Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cynllunio
Dydd Iau, 27ain Mehefin, 2019 10.00 yb

Lleoliad: Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr. H. I. Jones, M.J.A. Lewis a G.B. Thomas.

 

 

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Y Cynghorydd

Rhif y Cofnod

Y Math o Fuddiant

D. Jones

4.1 - Rhif y Cais Cynllunio S/37227.

Mae ganddi fuddiant rhagfarnol fel Aelod Lleol Ward Llannon.

 

 

3.

RHANBARTH Y DWYRAIN - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO pdf eicon PDF 533 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

3.1       PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL ganiatáu'r cais cynllunio canlynol yn unol â'r amodau a nodwyd yn Adroddiad y Pennaeth Cynllunio a/neu y rhoddwyd gwybod amdanynt yn y cyfarfod:-

 

E/38245

Ymestyn cwrtil preswyl a gymeradwywyd ar gyfer y breswylfa a chodi adeilad ategol i anghenion lleol y breswylfa a'r tir o'i chwmpas ar y tir dan sylw sy'n rhan o Ddolaugwynion ger Ffawyddog, Ffarmers, Llanwrda, SA19 8JW

 

E/38405

Stablau sy'n darparu cysgod i bedwar o geffylau ynghyd ag ystafell harneisiau a llwybr bychan o amgylch ôl troed y stablau ar dir gyferbyn â Brodawel, Llandeilo, SA19 7TA

 

3.2         PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL ohirio ystyried y cais cynllunio canlynol nes bod Adroddiad Ecolegydd Cynllunio'r Awdurdod wedi dod i law.

 

E/38576

Preswylfa unllawr â tho y gellir byw ynddo a garej o dan yr un to ar dir ger 15 Heol Plas Gwyn, Penygroes, Llanelli, SA14 7RY.

 

 

 

4.

RHANBARTH Y DE - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO pdf eicon PDF 735 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

4.1 PENDERFYNWYD gohirio ystyried y cais cynllunio canlynol er mwyn i'r Pwyllgor ymweld â'r safle:

 

S/37227

Sychu a storio helyg o'r goedwig gyfagos.Cloddio a gwaredu ardaloedd o lawr caled nas awdurdodwyd gan gadw'n unig yr hyn sydd ei angen i ddarparu mynediad i gerbyd i'r adeilad. Gwella mynediad i'r briffordd gyhoeddus ynghyd â gweithredu strategaeth draeniad d?r wyneb gan gynnwys creu pwll gwanhau newydd a draenio cysylltiedig ar dir yn Grugos Wood, Llannon, Llanelli, SA14 8JH.

 

[Noder: Gan ei bod wedi datgan buddiant yn y mater hwn yn gynharach, gadawodd y Cynghorydd D. Jones Siambr y Cyngor cyn i'r Pwyllgor ystyried y mater a phenderfynu arno].

 

Cafwyd sylw a oedd yn gofyn i'r Pwyllgor gynnal ymweliad safle er mwyn gweld yr effaith ar yr amgylchedd gan gynnwys difrod  i fawnogydd lleol ac hefyd i asesu'r briffordd mewn perthynas â llifogydd a d?r wyneb.

 

Yn unol â Phrotocol y Pwyllgor Cynllunio, roedd y gwrthwynebydd a oedd wedi gofyn am gael siarad ynghylch y cais hwn wedi dewis cyflwyno ei sylwadau yn y cyfarfod a fydd yn dilyn yr ymweliad â'r safle.

 

RHESWM: Galluogi'r Pwyllgor i gael golwg ar y datblygiad arfaethedig ac i asesu effaith ar yr amgylchedd lleol, perygl llifogydd a'r briffordd.

 

S/37727

 

Adeiladu bloc warws unllawr newydd ynghyd ag adeiladu estyniad ail-lawr uwchben y swyddfa bresennol a gwaith cysylltiedig i faes parcio, ffasâd  a ffens perimedr (cyfanswm arwynebedd arfaethedig - 800 metr sgwâr) yn CK's Stores, Heol Arglawdd, Llanelli, SA15 2BT

 

RHESWM: Galluogi'r Pwyllgor i gael golwg ar y safle yn sgil pryderon a godwyd ynghylch amwynder gweledol a'r effaith bosibl ar eiddo cyfagos.

 

 

 

4.2       PENDERFYNWYD cymeradwyo'r cais cynllunio canlynol yn amodol ar gadarnhau manylion adran 106 a chael eglurder ynghylch canfyddiadau mewn perthynas â phroblemau posib o ran y draeniad presennol.

 

S/38544

 

Adeiladu 17 o breswylfeydd, heol yr ystad ac isadeiledd cysylltiedig (adolygu cynllun y safle a manylion y math o d? a gymeradwywyd dan ganiatâd cynllunio S/27674) ar dir Parc Gwernen, Fforestfach, Tycroes, Rhydaman, SA18 3PR        

 

Daeth sylw a wrthwynebai'r cais i law gan yr aelod lleol, ac a ailbwysleisiai'r pwyntiau y manylwyd arnynt yn adroddiad ysgrifenedig y Pennaeth Cynllunio gan gynnwys pryderon mewn perthynas â:

 

 • lleoliadau'r lleiniau
 • colli preifatrwydd;
 • perygl o lifogydd
 • problemau presennol ynghylch d?r wyneb ;
 • problemau presennol ynghylch d?r carthffosiaeth yn gorlifo mewn gerddi
 • angen am gytundeb adran 106;
 • mabwysiadu ffyrdd;
 • effaith y byddai tai ychwanegol yn ei chael ar isadeiledd y pentref;
 • effaith ar ysgolion lleol sydd eisoes yn gweithio i'w capasiti llawn;
 • does dim llwybrau diogel ar hyd y briffordd e.e. palmant i'r siopau lleol
 • colli parc a meysydd chwarae;
 • rhoddwyd caniatâd eisoes i adeiladu 200+ o dai yn y ward.

 

Ymatebodd yr Uwch-swyddog Rheoli Datblygu (Rhanbarth y De) a'r Uwch-dechnegydd (Cyswllt Cynllunio) i'r materion a godwyd.

 

4.2  PENDERFYNWYD caniatáu'r cais cynllunio canlynol yn amodol ar yr amodau y manylwyd arnynt yn adroddiad y Pennaeth Cynllunio:-

 

S/38564

 

Ymestyn yr adeilad storio presennol i'w droi'n addoldy.  Dymchwel yr adeilad presennol a fu gynt yn d? arwerthiant.  Uwchraddio  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 4.

5.

RHANBARTH Y GORLLEWIN - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO pdf eicon PDF 503 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

5.1   PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL ganiatáu'r cais cynllunio canlynol yn amodol ar yr amodau yn adroddiad y Pennaeth Cynllunio:-

 

W/36511

Ffurfio maes parcio newydd yn lle'r hen un ar gyfer hen geir a bws mini ar dir sy'n rhan o Skanda Vale, Llanpumsaint, Caerfyrddin, SA33 6JT

 

 

5.2         PENDERFYNWYD caniatáu'r cais cynllunio canlynol yn amodol ar yr amodau y manylwyd arnynt yn adroddiad/atodiad y Pennaeth Cynllunio:-

 

W/38647

Newid defnydd o breswylfa (dosbarth C3) i d? amlfeddiannaeth 5 ystafell wely (dosbarth C4) yn 20 Heol Parcmaen, Caerfyrddin, SA31 3DP

 

Daeth sylw a wrthwynebai'r cais i law gan yr aelod lleol, ac a ailbwysleisiai'r pwyntiau y manylwyd arnynt yn adroddiad ysgrifenedig y Pennaeth Cynllunio lle roedd y prif bryderon yn ymwneud â'r canlynol:

 • Prinder lle parcio ar Heol Parcmaen yn bennaf wedi oriau gwaith
 • Newid defnydd o fod yn gartref teuluol i fod yn d? amlfeddiannaeth arall.

 

Ymatebodd y Swyddog Rheoli Datblygu i'r materion a godwyd.

 

 

6.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 30 MAI 2019 pdf eicon PDF 325 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi bod cofnodion cyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 30 Mai 2019 yn gofnod cywir.