Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau
Dydd Iau, 19eg Gorffennaf, 2018 10.00 yb

Lleoliad: Siambr a Rhag-Ystafell, - 3 Heol Spilman, Caerfyrddin. SA31 1LE.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Cofnodion:

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr F. Akhtar, S. Allen a D.C. Evans.

 

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Y Cynghorydd

Rhif y Cofnod

Y Math o Fuddiant

K. Madge

5 - Adroddiad Blynyddol Drafft Cyngor Sir Caerfyrddin 2017-18

Ei ferch yn gweithio i'r Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

 

3.

DATGANIAD CHWIP PLAID WAHARDDEDIG

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau ynghylch chwip waharddedig.

 

4.

CWESTIYNAU CYHOEDDUS

Cofnodion:

Nid oedd cwestiynau gan y cyhoedd wedi dod i law.

 

5.

ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT CYNGOR SIR CAERFYRDDIN AR GYFER 2017/18 pdf eicon PDF 196 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn ystyried Adroddiad Blynyddol Drafft y Cyngor ar gyfer 2017/18 ynghyd ag adroddiadau manwl ynghylch yr Amcanion Llesiant perthnasol sydd o fewn maes gorchwyl y Pwyllgor, sef:

 

·      Amcan Llesiant 5 - Mynd i'r afael â thlodi;

·      Amcan Llesiant 14 - Hyrwyddo'r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru;

·      Amcan Llesiant 15 - Adeiladu Gwell Cyngor a Gwneud Gwell Defnydd o Adnoddau.

 

Nodwyd ei bod yn ofynnol o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) i'r Awdurdod gyhoeddi Adroddiad Blynyddol ar berfformiadau blaenorol erbyn diwedd mis Hydref bob blwyddyn.

 

Rhoddwyd sylw i'r materion canlynol wrth drafod yr adroddiad:-

·         Mynegwyd pryder bod tystiolaeth yn dangos bod Credyd Cynhwysol, yn hytrach na lleihau tlodi, yn cael effaith i'r gwrthwyneb mewn rhai ardaloedd yn Sir Gaerfyrddin;

·         Canmolwyd cynnydd Sir Gaerfyrddin o ran mynd i'r afael â thlodi ond y farn oedd bod angen rhagor o gymorth gan Lywodraeth Cymru;

·         Cydnabuwyd bod diffyg mynediad i wasanaethau yn ffactor sy'n cyfrannu at dlodi mewn rhai ardaloedd gwledig yn Sir Gaerfyrddin, ac er mwyn mynd i'r afael â hynny byddai llyfrgelloedd teithiol yn cael eu haddasu'n 'hybiau' teithiol.

·         Rhoddwyd gwybod i'r Pwyllgor y byddai'r rhaglen LEADER yn dod i ben yn 2022, ond bod Llywodraeth y DU am sefydlu Rhaglen Ffyniant Economaidd;

·         Cyfeiriwyd at y gwaith a wneir er mwyn mynd i'r afael â digartrefedd drwy alluogi cymorth ac osgoi diwylliant o ddibynnu;

·         Cytunodd y Rheolwr Datblygu Economaidd i ganfod faint o brentisiaid, graddedigion ac ati sydd wedi cael swydd o dan Brosiect Barod am Waith;

·         Cytunodd y Pennaeth Cartrefi a Chymunedau Mwy Diogel i roi manylion am y clybiau tanwydd;

·         Cytunodd y swyddogion i ystyried y posibilrwydd o drefnu seminar i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r aelodau mewn perthynas â Chredyd Cynhwysol a Chynllun Gweithredu'r Awdurdod; 

·         Cytunodd y swyddogion i ystyried ffyrdd o sicrhau nad oedd gwasanaeth Hamperi Nadolig yr Awdurdod yn cael ei lethu oherwydd angen cynyddol;

·         Cyfeiriwyd at y wybodaeth fanwl sydd ar wefan y Cyngor am y manteision o fod yn ddwyieithog;

·         Nodwyd mai Sir Gaerfyrddin oedd un o'r nifer fach o awdurdodau yng Nghymru i adrodd canfyddiadau Arolwg Cenedlaethol Cymru;

·         Cytunodd Pennaeth y Gwasanaethau Ariannol i roi manylion y meysydd lle cafwyd gostyngiadau o £54m i'r gyllideb dros y 5 mlynedd diwethaf;

·         Pwysleisiwyd pryder eto o ran cysylltiadau posibl rhwng swyddi gwag, straen a chyfraddau salwch a rhoddwyd gwybod i'r Pwyllgor y byddai adroddiad arall ynghylch rheoli salwch yn cael ei gyflwyno maes o law;

·         Mewn ymateb i ymholiad, rhoddwyd gwybod i'r Pwyllgor na fyddai modd creu proffil cyfannol mewn un man ar gyfer pob preswylydd Sir Gaerfyrddin yn y dyfodol agos, gan y byddai angen rhannu'r data a gedwir ar wahanol systemau a ddefnyddir gan sefydliadau partner eraill megis y Bwrdd Iechyd. Roedd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn ymchwilio i'r mater hwn. Roedd cyfleuster 'Fy Nghyfrif' ar wefan y Cyngor yn galluogi'r Awdurdod i lunio proffil cyfyngedig ond defnyddiol ar gyfer unrhyw unigolyn a gofrestrodd.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn yr Adroddiad Blynyddol drafft ar gyfer 2017/18.

 

6.

ADRODDIAD BLYNYDDOL CYNLLUN CYDRADDOLDEB STRATEGOL 2017-18 pdf eicon PDF 154 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gan gyfeirio at Gofnod 9 y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Tachwedd 2015, ystyriodd y Pwyllgor Adroddiad Blynyddol Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2017-18 a oedd yn manylu ar sut roedd y Cyngor wedi gweithredu ei Gynllun Cydraddoldeb Strategol a chyflawni ei ddyletswyddau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a'r Dyletswyddau Penodol i Gymru.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL argymell i'r Bwrdd Gweithredol fod yr adroddiad yn cael ei gymeradwyo.

 

7.

ADRODDIAD BLYNYDDOL AR YR IAITH GYMRAEG 2017-18 pdf eicon PDF 137 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gan gyfeirio at gofnod 7 y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Hydref 2016, ystyriodd y Pwyllgor yr Adroddiad Blynyddol mewn perthynas â'r Iaith Gymraeg a chydymffurfio â Safonau'r Gymraeg yn ystod 2016-17. Roedd yr Adroddiad wedi cael ei lunio er mwyn cydymffurfio â threfniadau monitro Comisiynydd y Gymraeg.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL gymeradwyo'r Adroddiad Blynyddol ynghylch yr Iaith Gymraeg 2017-18.

 

8.

Y STRATEGAETH TRAWSNEWID DIGIDOL - ADRODDIAD BLYNYDDOL 2018 pdf eicon PDF 143 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn ystyried Adroddiad Blynyddol y Strategaeth Trawsnewid Digidol ar gyfer 2018 yn unol â'r ymrwymiad a roddir yn Strategaeth Trawsnewid Digidol 2017-2020 [gweler Cofnod 9 o gyfarfod y Bwrdd Gweithredol a gynhaliwyd ar 2 Mai 2017]. Roedd gan y Strategaeth bedwar maes Blaenoriaeth Allweddol:

 

·         Gwasanaethau Cwsmeriaid Digidol

·         Gweithlu Digidol

·         Cymunedau a Busnesau Digidol

·         Cydweithio Digidol

 

Ym mhob un o'r meysydd hyn, roedd nifer o brosiectau a chanlyniadau allweddol wedi'u cymeradwyo, a rhoddwyd manylion am y cynnydd a wnaed dros y flwyddyn ddiwethaf yn yr Adroddiad Blynyddol. Roedd cyflawniad y prosiectau hyn yn cael ei fonitro'n rheolaidd gan y Gr?p Llywio Trawsnewid Digidol ac roedd trosolwg ar y cynnydd yn cael ei roi i Fwrdd y Rhaglen TIC.  

Mewn ymateb i ymholiad ynghylch y cynllun i gael cebl tanddwr trawsatlantig a fyddai'n dod i'r lan yn Oxwich, Penrhyn G?yr, a gafodd ei grybwyll fel rhan o Fargen Ddinesig Bae Abertawe, dywedwyd y byddai hyn bellach yn rhan o Gytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL gymeradwyo Adroddiad Blynyddol y Strategaeth Trawsnewid Digidol ar gyfer 2018.

 

9.

ADRODDIAD BLYNYDDOL YNGYLCH RHEOLI'R TRYSORLYS A'R DANGOSYDD DARBODAETH 2017-2018 pdf eicon PDF 167 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn ystyried yr Adroddiad Blynyddol a restrai weithgareddau rheoli'r trysorlys a ddigwyddodd yn ystod 2017-2018 yn unol â Pholisi a Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2017-2018 a fabwysiadwyd gan y Cyngor ar 22 Chwefror 2017.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL gymeradwyo'r adroddiad.

 

10.

ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2017/18 pdf eicon PDF 149 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn ystyried Adroddiad Monitro Cyllideb Gorfforaethol yr Awdurdod ac adroddiadau adrannol y Prif Weithredwr a'r Gwasanaethau Corfforaethol mewn perthynas â blwyddyn ariannol 2017/18.

 

Roedd y canlynol ymysg y materion a godwyd wrth ystyried yr adroddiad:

·         Mewn ymateb i ymholiad, rhoddwyd gwybod i'r Pwyllgor fod y cynigion effeithlonrwydd o £580k yn Adran y Prif Weithredwr yn debygol o gael eu cyflawni yn 2018/19. Cafwyd ail drafodaeth ynghylch y gyfradd aros galwad ac roedd yn debygol y bydd gostyngiad yn nifer y galwadau.

·         Ymatebodd y swyddogion i ymholiadau ynghylch swyddi heb gyllid a thargedau anghyraeddadwy o ran incwm.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn yr adroddiad.

 

11.

EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL pdf eicon PDF 71 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL nodi'r rhestr o eitemau ar gyfer y dyfodol a oedd i'w hystyried yn y cyfarfod nesaf ar 11 Hydref 2018.

 

12.

EGLURHAD AM BEIDIO Â CHYFLWYNO ADRODDIAD CRAFFU pdf eicon PDF 61 KB

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad "peidio â chyflwyno".

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL nodi'r adroddiad.

 

13.

DIWEDDARAF AM WEITHREDIADAU AC ATGYFEIRIADAU'R PWYLLGOR CRAFFU POLISI AC ADNODDAU pdf eicon PDF 121 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYDYN UNFRYDOL nodi'r adroddiad a fanylai ar y cynnydd o ran y camau gweithredu, y ceisiadau, neu'r atgyfeiriadau oedd wedi deillio o gyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor Craffu.

 

14.

LLOFNODI FEL COFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR Y 14EG MEHEFIN 2018 pdf eicon PDF 162 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Mehefin 2018 yn gofnod cywir.