Agenda

Cyngor Sir
Dydd Mercher, 10fed Ionawr, 2018 10.00 am

Lleoliad: Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kevin Thomas  01267 224027

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

Dogfennau ychwanegol:

3.

CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD.

Dogfennau ychwanegol:

4.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW).

Dogfennau ychwanegol:

5.

CYFLWYNO DEISEB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Rydym ni sydd wedi llofnodi isod yn galw ar Gyngor Sir Caerfyrddin i gyflawni ei ddyletswydd hollbwysig i ddiogelu ac amddiffyn plant drwy symud yr elusen Chooselife i leoliad arall addas.  Mae lleoliad presennol Chooselife, sef yn union gyfagos i’r ysgol babanod ac iau newydd yn Heol Copperworks, yn annerbyniol ac yn beryglus gan y bydd cannoedd o blant yn cerdded i'r ysgol ar hyd Heol Copperworks bob dydd. Mae agosrwydd y ddau gyfleuster yn anghydnaws ac mae’n rhaid i un ohonynt symud. Oherwydd y buddsoddiad sydd eisoes wedi’i wneud gan y Cyngor Sir, rhaid mai Chooselife yw’r un sy’n symud."

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

CWESTIYNAU GAN AELODAU (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW).

Dogfennau ychwanegol:

7.

YSTYRIED Y RHYBUDDION O GYNNIG CANLYNOL:-

Dogfennau ychwanegol:

7.1

RHYBUDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN Y CYNGHORYDD GLYNOG DAVIES

“EITHRIO'R SAWL SY'N GADAEL GOFAL RHAG Y DRETH GYNGOR

 

Mae'r sawl sy'n gadael gofal y gofalwyd amdanynt gan yr Awdurdod Lleol ymysg y grwpiau mwyaf agored i niwed yn ein cymuned.  Fel rhan o'n rôl rhianta corfforaethol, credwn y dylai Cyngor Sir Caerfyrddin geisio cadw pobl ifanc yn ddiogel a gwella eu cyfleoedd bywyd. Mae gennym ddyletswydd i'r sawl sy'n gadael gofal.

 

Rydym yn credu bod cyfrifoldeb arnom i sicrhau, pan fydd pobl ifanc yn symud o ofal i fywyd fel oedolyn, fod y broses mor esmwyth â phosibl ac i wneud popeth a allwn i liniaru'r newidiadau sydd yn aml yn arwain at broblemau dyled i'r sawl sy'n gadael gofal wrth iddynt ddechrau rheoli eu harian eu hunain.

 

Rydym yn cynnig y rhybudd o gynnig canlynol:

 

Dylai pawb sy'n gadael gofal gael eu heithrio rhag y dreth gyngor hyd at 21 oed (gyda'r dewis o gynyddu'r oedran i 25 mewn amgylchiadau eithriadol)”.

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR SAFONAU pdf eicon PDF 174 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

CYNLLUN GOSTYNGIADAU'R DRETH GYNGOR, 2018/19 pdf eicon PDF 109 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

YSTYRIED ARGYMHELLION Y BWRDD GWEITHREDOL O RAN Y MATERERION CANLYNOL:

Dogfennau ychwanegol:

10.1

CYNLLUN DATBLYGU LLEOL SIR GAERFYRDDIN 2006-2021 - ADRODDIAD ADOLYGU (Y Bwrdd Gweithredol 18fed Rhagfyr 2017) pdf eicon PDF 303 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.2

CYNLLUN DATBLYGU LLEOL SIR GAERFYRDDIN DIWYGIEDIG 2018 - 2033 CYTUNDEB CYFLENWI DRAFFT YNGHYD Â'R FETHODOLEG ASESU SAFLEOEDD DRAFFT (Y Bwrdd Gweithredol 18fed Rhagfyr, 2017 pdf eicon PDF 304 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

DERBYN ADRODDIAD CYFARFOD Y BWRDD GWEITHREDOL A GYNHALIWYD AR 18FED RHAGFYR, 2017. pdf eicon PDF 386 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

YSTYRIED ARGYMHELLION Y PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD O RAN Y MATER CANLYNOL:

Dogfennau ychwanegol:

12.1

AROLWG - AMSERAU CYFARFODYDD Y CYNGOR (PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD 29/11/2017) pdf eicon PDF 74 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

COFNODION ER GWYBODAETH (AR GAEL AR Y WEFAN)

Dogfennau ychwanegol:

13.1

PWYLLGOR CRAFFU DIOGELU'R CYHOEDD A'R AMGYLCHEDD - 17EG TACHWEDD, 2017

Dogfennau ychwanegol:

13.2

PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD - 29AIN TACHWEDD, 2017

Dogfennau ychwanegol:

13.3

PWYLLGOR SAFONAU - 6ED RHAGFYR, 2017

Dogfennau ychwanegol: