Agenda

Cyngor Sir
Dydd Mercher, 12fed Chwefror, 2020 10.00 yb

Lleoliad: Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

Dogfennau ychwanegol:

3.

CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD.

Dogfennau ychwanegol:

4.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y CYNGOR A GYNHALIWYD AR YR 8FED O IONAWR 2020. pdf eicon PDF 351 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD

Dogfennau ychwanegol:

5.1

CWESTIWN GAN MR D SMITH I'R CYNGHORYDD C CAMPBELL, AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION GWLEDIG

“A oes gan y Cyngor Sir flaengynllun i gynyddu faint o ynni adnewyddadwy a gynhyrchir ar dir sy'n eiddo i'r Cyngor? Yn y cyswllt hwn a yw wedi nodi safleoedd ac archwilio'r posibiliadau yn sgil opsiynau storio batris datganoledig?”

 

Dogfennau ychwanegol:

5.2

CWESTIWN GAN MR N BIZZELL-BROWNING I'R CYNGHORYDD D JENKINS, AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS ADNODDAU

A yw'r Cyngor Sir yn buddsoddi mewn Adnoddau Dynol i helpu'r argyfwng hinsawdd?
h.y.

  • I ba raddau y mae'r Cyngor wedi ystyried cyflwyno gweithio o hirbell (gartref), h.y. dim carbon cysylltiedig â theithio ac ati?
  • Faint o swyddi newydd y mae'r Cyngor Sir wedi'u creu er mwyn ymdrin â'r argyfwng yn benodol?
  • Pa ganran o oriau gweithwyr presennol sydd wedi'u neilltuo i'r argyfwng?
  • Pa raglenni hyfforddiant sydd wedi'u cynllunio er mwyn i weithwyr y cyngor, cleientiaid a darparwyr gwasanaethau ddeall y bygythiadau dirfodol sy'n ein hwynebu, er enghraifft HyfforddiantLlythrennedd Carbon?” (https://carbonliteracy.com/)

 

Dogfennau ychwanegol:

5.3

CWESTIWN GAN MS K LANGDON I'R CYNGHORYDD C CAMPBELL, AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION GWLEDIG

“Beth mae'r Cyngor yn ei wneud i annog (a) ymagwedd gyffredin tuag at fioamrywiaeth, cadwraeth gynaliadwy a rhannu arferion gorau? A (b) annog addysg, gweithredu a chynhwysiant cymunedol (sy'n sicr o fod yn rhan allweddol o'r broses fioamrywiaeth?”

 

Dogfennau ychwanegol:

5.4

CWESTIWN GAN MS S SYLVAN I'R CYNGHORYDD C CAMPBELL, AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION GWLEDIG

“Yn 2018 buom yn wynebu llifogydd ofnadwy yn Sir Gaerfyrddin a oedd wedi arwain at ddigartrefedd a marwolaeth. Dywedir wrthym y bydd amodau tywydd eithafol fel hyn yn arferol o hyn ymlaen, wrth i'r hinsawdd fethu. A oes gan y Cyngor gronfa argyfwng hinsawdd ac asesiad risg ar gyfer yr ardal? Faint o arian sydd yn y gronfa ac a oes modd ei ddefnyddio i weithredu yn erbyn bygythiadau hinsawdd?”

 

Dogfennau ychwanegol:

5.5

CWESTIWN GAN MS C STRANGE I'R CYNGHORYDD C CAMPBELL, AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION GWLEDIG

“Faint o Gynllun Carbon Sero-net y Cyngor (sydd wedi'i grynhoi yn Atodiad 1 yn y drafft) gafodd ei lunio cyn datgan argyfwng?”

 

Dogfennau ychwanegol:

5.6

CWESTIWN GAN MR M REED I'R CYNGHORYDD C CAMPBELL, AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION GWLEDIG

“O ran moduro di-garbon, mae'n bosibl y bydd effaith sylweddol a mesuradwy ar dwristiaeth os bydd y Cyngor yn methu â gosod y seilwaith cywir. Faint o bwyntiau gwefru ceir trydan a hydrogen sydd wedi'u gosod yn Sir Gaerfyrddin neu y cynllunnir i'w gosod yn 2020?”

 

Dogfennau ychwanegol:

5.7

CWESTIWN GAN DR A BELLAMY I'R CYNGHORYDD C CAMPBELL, AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION GWLEDIG

“Rydym yn wynebu argyfwng hinsawdd o bwys byd-eang lle na fydd "busnes fel arfer" yn ddigonol nac yn bosibl. Hyd yn hyn, mae'r "gwerth gorau" am dir wedi'i ddehongli fel y cynnig ariannol uchaf. Yng nghyd-destun yr argyfwng hinsawdd, a ddylid ailddiffinio'r gwerth gorau i flaenoriaethu gwerth i'r gymuned leol?”

 

Dogfennau ychwanegol:

5.8

CWESTIWN GAN MS J THOMPSON I'R CYNGHORYDD C CAMPBELL, AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION GWLEDIG

Mewn perthynas â strategaeth garbon sero-net yr Cyngor, rwy'n meddwl am fioamrywiaeth, gan gynnwys rhywogaethau brodorol sydd dan fygythiad darfod. A allech ddweud wrthyf a oes cofrestr o gynefinoedd yn y sir sydd wedi dirywio a dadansoddiad risg o rywogaethau brodorol a beth yw'r cynllun gweithredu cyfatebol, os oes un o gwbwl?”

Dogfennau ychwanegol:

5.9

CWESTIWN GAN MS S WEAVER I'R CYNGHORYDD C CAMPBELL, AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION GWLEDIG

“O ystyried canfyddiadau ymchwil diweddar (Science 05 Gorffennaf 19: Cyfrol 365, Rhifyn 6448, tud. 76-79) y gellid plannu triliwn o goed yn fyd-eang er mwyn lleihau dwy ran o dair o allyriadau carbon anthropogenig hyd yn hyn - heb ordyfu ar dir cnydau neu ardaloedd trefol - a dyna'r dull rhataf a mwyaf pwerus o'r holl atebion arfaethedig i'r argyfwng hinsawdd:

 - pa gynlluniau sydd gan y Cyngor i gefnogi plannu coed cymunedol yn y flwyddyn nesaf drwy sicrhau bod tir a chyllid ar gael?”

 

Dogfennau ychwanegol:

5.10

CWESTIWN GAN MS D SMITH I'R CYNGHORYDD C CAMPBELL, AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION GWLEDIG

“A yw'r Cyngor yn gwybod am botensial pellach i ddal a storio carbon yn Sir Gaerfyrddin (pridd/mawn/coed --) y gall ei annog - a sut allwn ni helpu?”

 

Dogfennau ychwanegol:

5.11

CWESTIWN GAN MS D GROOM I'R CYNGHORYDD C CAMPBELL, AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION GWLEDIG

“Gan fod y diwydiant amaethyddol yn y DU yn cael cymorthdaliadau mawr, hoffwn ddeall pam mae'r Cyngor Sir yn gwario arian ar ei gynllun 'Symud Sir Gaerfyrddin Ymlaen' i roi hwb i gynhyrchiant bwyd yn ddiwahân er ein bod yn gwybod mai un o'r camau gweithredu mwyaf effeithiol y gall pobl ei gymryd yw bwyta llai o gig.”

 

Dogfennau ychwanegol:

5.12

CWESTIWN GAN MR P HUGHES I'R CYNGHORYDD C CAMPBELL, AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION GWLEDIG

Hoffwn wybod faint o gerbydau diesel, petrol a thrydan sydd gan y gwasanaeth Bwcabus yn ei fflyd, a pha gynlluniau sydd gan y Cyngor i gyflwyno cerbydau wedi'u pweru'n llwyr gan drydan?”

 

Dogfennau ychwanegol:

5.13

CWESTIWN GAN Y PARCH ATHRO D JENKINS I'R CYNGHORYDD M STEPHENS, DIRPRWY ARWEINYDD Y CYNGOR

“Nid oes sôn am yr hinsawdd yn y Cyflwyniad Cryno presennol o'r Cynllun Datblygu Lleol (https://www.carmarthenshire.gov.wales/media/1216114/ldp-summary-introduction-cymraeg-final.pdf). Mae fersiwn fwy manwl yn sôn am newid yn yr hinsawdd http://www.cartogold.co.uk/CarmarthenshireLDP/welsh/text/05_Strategaeth-a-Pholisiau-Strategol.htm ond nid oes llawer o wybodaeth am hynny wedi'i chynnwys yn y strategaeth na'r polisi. Sut y bydd y Cynllun yn adlewyrchu datgan argyfwng hinsawdd; a fydd y Cyngor yn casglu barn y cyhoedd drwy Gynulliad Dinasyddion?”

 

Dogfennau ychwanegol:

5.14

CWESTIWN GAN MS G JENKINS I'R CYNGHORYDD C CAMPBELL, AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION GWLEDIG

“Yn ôl yr Athro Syr Ian Boyd, cyn brif ymgynghorydd gwyddonol i lywodraeth y DU, mae angen trawsnewid hanner o dir ffermio'r genedl yn goetiroedd ac yn gynefinoedd naturiol i frwydro yn erbyn yr argyfwng hinsawdd ac adfer bywyd gwyllt. Yn y cyd-destun hwnnw, pa gynlluniau sydd gan y Cyngor ar gyfer annog bywyd gwyllt?"

 

Dogfennau ychwanegol:

5.15

CWESTIWN GAN MR D REED I'R CYNGHORYDD C CAMPBELL, AELOD Y BWRDD GWETIHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION GWLEDIG

“Hoffwn ofyn  pa newidiadau mawr sydd wedi'u gwneud ers mabwysiadu templed yr Asesiad Risg Cynaliadwy sy'n cyfrannu at leihau'r argyfwng hinsawdd?”

 

Dogfennau ychwanegol:

5.16

CWESTIWN GAN MS C LAXTON I'R CYNGHORYDD C CAMPBELL, AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION GWLEDIG

“Gan ystyried bod contractwyr y Cyngor yn defnyddio glyffosad yn amhriodol, yn ogystal â phryderon y mae pawb yn ymwybodol ohonynt, ac nad ydynt bob amser yn defnyddio offer diogelwch, a fyddai'n well gwahardd ei ddefnydd?”

 

Dogfennau ychwanegol:

5.17

CWESTIWN GAN DR A LAXTON I'R CYNGHORYDD C CAMPBELL, AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION GWLEDIG

“Sut y mae'r erwau o baneli haul yn Sir Gaerfyrddin yn cymharu â'r rhain mewn siroedd eraill?”

 

Dogfennau ychwanegol:

5.18

CWESTIWN GAN MR B KLEIN BRETELER I'R CYNGHORYDD C CAMPBELL, AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION GWLEDIG

“O ran rhoi trwydded i echdynnu 110,000 o dunelli o lo o bwll glo presennol Glan Lash yn Heol Shands, Llandybïe. Er na fydd gan y Cyngor awdurdod i bennu'r swm penodol o lo a ellid ei werthu ar gyfer y farchnad losgi a marchnadoedd eraill.

Yn sgil y Cyngor Sir yn datgan argyfwng hinsawdd ar 20 Chwefror 2019, sef llai na 12 mis yn ôl, a yw'r Cyngor yn cytuno y byddai rhoi trwydded i estyn y pwll glo yn cael effaith niweidiol ar iechyd y bobl yn y gymuned leol, iechyd a bioamrywiaeth y coetiroedd eraill yn Sir Gaerfyrddin, ac yn cynyddu'r ôl troed carbon yn Sir Gaerfyrddin, ac a yw rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer echdynnu tanwydd ffosil yn cyd-fynd â datgan argyfwng hinsawdd ac yn cydymffurfio â pholisïau CSC a'i ymrwymiadau o dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016?”

 

Dogfennau ychwanegol:

5.19

CWESTIWN GAN MR R THOMSON I'R CYNGHORYDD C CAMPBELL, AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION GWLEDIG

Er mwyn gwerthuso'r strategaeth carbon sero-net, bydd angen mesur y newid o ran allbwn ynni adnewyddiadau, sy'n gofyn am ystod o ffynonellau p?er. Er enghraifft, faint o doeau sy'n darparu p?er yr haul yn Sir Gaerfyrddin a beth yw'r allbwn p?er?”

 

Dogfennau ychwanegol:

5.20

CWESTIWN GAN MS H GRIFFITHS I'R CYNGHORYDD C CAMPBELL, AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION GWLEDIG

“A yw Cronfa Bensiwn Dyfed wedi dadfuddsoddi yn y diwydiant tanwyddau ffosil erbyn hyn? Yn benodol a yw wedi dadfuddsoddi yn Blackrock, y mae ei fuddsoddiadau yn ExxonMobil, Chevron, Royal Dutch Shell a BP yn gyfrifol am 75% o golledion $90 biliwn Blackrock dros y degawd diwethaf (2019).”

 

Dogfennau ychwanegol:

5.21

CWESTIWN GAN MR B DOYLE I'R CYNGHORYDD C CAMPBELL, AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS CYMUNEDAU A MATERION GWLEDIG

“Ar ôl treulio degawdau'n ailgylchu'n gyson, a chawl gwybod yn ddiweddar ei bod yn bosibl bod y deunyddiau hynny wedi'u hanfon i Falaysia, er mwyn cael eu taflu mewn i afon a mynd i'r môr. Yno, mae'n bygwth llawer iawn o fywyd morol a dynoliaeth gyda chadwyni bwyd wedi'u halogi. Byddai'n well petaent wedi cael eu hanfon at safleoedd tirlenwi. Felly, a oes unrhyw ffordd y gall pobl gael cipolwg ar ble a sut y mae ein heitemau i'w hailgylchu'n cael eu prosesu?”

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

CWESTIYNAU GAN YR AELODAU (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW).

Dogfennau ychwanegol:

7.

YSTYRIED Y RHYBUDD O GYNNIG CANLYNOL:-

Dogfennau ychwanegol:

7.1

RHYBYDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN Y CYNGHORYDD FOZIA AKHTAR

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn:

         Credu bod angen gwneud mwy i wella amrywiaeth yn ein gweithlu.

         Ymrwymo i weithio gyda grwpiau cymunedol i ddeall y rhwystrau sy'n bodoli ar gyfer pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME).

         Galw ar y Bwrdd Gweithredol i greu Panel Ymgynghorol er mwyn ystyried pa gamau gweithredu y gellid eu cymryd i sicrhau mwy o amrywiaeth yn y gweithle.

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

YSTRIED ARGYMHELLION Y BWRDD GWEITHREDOL O RAN Y MATERION CANLYNOL:-

Dogfennau ychwanegol:

8.1

CYNLLUN CARBON SERO-NET (BWRDD GWEITHREDOL 3YDD CHWEFROR 2020) pdf eicon PDF 487 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.2

CWM ENVIRONMENTAL LTD - GOFYNIAD CYLLID BENTHYCIADAU - (BWRDD GWEITHREDOL 3YDD CHWEFROR 2020) pdf eicon PDF 170 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

DERBYN ADRODDIADAU CYFARODYDD Y BWRDD GWEITHREDOL A GYNHALIWYD AR Y DYDDIADAU CANLYNOL:-

Dogfennau ychwanegol:

9.1

6ED IONAWR 2020 pdf eicon PDF 209 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.2

20FED IONAWR 2020 pdf eicon PDF 322 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

COFNODION ER GWYBODAETH (AR GAEL AR Y WEFAN)

Dogfennau ychwanegol:

10.1

PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG A PHLANT - 25AIN TACHWEDD 2019

Dogfennau ychwanegol:

10.2

PWYLLGOR CRAFFU DIOGELU'R CYHOEDD A'R AMGYLCHEDD - 13EG IONAWR 2020

Dogfennau ychwanegol:

10.3

PWYLLGOR CYNLLUNIO - 14 IONAWR 2020

Dogfennau ychwanegol:

10.4

PWYLLGOR SAFONAU - 21 IONAWR 2020

Dogfennau ychwanegol: