Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cynllunio
Dydd Iau, 25ain Gorffennaf, 2019 10.00 yb

Lleoliad: Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr A.C. Jones, J. Lewis, K. Madge, G.B. Thomas a J.E. Williams.

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONAL.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

3.

RHANBARTH Y DWYRAIN - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO pdf eicon PDF 567 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD caniatáu'r ceisiadau cynllunio canlynol yn amodol ar yr amodau yn Adroddiad/Atodiad y Pennaeth Cynllunio a/neu y rhoddwyd gwybod amdanynt yn y cyfarfod:-

 

E/38833

Variation of conditions 2 and 13 of E/33695 at Godre Garreg, Llangadog, SA19 9DA;

 

E/38956

2.8 metre high fence to left, rear and right boundary at 2 Parc Y Llan, Llandybie, Ammanford, SA18 3HY

 

4.

RHANBARTH Y DE - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO pdf eicon PDF 637 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

4.1     PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL ganiatáu'r ceisiadau cynllunio canlynol yn amodol ar yr amodau yn adroddiad/atodiad y Pennaeth Cynllunio a/neu y rhoddwyd gwybod amdanynt yn y cyfarfod:-

 

S/37922

Cynllun ffordd ynghyd â chadw deunydd mewnlenwi anadweithiol i godi lefelau'r safle er mwyn hwyluso draenio ar y safle ar gyfer datblygiad preswyl yn y dyfodol ar dir y tu ôl i Y Garreg Llwyd, Heol Ebenezer, Llanedi, Llanelli;

S/38899

 

Estyniad unllawr ym mlaen yr adeilad fel rhan o gais am grant anabledd yn 8 Penybryn, Llanelli, SA14 8PS;

 

 

4.2      PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL ohirio ystyried y ceisiadau cynllunio canlynol er mwyn i'r Pwyllgor Cynllunio ymweld â'r safleoedd:-

 

S/38535

Helaethu'r safle teithwyr S/34755 [a gymeradwywyd ar 20.03.2018] er mwyn caniatau trydedd lain ar gyfer aelod o'r teulu, yn ogystal â newidiadau i'r cynllun tirweddu a chaniatau i'r safle gael caniatâd parhaol ar dir yn Hillside View, yr Hendy, Llannon, Llanelli, SA14 8JX;

 

RHESWM: Galluogi'r Pwyllgor i gael golwg ar y safle o ystyried y pryderon yn ymwneud â diffyg cydymffurfiaeth i amodau sydd ynghlwm ag unrhyw ganiatâd blaenorol.

 

Yn unol â phrotocol y Pwyllgor Cynllunio roedd y gwrthwynebwyr oedd wedi gofyn am gael siarad ynghylch yr eitem hon wedi dewis cyflwyno eu sylwadau yn y cyfarfod ar ôl yr ymweliad â'r safle.

 

S/38787

 

Adeiladu dau d? deulawr ar wahân, safle'r hen glwb bowlio a chymdeithasol, 38 Heol Fair, Cydweli, SA17 4UD;

 

RHESWM: Galluogi'r Pwyllgor i gael golwg ar y safle yng nghyd-destun pryderon amwynder a phreifatrwydd.

S/38916

 

 

Estyniad unllawr ar ochr yr eiddo, sy'n cynnwys ffenestri yn y to yn lle'r t? allan presennol cysylltiedig, decin wedi'i godi a tho gwastad yn Nhre Neddyn, Pontarddulais, Abertawe, SA4 0FP.

 

RHESWM: Galluogi'r Pwyllgor i gael golwg ar y safle yng nghyd-destun pryderon preifatrwydd

 

5.

RHANBARTH Y GORLLEWIN - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO pdf eicon PDF 669 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

5.1      PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL ohirio ystyried y cais cynllunio canlynol er mwyn i'r Pwyllgor ymweld â'r safle:-

 

W/37120

Datblygu safle drwy adeiladu bwyty annibynnol a siop goffi annibynnol, ill dau â chyfleusterau gyrru drwyddo cysylltiedig.Gosod ffordd fynediad, maes parcio cysylltiedig, patio, offer echdynnu a gwaith gysylltiedig ehangach i'r safle ar dir wrth gylchfan Sanclêr, Hen Heol Dinbych-y-pysgod, Sanclêr, Sir Gaerfyrddin, SA33 4JW

 

Yn unol â phrotocol y Pwyllgor Cynllunio roedd y gwrthwynebwyr oedd wedi gofyn am gael siarad ynghylch yr eitem hon wedi dewis cyflwyno eu sylwadau yn y cyfarfod ar ôl yr ymweliad â'r safle.

 

RHESWM: Galluogi'r Pwyllgor i gael golwg ar y mynediad i'r safle.

 

5.2     PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL ganiatáu'r cais cynllunio canlynol yn amodol ar yr amodau yn adroddiad/atodiad y Pennaeth Cynllunio a/neu y rhoddwyd gwybod amdanynt yn y cyfarfod:-

 

W/38412

Newid defnydd o storfa amaethyddol i breswylfa 4 ystafell wely anghenion lleol gan gynnwys estyniad yng nghefn yr eiddo, yn dilyn cais cynllunio W/13476 yn Cystanog, Capel Dewi, Caerfyrddin, SA32 8AY;

 

5.3     PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL ohirio ystyried y cais cynllunio canlynol ar gais y Pennaeth Cynllunio:-

 

W/38722

Cadw gwaith ar Adeilad Rhestredig nas cyflawnwyd yn unol â Chaniatâd Adeilad Rhestredig cyfeirnod W/08409 yn Yr Hen Dy Fferm, Penrallt, Login, Hendy-gwyn ar Daf, SA34 0TL.