

ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2017/18 pdf eicon PDF 150 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn ystyried Adroddiad Monitro Cyllideb Gorfforaethol yr Awdurdod ac adroddiadau adrannol y Prif Weithredwr a'r Gwasanaethau Corfforaethol fel yr oeddent ar 31 Rhagfyr 2018 mewn perthynas â blwyddyn ariannol 2017/18.

 

Roedd y canlynol ymhlith y materion a godwyd wrth ystyried yr adroddiad:

 

·         Mynegwyd pryder bod 'swyddi gwag' yn cael eu defnyddio i fantoli cyllidebau. Cytunodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol i roi manylion ynghylch pa mor hir oedd y swyddi gwag a nodwyd yn yr adroddiad wedi aros yn wag, yn enwedig oherwydd y gallai fod effaith ar wasanaethau rheng flaen ac aelodau eraill o staff y bydd yn rhaid iddynt ddarparu gwasanaeth cyflenwi o bosib;

·         Mynegwyd pryder am y targed incwm anghyraeddadwy a bennwyd mewn perthynas â meysydd parcio;

·         Mewn ymateb i ymholiad ynghylch pryd y byddai'r Targed Arbedion Corfforaethol yn Adran y Prif Weithredwr yn cael ei gyflawni, dywedodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol fod trafodaethau'n parhau i gael eu cynnal gyda'r undeb ynghylch Aros Galwad. Cytunodd i ymchwilio ymhellach i'r mater o ran Iechyd a Diogelwch;

·         Soniodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol wrth y Pwyllgor am waith ailstrwythuro'r tîm Archwilio.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn yr adroddiad.

 

6.

ADRODDIAD MONITRO PERFFORMIAD CORFFORAETHOL AMCANION LLESIANT 2017/18 CWARTER 3 - 1AF EBRILL I'R 31AIN O RHAGFYR 2017 pdf eicon PDF 226 KB

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor adroddiad a oedd yn rhoi golwg gyffredinol ar gynnydd yn erbyn camau gweithredu a mesurau 2017/18 ym mhob un o'r 14 Amcan Llesiant ynghyd â chynlluniau cyflawni Llywodraethu ac Adnoddau, fel yr oeddent ar 31 Rhagfyr 2017 ac a ddadansoddwyd gan y Pwyllgor Craffu.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL nodi'r adroddiad.

 

7.

ADRODDIAD MONITRO PERFFORMIAD ADRANNOL AMCANION LLESIANT 2017/18 CWARTER 3 - 1AF EBRILL I'R 31AIN O RHAGFYR 2017 pdf eicon PDF 224 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 

Ystyriodd y Pwyllgor adroddiad a oedd yn nodi'r cynnydd a wnaed mewn perthynas â'r camau gweithredu a'r mesurau yng nghynllun cyflawni Amcanion Llesiant 2017/18 a oedd yn berthnasol i faes gorchwyl y Pwyllgor, fel yr oedd ar 31 Rhagfyr 2017.

Rhoddwyd sylw i'r materion/sylwadau canlynol wrth drafod yr adroddiad:-

·         Mynegwyd pryder am y camau adferol a oedd yn cael eu cymryd i fynd i'r afael â nifer y diwrnodau gwaith sy'n cael eu colli yn sgil absenoldeb salwch fesul gweithiwr gan fod y statws perfformio heb gyrraedd y targed. Awgrymwyd bod adroddiad ynghylch absenoldeb salwch yn cael ei gyflwyno yn y cyfarfod nesaf;

·         Rhoddwyd gwybod i'r Pwyllgor y dylai Cynllun Strategol y Gweithlu fod ar waith erbyn mis Gorffennaf 2018;

·         Dywedodd Pennaeth y Gwasanaethau Corfforaethol fod y trosiant uchel o ran staff yn effeithio'n rhannol ar yr amser a gymerir, ar gyfartaledd, i brosesu hawliadau budd-daliadau tai/y dreth gyngor ac y gellid priodoli'r trosiant uchel hwnnw i natur y gwaith a'r ffaith bod aelodau o staff yn chwilio am gyfleoedd rhywle arall.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL

 

7.1       bod yr adroddiad yn cael ei dderbyn;

 

7.2     cyflwyno adroddiad ynghylch absenoldeb salwch yn y cyfarfod nesaf.

 

8.

POLISI GORFODI CORFFORAETHOL pdf eicon PDF 166 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gan gyfeirio at gofnod 6 o gyfarfod y Bwrdd Gweithredol ar 26 Mehefin 2017, ystyriodd y Pwyllgor ddogfen Polisi Gorfodi Corfforaethol ddiwygiedig, a oedd yn cynnwys newidiadau i adlewyrchu'r ymatebion a gafwyd yn ystod yr ymarfer ymgynghori. Roedd y newidiadau wedi eu cymeradwyo drwy'r Gr?p Gorfodi Amlddisgyblaethol Corfforaethol, a, phe byddent yn cael eu cymeradwyo gan y Bwrdd Gweithredol yn ei gyfarfod ar 26 Mawrth 2018, byddai'r Polisi Gorfodi Corfforaethol diwygiedig yn dod i rym ar 1 Ebrill 2018.

 

Codwyd y materion canlynol wrth ystyried y Polisi diwygiedig:

·         Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau, mewn ymateb i gwestiynau, fod materion megis diogelu staff ac achwynwyr rheolaidd wedi'u cynnwys o dan weithdrefnau a pholisïau ar wahân;

·         Nodwyd bod pob aelod o staff gorfodi yn cario prawf adnabod angenrheidiol;

·         Mynegwyd pryder nad yw'r cosbau ynddynt eu hunain yn ddigon uchel i atal pobl rhag troseddu. Dywedodd Rheolwr Diogelu'r Amgylchedd ei bod yn gallu rhoi manylion am nifer y dirwyon a roddwyd. Hefyd cytunodd i ystyried awgrym y dylai'r swyddogion gorfodi fod yn llai gweladwy a gwisgo dillad plaen.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL argymell i'r Bwrdd Gweithredol fod y Polisi Gorfodi Corfforaethol diwygiedig yn cael ei fabwysiadu o 1 Ebrill 2018 ymlaen.

 

9.

STRATEGAETH DDIGIDOL AR GYFER YSGOLION 2018-2021 pdf eicon PDF 144 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn ystyried y Strategaeth gyntaf oll ar gyfer Ysgolion yn Sir Gaerfyrddin, sy'n nodi gweledigaeth yr Awdurdod, yn seiliedig ar yr egwyddorion cyffredinol a'r meysydd o ran blaenoriaethau allweddol ar gyfer darparu Gwasanaethau TGCh i ysgolion.

Nodwyd y rhoddwyd gwybod i'r holl Benaethiaid fod angen rheoli eu cyllidebau o ran darparu, cynnal a chadw ac adnewyddu offer TG. Roedd gwaith parhaus i sicrhau cysylltedd ym mhob ysgol yn cael ei wneud.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo cynnwys y Strategaeth Ddigidol ar gyfer Ysgolion 2018-2021. 

 

10.

STRATEGAETH DIGIDOL TECHNOLEGOL 2018-2021 pdf eicon PDF 166 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor Strategaeth Technoleg Ddigidol 2018-2021 arfaethedig sy'n cyflwyno blaenoriaethau a dyheadau'r Awdurdod o ran technoleg ddigidol yn ystod y 3 blynedd nesaf. Pwrpas y strategaeth oedd nodi'r technolegau a'r mentrau allweddol a fyddai'n hwyluso ac yn ategu gweledigaeth Strategaeth Trawsnewid Digidol bresennol a chyffredinol y sefydliad a'r modd y caiff ei rhoi ar waith. Byddai'r Awdurdod yn defnyddio technolegau presennol a datblygol priodol i hwyluso ac ategu'r gwaith o drawsnewid a gwella gwasanaethau a gwneud arbedion effeithlonrwydd.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo cynnwys Strategaeth Technoleg Ddigidol 2018-2021. 

 

11.

POLISI AR DDEFNYDD CYFRIFIADURON I'R CYHOEDD pdf eicon PDF 132 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor bolisi arfaethedig i reoli sut y mae'r Cyngor yn darparu ei gyfrifiaduron sydd â mynediad i'r rhyngrwyd i aelodau'r cyhoedd. Nododd y polisi fod yn rhaid derbyn y telerau a'r amodau a dangos prawf adnabod cyn cael caniatâd i ddefnyddio cyfrifiadur cyhoeddus. Roedd hyn yn sicrhau y gellid olrhain y defnyddiwr pe byddai'r Heddlu'n anfon cais gwrthrych am wybodaeth neu pe byddai'r telerau a'r amodau yn cael eu torri.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r polisi defnydd ar gyfer cyfrifiaduron mynediad cyhoeddus.

 

12.

COFNODION BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS (BGC) SIR GÂR - 18FED IONAWR 2018 pdf eicon PDF 147 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn ystyried cofnodion cyfarfod Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin a gynhaliwyd ar 18 Ionawr 2018.Roedd yn ofynnol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 fod Pwyllgor Craffu Llywodraeth Leol penodol yn cael ei benodi i graffu ar waith y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Yn Sir Gaerfyrddin, penodwyd Pwyllgor Craffu – Polisi ac Adnoddau y Cyngor fel y Pwyllgor Craffu perthnasol.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn cofnodion cyfarfod y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a gynhaliwyd ar 18 Ionawr 2018.

 

13.

DIWEDDARAF AM WEITHREDIADAU AC ATGYFEIRIADAU'R PWYLLGOR CRAFFU POLISI AC ADNODDAU pdf eicon PDF 121 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYDYN UNFRYDOL nodi'r adroddiad a fanylai ar y cynnydd o ran y camau gweithredu, y ceisiadau, neu'r atgyfeiriadau oedd wedi deillio o gyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor Craffu.

 

14.

EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL pdf eicon PDF 89 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL nodi'r rhestr o eitemau ar gyfer y dyfodol a oedd i'w hystyried yn y cyfarfod nesaf ar 27 Ebrill 2018 yn amodol ar nodi y byddai Cofnodion y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cael eu gohirio i'r cyfarfod a fyddai'n cael ei gynnal ar 14 Mehefin 2018.

 

15.

COFNODION - 7 CHWEFROR 2018 pdf eicon PDF 188 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Chwefror 2018 yn gofnod cywir.