Agenda

Cyngor Sir
Dydd Mercher, 13eg Tachwedd, 2019 10.00 yb

Lleoliad: Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kevin Thomas  01267 224027

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

Dogfennau ychwanegol:

3.

CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD.

Dogfennau ychwanegol:

4.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNOD CYFARFOD Y CYNGOR A GYNHALIWYD AR 9FED HYDREF, 2019 pdf eicon PDF 416 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

CYFLWYNIAD - Y SIARTER ANABLEDDAU DYSGU pdf eicon PDF 442 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD

Dogfennau ychwanegol:

6.1

CWESTIWN GAN MISS C. SYLVAN I'R CYNGHORYDD MAIR STEPHENS - DIRPRWY ARWEINYDD Y CYNGOR

“10 mis yn ôl des i yma i ofyn cwestiwn i'r Cyngor Llawn ynghylch sut y bydd yn mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd ac ecolegol. Rwy'n falch iawn fod y Cyngor wedi datgan argyfwng hinsawdd ym mis Chwefror, a bod y Cyngor yn gweithio i ddod yn gyngor di-garbon erbyn 2030 ac yn ymrwymo i ymwahanu pensiynau oddi wrth danwyddau ffosil ymhen 2 flynedd. Ond, rwy'n ofni bod pethau sy'n niweidiol i'r amgylchedd yn parhau i ddigwydd yn Sir Gaerfyrddin, ac nid yw hyn yn cyfateb i'r hyn mae fy nghyngor yn ei ddweud. Rwy'n 12 oed erbyn hyn, ac rwy'n ddigon ffodus i fyw bywyd cymharol wyrdd diolch i fy rheini. Ond sut y gall hyn ddod yn norm i bob person ifanc yn Sir Gaerfyrddin? Hoffwn ofyn i'r cynghorwyr sy'n gweithio ar faterion cynllunio, beth y maen nhw'n ei wneud mewn gwirionedd i atal adeiladu a datblygiadau nad ydynt yn ecolegol, i atal llecynnau glas rhag cael eu clirio (megis torri coed ar Lôn Jackson), i greu llecynnau glas newydd a phlannu coed, i wella trafnidiaeth gyhoeddus, osgoi adeiladu mwy o ffyrdd i geir a hyrwyddo syniadau megis Datblygiadau Un Blaned?”

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

CWESTIYNAU GAN AELODAU:-

Dogfennau ychwanegol:

7.1

CWESTIWN GAN Y CYNGHORYDD DERYK CUNDY I CYNGHORYDD MAIR STEPHENS - DIRPRWY ARWEINYDD

“CWESTIWN AM Y NADOLIG

 

Rydym bob amser yn canmol ein staff ond yn anaml iawn mae gennym ffordd o ddangos cymaint yr ydym yn gwerthfawrogi'r gwaith caled y maent yn ei wneud.

Mae'n hawdd inni anghofio wrth inni dreulio amser arbennig gyda'n teuluoedd dros gyfnod y Nadolig a chymryd y gwyliau haeddiannol hynny, nad yw pobl eraill mor ffodus efallai. 

 

Felly oherwydd bod y Nadolig mor agos at y penwythnos eleni, a fyddai modd inni roi'r dewis i bobl nad ydynt yn rhan o wasanaethau rheng flaen gymryd y dydd Gwener i ffwrdd o'r gwaith fel gwyliau, amser i ffwrdd yn lle oriau a weithiwyd neu oriau hyblyg, er mwyn inni helpu i sicrhau eu cydbwysedd bywyd a gwaith ac iddynt rannu yn y llawenydd a'r cyfle i ymlacio a gymerir yn aml yn ganiataol gennym”.

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

YSTRIED ARGYMHELLION Y BWRDD GWEITHREDOL O RAN Y MATER CANLYNOL:-

Dogfennau ychwanegol:

8.1

ARDAL GWELLA BUSNES (AGB) CAERFYRDDIN pdf eicon PDF 621 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.2

CYNLLUN GWELLA HAWLIAU TRAMWY (CGHT) SIR GAERFYRDDIN pdf eicon PDF 655 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.3

YMGYNGHORIAD LLYWODRAETH CYMRU FFRAMWAITH DATBLYGU CENEDLAETHOL 2020-2040 (DRAFFT) pdf eicon PDF 531 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.4

FERSIWN ADNEUOL DRAFFT O GYNLLUN DATBLYGU LLEOL DIWYGIEDIG SIR GAERFYRDDIN 2018 - 2033 pdf eicon PDF 771 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

DERBYN ADRODDIAD CYFARFOD Y BWRDD GWEITHREDOL A GYNHALIWYD AR 21AIN HYDREF, 2019. pdf eicon PDF 329 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

AELODAETH PWYLLGORAU

Dogfennau ychwanegol:

10.1

NODI BOD Y GRWP LLAFUR WEDI ENWEBU'R CYNGHORYDD KAREN DAVIES I GYMERYD LLE'R CYNGHORYDD EMLYN SCHIAVONE AR Y PWYLLGOR ARCHWILIO

Dogfennau ychwanegol:

11.

COFNODION ER GWYBODAETH (AR GAEL AR Y WEFAN)

Dogfennau ychwanegol:

11.1

PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG A PHLANT - 4YDD MEDI, 2019

Dogfennau ychwanegol:

11.2

PWYLLGOR ARCHWILIO - 13EG MEDI, 2019

Dogfennau ychwanegol:

11.3

PWYLLGOR CRAFFU GOFAL CYMDEITHASOL AC IECHYD - 24AIN MEDI, 2019

Dogfennau ychwanegol:

11.4

PWYLLGOR SAFONAU - 26AIN MEDI, 2019

Dogfennau ychwanegol:

11.5

PWYLLGOR CRAFFU DIOGELU'R CYHOEDD A'R AMGYLCHEDD - 30AIN MEDI, 2019

Dogfennau ychwanegol:

11.6

PWYLLGOR CYNLLUNIO - 1AF HYDREF, 2019

Dogfennau ychwanegol:

11.7

PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU - 3YDD HYDREF, 2019

Dogfennau ychwanegol:

11.8

PWYLLGOR APELAU - 4YDD HYDREF, 2019

Dogfennau ychwanegol:

11.9

PWYLLGOR CRAFFU POLISI AC ADNODDAU - 10FED HYDREF, 2019

Dogfennau ychwanegol:

11.10

PWYLLGOR APELAU - 11EG HYDREF, 2019

Dogfennau ychwanegol:

11.11

PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU - 16EG HYDREF, 2019

Dogfennau ychwanegol:

11.12

PWYLLGOR CYNLLUNIO - 17EG HYDREF, 2019

Dogfennau ychwanegol:

11.13

PWYLLGOR TRWYDDEDU - 23AIN HYDREF, 2019

Dogfennau ychwanegol: