Agenda a Chofnodion

Cyngor Sir
Dydd Mercher, 6ed Mawrth, 2019 10.00 yb

Lleoliad: Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kevin Thomas  01267 224027

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr S.M. Allen, S.L. Davies, P.M. Edwards, D.C. Evans, A. James, S. Najmi a B.A.L Roberts.

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Y Cynghorydd

Rhif y Cofnod

Math o Fuddiant

K. Madge

7 – Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Ei ferch yn gweithio yn y gwasanaethau Gofal Cymdeithasol

Arwel Davies

7 – Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Ei Chwaer-yng-nghyfraith yn Bennaeth Gwasanaeth

A.G. Morgan

6 - Pennu'r Dreth Gyngor am Flwyddyn Ariannol 2019/20

Tenant yn Llynnoedd Delta yn Llanelli

L. D. Evans

7 – Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Ei merch yn athrawes

H.A.L. Evans

8.1 – Cartrefi Croeso Cyfyngedig – Gofyniad Ariannu

Ei chwaer yw Prif Weithredwr Cymdeithas Tai Bro Myrddin

K. Howell

8.1 – Cartrefi Croeso Cyfyngedig – Gofyniad Ariannu

Aelod o Fwrdd Rheoli Cartrefi Croeso

K. Lloyd

7 – Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Perthynas agos yn ofalwr seibiant ar gyfer cynllun Cysylltu Bywydau Cyngor Sir Caerfyrddin

P. Hughes-Griffiths

7 – Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Ei ferch yn athrawes

R. James

7 – Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Ei bartner yn gweithio i'r gwasanaeth llyfrgell

C.A. Campbell

7 – Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Ei frawd a'i chwaer-yng-nghyfraith yn athrawon

J.A. Davies

7 – Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Ei fab yn athro

T.M. Higgins

7 – Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Ei chwaer-yng-nghyfraith a'i nyth yn gweithio i'r gwasanaeth llyfrgell

J.S. Edmunds

7 – Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Ei ferch yn gweithio mewn ysgol

D. Jones

7 – Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Perthnasau ym Maes Addysg

S.J.G. Gilasbey

7 – Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Ei chwaer-yng-nghyfraith yn athrawes mewn ysgol yn ei ward

B.W. Jones

7 – Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Ei mab yn athro yn Sir Gaerfyrddin

D. Nicholas

7 – Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Ei ferch yn gweithio yn y gwasanaethau cynllunio

L.R. Bowen

7 – Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Ei fam yn gweithio ym maes addysg

A Vaughan-Owen

7 – Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Ei wraig yn athrawes

H.B. Shepardson

7 – Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Ei ferch yn athrawes yn un o ysgolion yr Awdurdod

R.E. Evans

7 – Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Mae ei ferch yn gweithio mewn llyfrgell

G.R. Jones

7 – Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Ei wraig yn gweithio ym maes Addysg

Jake Morgan - Cyfarwyddwr Cymunedau

8.1 – Cartrefi Croeso Cyfyngedig – Gofyniad Ariannu

Cyfarwyddwr Cartrefi Croeso

Wendy Walters - Cyfarwyddwr Adfywio a Pholisi

8.1 – Cartrefi Croeso Cyfyngedig – Gofyniad Ariannu

Cyfarwyddwr Cartrefi Croeso

 

3.

CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

·        Rhoddodd y Cadeirydd glod i'r ffermwyr ifanc am eu perfformiad gwych yn eu noson o adloniant a gynhaliwyd yn ddiweddar yn Neuadd Dre-fach ac i'r sioe gerdd anhygoel, Chitty Chitty Bang Bang a berfformiwyd gan bobl ifanc yn Theatr y Lyric; 

·        Cyfeiriodd y Cadeirydd at ddigwyddiadau diweddar y bu'n bresennol ynddynt i ddathlu Dydd G?yl Dewi:-

-        Gwasanaeth Cymru gyfan yn Eglwys Gadeiriol Caerdydd

-        Gorymdaith Dydd G?yl Dewi ym Mhorth Tywyn a Chaerfyrddin

-        Digwyddiadau yn Llandeilo.

·        Dywedodd y Cadeirydd am ei ymweliad â'r Friendship Group sydd newydd ei sefydlu yn Festri Capel Porth Tywyn.  Soniodd hefyd am nifer o grwpiau tebyg a chlybiau cinio sy'n cael eu sefydlu ledled y Sir, a gefnogir gan Gynghorwyr Sir, er mwyn helpu'r bobl fwyaf unig ac agored i niwed mewn cymunedau i gymdeithasu; 

·        Cydymdeimlodd y Cadeirydd â'r cyn-Gynghorydd Sir, W.I.B. James, a'i deulu ar farwolaeth ei wraig, Eileen;

·        Bu i'r Cadeirydd longyfarch Alex Callender, o Lanelli, un o gyn-ddisgyblion Ysgol Bryngwyn, a oedd wedi dechrau am y tro cyntaf i Dîm Rygbi Merched Cymru yn erbyn Lloegr y mis diwethaf, ar ôl bod yn eilydd yn flaenorol yn erbyn Ffrainc a'r Eidal;

·        Bu i'r Cadeirydd fynegi ei ddymuniadau gorau i'r Cynghorydd P.M. Edwards ar ôl cael llawdriniaeth yn ddiweddar a dymunodd wellhad buan iddi. 

4.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW).

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd dim cwestiynau wedi dod i law gan y cyhoedd.

5.

CWESTIYNAU GAN AELODAU (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd dim cwestiynau wedi dod i law gan yr Aelodau.

6.

PENNU TRETH Y CYNGOR AM FLWYDDYN ARIANNOL 2019/20 pdf eicon PDF 174 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Sylwer: Roedd y Cynghorydd A.G. Morgan wedi datgan buddiant yn yr eitem hon yn gynharach)

Ystyriodd y Cyngor adroddiad Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol, a oedd yn nodi'r manylion ariannol perthnasol o ran pennu'r Dreth Gyngor am flwyddyn ariannol 2019/2020, ynghyd â symiau'r Dreth Gyngor o ran gwahanol Fandiau Prisio'r Dreth Gyngor, fel yr oeddynt yn berthnasol i'r holl Gynghorau Cymuned a Thref unigol.

Nodwyd bod yr argymhellion yn yr adroddiad yn seiliedig ar fanylion y setliad terfynol a gafwyd gan Lywodraeth Cymru a'r praeseptau a nodwyd i'r Cyngor Sir gan Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys a'r Cynghorau Tref a Chymuned.

PENDERFYNWYD, er mwyn galluogi'r Cyngor i gydymffurfio â'r gofynion deddfwriaethol, bod adroddiad ac argymhellion y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol ynghylch pennu'r Dreth Gyngor am flwyddyn ariannol 2019/20 yn cael eu mabwysiadu.

7.

DATGANIAD POLISI TALIADAU 2019/20 pdf eicon PDF 175 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

[SYLWER:

1.     Roedd y Cynghorwyr K. Madge, Arwel Davies, L.D. Evans, K. Lloyd, P. Hughes-Griffiths, R. James, C.A. Campbell, J.A. Davies, T.M. Higgins, J.S. Edmunds, Dot Jones, S.J.G. Gilasbey, B.W. Jones, D. Nicholas, L.R. Bowen, A. Vaughan-Owen, H.B. Shepardson, R.E. Evans a G.R. Jones wedi datgan buddiant yn yr eitem hon yn gynharach.

2.     Roedd pob swyddog a oedd yn bresennol yn y cyfarfod wedi datgan buddiant personol yn yr eitem hon ac wedi gadael y cyfarfod cyn i'r eitem hon gael ei hystyried, ac eithrio'r Prif Weithredwr, y Prif Weithredwr Cynorthwyol (Rheoli Pobl a Pherfformiad a arhosodd yn y cyfarfod i ymateb i unrhyw gwestiynau a oedd yn deillio o'r adroddiad, ond gadawodd cyn cynnal y bleidlais), y Swyddog Gwasanaethau Democrataidd, a arhosodd yn y cyfarfod i gymryd cofnodion, a'r Swyddog Gweddarlledu)

Atgoffwyd y Cyngor ei bod yn ofynnol, o dan ddarpariaethau Deddf Lleoliaeth 2011, i bob Awdurdod Lleol lunio Datganiad Polisi Tâl am flwyddyn ariannol 2019-20 a phob blwyddyn ariannol ddilynol. 

Nododd y Cyngor ei bod yn ofynnol i'r Datganiad Polisi Tâl gael ei gymeradwyo gan y Cyngor llawn ac nad oedd modd ei ddirprwyo i Fwrdd Gweithredol y Cyngor, a bod yn rhaid i'r datganiad fanylu ar bolisïau'r Awdurdod am y flwyddyn ariannol o ran cydnabyddiaeth ariannol ei Brif Swyddogion, cydnabyddiaeth ariannol y gweithwyr oedd yn ennill y symiau lleiaf, a'r cysylltiad rhwng y gydnabyddiaeth ariannol i'w Brif Swyddogion ac i'w weithwyr nad oeddynt yn Brif Swyddogion.

Nodwyd bod Panel Ymgynghorol y Polisi Tâl, sy'n wleidyddol gytbwys, wedi rhoi mewnbwn o ran llunio'r Datganiad Polisi Tâl ac roedd ei argymhellion wedi'u cynnwys yn y ddogfen derfynol, i'w chymeradwyo gan y Cyngor Sir.

Nodwyd hefyd gan fod y diweddariad i Bolisi Disgresiwn y Cyflogwr o ran Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol y Cyngor wedi digwydd ar yr un pryd â'r gwaith o ddrafftio'r Datganiad Polisi Tâl, roedd y polisi diwygiedig wedi'i gynnwys yn y Datganiad. Roedd hynny'n adlewyrchu'r gwaith o roi Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (Diwygio) 2018 ar waith a oedd yn cyflwyno disgresiynau newydd a hefyd yn rhoi ystyriaeth i waith y Pwyllgor Pensiynau o adolygu'n llawn ac ailysgrifennu'r holl ddisgresiynau presennol.

Cyfeiriwyd at bwyntiau 2 a 3 ar dudalen 67 o'r Polisi Tâl ynghylch y gwahanol ddulliau a fabwysiadwyd ar gyfer taliadau dyletswyddau uwch neu honoraria arferol neu argyfwng. Mynegwyd y farn y dylai geiriad y pwyntiau hynny gael ei ailystyried er mwyn cynnal ymagwedd gyson at daliadau honoraria.

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL gymeradwyo Datganiad Polisi Tâl 2019/20 yn unol ag Adran 38(1) Deddf Lleoliaeth 2011, yn amodol ar ail-ystyried geiriad pwyntiau 2 a 3 ar dudalen 67 yr adroddiad er mwyn cynnal ymagwedd gyson at daliadau honoraria.

8.

YSTRIED ARGYMHELLION Y BWRDD GWEITHREDOL O RAN Y MATER CANLYNOL:-

Dogfennau ychwanegol:

8.1

CARTREFI CROESO CYFYNGEDIG - GOFYNIAD CYLLIDO pdf eicon PDF 274 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(NODER:

1.     Roedd y Cynghorydd J.K. Lloyd wedi datgan buddiant yn yr eitem hon yn gynharach a gadawodd y cyfarfod tra bo ystyriaeth yn cael ei rhoi iddi,

2.     Gadawodd Cyfarwyddwr Cymunedau a Chadeirydd Adfywio a Pholisi y cyfarfod tra oedd yr eitem hon yn cael ei hystyried)

 

Dywedwyd wrth y Cyngor fod y Bwrdd Gweithredol, yn ei gyfarfod ar 4 Chwefror 2019 (gweler cofnod 11), wedi ystyried cynigion ar gyfer darparu cyfleuster cyllido cyfunol priodol er mwyn caniatáu i Cartrefi Croeso ddechrau datblygu dau gynllun a bodloni'r trefniadau cyllido parhaus o ran costau gweithredu a chostau datblygu cynlluniau yn y dyfodol, yn ogystal â darparu ychydig wrth gefn i ddechrau cynlluniau yn y dyfodol sy'n cael eu nodi'n gynlluniau hyfyw

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL fabwysiadu'r argymhellion canlynol gan y Bwrdd Gweithredol:-

 

“Cytuno ar gyfleuster cyllido fel a ganlyn:-

1.     Cyfleuster cyllido - uchafswm o £6m;

2.     Hyd y trefniant - 5 mlynedd. Roedd hyn yn seiliedig ar ddefnyddio'r benthyciad ar gyfer datblygiad y cynllun a'i ad-dalu o fewn amserlenni'r cynllun busnes;

3.     Llog o 1.6% yn uwch na'r gyfradd a bennwyd gan y Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus gan adlewyrchu'r diogelwch rhannol a fyddai ar gael i'r Cyngor o'r tir/gwaith cyn ei werthu;

4.     Cyfleuster cyllido i'w weithredu fel trefniant gorddrafft - arian i'w ddefnyddio pan fo angen yn unig a bydd y balans yn gostwng wrth i arian ddod i law;

5.     Mae cymeradwyo rhyddhau cyllid (hyd at y terfyn) i'w ddirprwyo i'r Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol, gan ymgynghori â'r Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau, a bydd y cyfleuster i'w weinyddu fel a ganlyn:-

(a)   Rhyddhau'r cyllid adeiladu dim ond ar ôl i'r tendrau gael eu dychwelyd, ar ôl cadarnhau ac asesu bod y cynllun yn dal i fod yn un hyfyw, ac ar ôl rhoi'r trefniadau contractiol ar waith;

(b)   Rhoi Cytundeb Datblygu ar waith ar gyfer gwerthu'r tai cymdeithasol i'r Awdurdod;

(c)   Costau gweithredu: trefniadau benthyciad o oddeutu £280k y flwyddyn hyd nes y bydd y cwmni'n hyfyw heb yr elfen honno o gymorth;

(d)   Costau Datblygu Prosiectau. Bydd yr uchafswm gwreiddiol a ddyrannwyd o £750k yn ddigon, ac at ddiben monitro a rheoli costau datblygu prosiectau bydd adroddiadau chwarterol manwl yn cael eu cyflwyno i'r Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol gan ymgynghori â'r Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau;

(e)   Adeiladu'r cynllun yn y dyfodol. Cymeradwyo cyllid mewn egwyddor (heb fod yn fwy nag uchafswm y cyfleuster) ar ôl cwblhau arfarniadau datblygu safle-benodol a rhyddhau cyllid adeiladu dim ond ar ôl i'r tendrau gael eu dychwelyd, ar ôl cadarnhau ac asesu bod y cynllun yn dal i fod yn un hyfyw, ac ar ôl i'r trefniadau contractiol gael eu rhoi ar waith;

(f)    Bydd yr elfennau terfynol ynghylch y cytundeb benthyciad manwl yn cael eu dirprwyo i'r Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol gan ymgynghori â'r Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau

6.     Mae'r Cwmni i gyflwyno ei gynllun busnes tair blynedd i'r rhanddeiliad erbyn 31 Mawrth yn flynyddol er  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 8.1

9.

AELODAETH PWYLLGORAU

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dywedwyd wrth y Cyngor, yn unol â Rheol Gweithdrefn Gorfforaethol 2 (2) (n), fod Gr?p Annibynnol y Cyngor wedi enwebu'r Cynghorydd Jim Jones i lenwi ei sedd wag ar y Pwyllgor Trwyddedu.

 

Dywedwyd hefyd ar ôl i'r w?s ar gyfer y cyfarfod gael ei ddosbarthu, roedd Gr?p Llafur y Cyngor wedi rhoi gwybod am gais i newid ei drefniadau aelodaeth ar Bwyllgor y Gwasanaethau Democrataidd, i'r Cynghorydd Dot Jones gymryd lle'r Cynghorydd Fozia Akhtar

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL yn unol â Rheol Gweithdrefn Gorfforaethol 2(2)(n), nodi'r newidiadau canlynol i aelodaeth Pwyllgorau'r Cyngor:-

 

Y Cynghorydd Jim Jones i lenwi sedd wag y Gr?p Annibynnol ar y Pwyllgor Trwyddedu.

 

Y Cynghorydd Dot Jones i gymryd lle'r Cynghorydd Fozia Akhtar yn un o gynrychiolwyr y Gr?p Llafur ar Bwyllgor y Gwasanaethau Democrataidd.