Agenda a Chofnodion

Is-Bwyllgor Trwyddedu B
Dydd Mawrth, 26ain Mehefin, 2018 9.30 yb

Lleoliad: Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Eitemau
Rhif eitem

1.

PENODI CADEIRYDD AR GYFER Y CYFARFOD

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL benodi'r Cynghorydd H. I. Jones yn Gadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

 

 

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

 

 

3.

HYSBYSIAD DIGWYDDIAD DROS DRO - DERWYDD MANSION, DERWYDD ROAD, RHYDAMAN, SIR GAR, SA18 3LQ pdf eicon PDF 135 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gohiriwyd cyfarfod yr Is-bwyllgor yn Neuadd y Sir, Caerfyrddin am 9:30am ac ailddechreuwyd y cyfarfod ar y safle am 10.10am, er mwyn gweld y safle lle cafwyd cyfle i weld y cyfleusterau mewnol ac allanol, gan gynnwys lleoliad y babell fawr ac eiddo'r gwrthwynebwyr. Ar ôl i'r ymweliad â'r safle ddod i ben, ailymgynullodd yr Is-bwyllgor yn y Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin am 11.50am i ystyried y ceisiadau.

 

Soniodd Rheolwr y Gwasanaethau Cyfreithiol wrth bawb a oedd yn bresennol am drefn y cyfarfod a rhoddodd wybod i'r Is-bwyllgor fod Adain Iechyd y Cyhoedd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cyflwyno hysbysiad gwrthwynebu mewn perthynas â 4 Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro a oedd wedi'u cyflwyno gan Mrs Maria Dallavalle, La Scala, 15 Rhodfa Bryn Mawr, Rhydaman, SA18 2DA.

 

Roedd yr Hysbysiadau Digwyddiad Dros Dro yn berthnasol i werthu alcohol trwy fanwerthu, darparu adloniant rheoledig a lluniaeth gyda'r hwyr ar y safle ar y diwrnodau a'r amserau canlynol:-

 

Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro 1 –
Dydd Sadwrn 28 Gorffennaf 2018  - Y Neuadd Fawr, Plasty Derwydd.

·         Cyflenwi Alcohol, Adloniant Rheoledig a Lluniaeth gyda'r Hwyr 12:00-00:30.

 

Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro 2 
Dydd Sadwrn 25 Awst 2018  - Y Lawnt Uchaf, Plasty Derwydd.

·         Cyflenwi Alcohol, Adloniant Rheoledig a Lluniaeth gyda'r Hwyr 12:00-00:30.

 

Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro 3 
Dydd Sadwrn 1 Medi 2018  - Y Lawnt Uchaf, Plasty Derwydd.

·         Cyflenwi Alcohol, Adloniant Rheoledig a Lluniaeth gyda'r Hwyr 12:00-00:30.

 

Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro 4 
Dydd Sadwrn 3 Tachwedd 2018  - Y Neuadd Fawr, Plasty Derwydd.

·         Cyflenwi Alcohol, Adloniant Rheoledig a Lluniaeth gyda'r Hwyr 12:00-00:30.


Dywedodd Rheolwr y Gwasanaethau Cyfreithiol fod Adain Iechyd y Cyhoedd wedi gwrthwynebu pob un o'r 4 Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro ar sail niwsans s?n a oedd wedi deillio o ddigwyddiadau blaenorol a oedd wedi'u cynnal ar y safle.

 

Rhoddodd yr Is-bwyllgor ystyriaeth i'r dogfennau a gyflwynwyd, a'r holl sylwadau ysgrifenedig perthnasol a ddaeth i law cyn y gwrandawiad gan y partïon.

 

Hefyd, cafodd yr Is-bwyllgor sylwadau llafar gan yr Ymarferwyr Iechyd yr Amgylchedd:-

 

Nododd yr Ymarferydd Iechyd yr Amgylchedd ei fod wedi gwrthwynebu'r Hysbysiadau Digwyddiad Dros Dro oherwydd hanes blaenorol ynghylch niwsans s?n yn ystod digwyddiadau ym Mhlasty Derwydd, yn y drefn ganlynol:-

 

  • Yn 2016, derbyniwyd y g?yn gyntaf ynghylch s?n gan gymydog mewn perthynas â sioe hen geir a oedd yn cynnwys s?n cerddoriaeth uchel, traffig a phobl. Rhoddwyd gwybod i'r Is-bwyllgor, gan ei fod yn ddigwyddiad unwaith yn unig, nad oedd llawer o ddewisiadau o ran gweithredu.  Fodd bynnag, anfonwyd llythyr at y person a gyflwynodd yr Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro yn amlinellu natur y g?yn a dderbyniwyd.

 

  • Yn 2017, cyflwynwyd dau Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro ar gyfer priodasau ym Mhlasty Derwydd ac ni chafwyd unrhyw wrthwynebiadau iddynt. 
    Ar ôl y digwyddiad a gynhaliwyd yn y brif neuadd yn y plasty, derbyniwyd cwyn ynghylch s?n.  O ganlyniad i'r g?yn, cafodd y lefelau s?n eu monitro mewn perthynas â'r Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro nesaf a gynhaliwyd yn y babell fawr y  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 3.