Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Safonau
Dydd Mercher, 24ain Ebrill, 2019 2.00 yp

Lleoliad: Siambr a Rhag-Ystafell, - 3 Heol Spilman, Caerfyrddin. SA31 1LE.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriad am absenoldeb gan y Cynghorydd Tref P. Rogers.

 

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant personol.

 

3.

COFNODION - 15 MAWRTH 2019 pdf eicon PDF 135 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL

3.1 llofnodi cofnodion y cyfarfod ar 15 Mawrth 2019 gan eu bod yn gywir;

3.2 o ran Cofnod 5 – Hyfforddiant Cod Ymddygiad – bod sesiynau'n cael eu cynnal yn y lle cyntaf yn Llanelli ar 10 Gorffennaf 2019, ac yng Nghaerfyrddin ar 16 Gorffennaf 2019.

 

4.

CAIS AM OLLYNGIAD GAN Y CYNGHORYDD CHRISTOPHER MARK DAVIES pdf eicon PDF 146 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i gais gan y Cynghorydd Christopher Mark Davies o Gyngor Tref Sanclêr am ollyngiad o dan ddarpariaethau Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) fel y gallai siarad yn unig mewn perthynas â materion yn ymwneud ag Ymddiriedolaeth Tref Sanclêr.

Dywedwyd bod y cais am ollyngiad wedi'i wneud oherwydd bod gan y Cynghorydd Davies fuddiant personol yn y materion hyn yn rhinwedd paragraff 10(2)(a)(ix)(ee) o'r Côd Ymddygiad gan ei fod yn aelod o'r Ymddiriedolaeth.

Roedd buddiant y Cynghorydd Davies hefyd yn rhagfarnol, gan y byddai aelod o'r cyhoedd, o wybod y ffeithiau perthnasol, yn ystyried yn rhesymol fod y buddiant mor sylweddol fel ei fod yn debygol o amharu ar farn y Cynghorydd ynghylch budd y cyhoedd.

Gan hynny, roedd y Cynghorydd Davies wedi gofyn am ollyngiad o dan Reoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 2001.

Dywedodd Rheolwr y Gwasanaethau Cyfreithiol wrth y Pwyllgor y dylai, wrth ystyried y cais, nodi mai paragraffau 2 (d) a (f) oedd y rhesymau mwyaf priodol pe byddai'r Pwyllgor am gymeradwyo'r cais i siarad yn unig.

 

Yn dilyn trafodaeth,

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL ganiatáu gollyngiad o dan Reoliad 2 (d) a (f) o Reoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 2001 i'r Cynghorydd Christopher Mark DaviesSIARAD yn unig yng nghyfarfodydd Cyngor Tref Sanclêr mewn perthynas â materion yn ymwneud ag Ymddiriedolaeth Tref Sanclêr a bod y gollyngiad yn ddilys tan ddiwedd ei dymor presennol yn y swydd.

 

5.

CAIS AM OLLYNGIAD GAN Y CYNGHORYDD WILLIAM EDMUND VINCENT JOHN DAVIES pdf eicon PDF 147 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i gais gan y Cynghorydd William Edmund Vincent John Davies o Gyngor Tref Sanclêr, am ollyngiad o dan ddarpariaethau Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) fel y gallai siarad yn unig mewn perthynas â materion yn ymwneud ag Ymddiriedolaeth Tref Sanclêr.

Dywedwyd bod y cais am ollyngiad wedi'i wneud oherwydd bod gan y Cynghorydd Davies fuddiant personol yn y materion hyn yn rhinwedd paragraff 10(2)(a)(ix)(ee) o'r Côd Ymddygiad gan ei fod yn aelod o'r Ymddiriedolaeth.

Roedd buddiant y Cynghorydd Davies hefyd yn rhagfarnol, gan y byddai aelod o'r cyhoedd, o wybod y ffeithiau perthnasol, yn ystyried yn rhesymol fod y buddiant hwnnw mor sylweddol fel ei fod yn debygol o amharu ar farn y Cynghorydd ynghylch budd y cyhoedd.

Gan hynny, roedd y Cynghorydd Davies wedi gofyn am ollyngiad o dan Reoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 2001.

Dywedodd Rheolwr y Gwasanaethau Cyfreithiol wrth y Pwyllgor y dylai, wrth ystyried y cais, nodi mai paragraffau 2 (d) a (f) oedd y rhesymau mwyaf priodol pe byddai'r Pwyllgor am gymeradwyo'r cais i siarad yn unig.

 

Yn dilyn trafodaeth,

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL ganiatáu gollyngiad o dan Reoliad 2 (d) a (f) o Reoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 2001 i'r Cynghorydd William Edmund Vincent John DaviesSIARAD yn unig yng nghyfarfodydd Cyngor Tref Sanclêr mewn perthynas â materion yn ymwneud ag Ymddiriedolaeth Tref Sanclêr a bod y gollyngiad yn ddilys tan ddiwedd ei dymor presennol yn y swydd.

 

6.

UNRHYW FATER ARALL

Cofnodion:

Ni chafwyd dim eitemau brys i'w hystyried.