Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant
Dydd Iau, 26ain Ionawr, 2017 10.00 yb

Lleoliad: Siambr a Rhag-Ystafell, - 3 Heol Spilman, Caerfyrddin. SA31 1LE.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Matthew Hughes 

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Cofnodion:

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr C.A. Campbell, A. James, P.E.M. Jones a J. Williams.

 

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant personol.

 

3.

DATGAN CHWIPIAID PLAID SYDD WEDI EU GWAHARDD

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant personol.

 

4.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

Cofnodion:

Nid oedd cwestiynau gan y cyhoedd wedi dod i law.

 

5.

EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL pdf eicon PDF 97 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL gan y Pwyllgor y dylid nodi'r eitemau a oedd i'w hystyried yn y cyfarfod nesaf sef dydd Mercher, 15 Mawrth, 2017.

 

6.

AROLYGIAD O WASANAETHAU PLANT CYNGOR SIR CAERFYRDDIN GAN AGGCC pdf eicon PDF 135 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd  Mrs Bobbie Jones, Arolygydd Strategaeth Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) i'r cyfarfod.

 

Bu'r Pwyllgor yn ystyried adroddiad a oedd yn amlinellu canfyddiadau AGGCC a'r argymhellion ar gyfer Gwasanaethau Plant yng Nghyngor Sir Caerfyrddin, yn dilyn arolygiad o'r gwasanaethau ym mis Gorffennaf 2016.  Mrs Jones oedd Arolygydd Arweiniol y tîm a ymgymerodd â'r arolygiad gan roi adborth i'r Pwyllgor ar ganfyddiadau'r tîm.

 

Cynhaliwyd yr arolygiad yn ystod cyfnod o newid sylweddol gan fod y Cyngor yn y broses o weithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.  Roedd yr Awdurdod hefyd yn cyflwyno modelau gweithredu diwygiedig o ran gwaith cymdeithasol ledled Gwasanaethau Plant. Roedd yr arolygiad yn defnyddio dull diwygiedig o ran arolygu Awdurdodau Lleol, gyda mwy o bwyslais ar ddeall sut y mae darpariaeth gwasanaethau cymdeithasol yn gwella canlyniadau i blant a theuluoedd y mae arnynt angen gofal a chymorth.

 

Pwysleisiodd Mrs Jones nad arolygiad llawn oedd hwn ond yn hytrach cynllun peilot yn defnyddio offer a methodoleg newydd. Adolygwyd rhwng 30 a 40 o ffeiliau achosion, cafodd nifer o weithwyr cymdeithasol eu cyfweld ac roedd y canlyniadau'n gadarnhaol iawn. Roedd yr arolygiad yn canolbwyntio ar y trefniadau mynediad i blant a nodwyd bod Sir Gaerfyrddin yn ymrwymedig i ddarparu gwybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael, fodd bynnag, roedd angen rhagor o waith i godi ymwybyddiaeth o ran darpariaeth cymorth cynnar.

 

O ran darparu gwasanaethau gwybodaeth, nododd mai dim ond ers mis Ebrill y daeth y Ddeddf i rym, a chynhaliwyd yr arolygiad ym mis Gorffennaf, fodd bynnag, roedd sylfeini da yn cael eu gosod. O ran trefniadau arweinyddiaeth, rheoli a llywodraethu roedd yn glir bod gwasanaethau plant yn cael eu blaenoriaethu yn y Cyngor. Roedd hi o'r farn y byddai'n ddefnyddiol i'r Pwyllgor gael adborth mwy penodol gan y teuluoedd am eu barn ynghylch y gwasanaethau ataliol a chael help yn gynnar. Roedd o'r farn bod angen rhagor o waith gyda phartneriaid i sicrhau eu bod yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau o dan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant ac awgrymodd y gellid gwneud hyn drwy gyfrwng y Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol.  Roedd y tîm wedi cael argraff dda iawn o'r ffaith fod y gweithlu'n brofiadol, yn sefydlog ac yn gwbl ymroddedig i weithio mewn modd agored a thryloyw. I gloi dywedodd fod gwaith ardderchog yn cael ei wneud yn Sir Gaerfyrddin.

 

Diolchodd y Cadeirydd i Mrs Jones am ei chyflwyniad a'r farn gyffredinol oedd bod yr adroddiad yn gadarnhaol iawn, fodd bynnag, roedd meysydd i'w datblygu ymhellach.

 

Croesawodd y swyddogion yr adroddiad ac roeddent o'r farn ei fod yn gytbwys ac yn deg ac aethant ymlaen gan ddweud wrth y Pwyllgor eu bod eisoes yn gweithredu'r argymhellion. Roedd yn ddyddiau cynnar o ran y newid yn dilyn y ddeddfwriaeth newydd, fodd bynnag, roedd cynnydd da ar waith.

 

Codwyd y materion canlynol wrth ystyried yr adroddiad:-

 

-       Mynegwyd pryderon gan fod cymeriadau plant yn datblygu yn ystod eu blynyddoedd cynnar, gofynnwyd i'r swyddogion a oeddent yn ceisio dylanwadu ar y rheini gan mai nhw  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 6.

7.

PERFFORMIAD A CHYRHAEDDIAD YSGOLION 2015-2016 pdf eicon PDF 136 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn ystyried adroddiad a chafwyd cyflwyniad ar Berfformiad a Chyflawniad Ysgolion 2015/16 a oedd yn cynnig trosolwg o'r canlynol:-

 

-  data perfformiad meintiol a data presenoldeb ysgolion;

-  dyfarniadau ansoddol allanol (Estyn);

-  cyflawniadau o ran gwerthoedd a sgiliau yn ysgolion Sir Gaerfyrddin.

 

Roedd yr adroddiad yn cynnwys crynodeb o asesiadau athrawon, canlyniadau profion ac arholiadau disgyblion yn y Cyfnod Sylfaen, Cyfnodau Allweddol 2, 3, 4 a 5. Roedd y canlyniadau'n cael eu cymharu â'r targedau a osodwyd, perfformiad yn y blynyddoedd blaenorol a chyfartaledd Cymru gyfan. Roedd hefyd grynodeb o berfformiad yr ysgolion a gafodd eu harolygu gan Estyn yn ystod blwyddyn academaidd 2015/16. 

 

Codwyd y materion canlynol wrth ystyried yr adroddiad:

 

Mynegwyd pryder o ran cwymp yn lefelau presenoldeb mewn ysgolion cynradd, fodd bynnag, croesawyd y cynnydd yn yr ysgolion uwchradd. Roedd yn bleser gweld bod gwella lefelau presenoldeb yn parhau i fod yn flaenoriaeth;

 

Gofynnwyd i'r swyddogion a oedd y Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth (CPCP), sy'n orfodol yng Nghymru, yn atal athrawon rhag dod yn brifathrawon. Dywedwyd wrth y Pwyllgor bod y cymhwyster hwn yn cael ei adolygu gan Lywodraeth Cymru a byddai'r cwestiwn ynghylch a oedd hyn yn peri anawsterau yn cael ei ystyried.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL nodi'r adroddiad.</AI7>

 

8.

ADRODDIAD TERFYNOL GRWP GORCHWYL A GORFFEN Y PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG A PHLANT 2015/16: CAU'R BWLCH CYRHAEDDIAD - DYSGWYR SY'N GYMWYS I DDERBYN PRYDAU YSGOL AM DDIM pdf eicon PDF 263 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Yn ystod ei gyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Medi 2015, wrth ystyried Canlyniadau Arholiadau ac Asesiadau Athrawon (amodol), nododd y Pwyllgor mai un o'r blaenoriaethau ar gyfer yr Awdurdod yn ystod blwyddyn academaidd 2015/16 oedd gwella perfformiad y dysgwyr hynny a oedd yn gymwys am brydau ysgol am ddim ac roedd hyn yn flaenoriaeth genedlaethol yn ogystal â blaenoriaeth leol.  Penderfynodd y Pwyllgor felly sefydlu Gr?p Gorchwyl a Gorffen i adolygu ac ymchwilio i'r bwlch cyrhaeddiad o ran dysgwyr sy'n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim. 

 

Roedd y Gr?p wedi cyfarfod ar 7 achlysur ac wedi ystyried tystiolaeth a gwybodaeth gan ystod eang o ffynonellau. Nod y sesiynau oedd rhoi'r wybodaeth, y cyd-destun a'r cefndir perthnasol i'r Gr?p am y pwnc. Yn ogystal, cafodd y Gr?p dystiolaeth gan nifer o arbenigwyr ym maes addysg.

 

Aeth y Pwyllgor ymlaen i ystyried yr adroddiad terfynol gan y Gr?p Gorchwyl a Gorffen a oedd yn cynnwys 11 o ganfyddiadau allweddol ac 8 argymhelliad. 

 

Diolchodd y Cadeirydd i aelodau'r Gr?p ac i'r swyddogion am eu hymroddiad a hefyd i'r ystod eang o arbenigwyr a oedd wedi rhoi cyflwyniadau i'r Gr?p. 

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL gymeradwyo adroddiad ac argymhellion Gr?p i'r Bwrdd Gweithredol eu hystyried.</AI8>

<AI9>

 

9.

EGLURHAD AM BEIDIO A CHYFLWYNO ADRODDIAD CRAFFU pdf eicon PDF 66 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL nodi'r rheswm dros beidio â chyflwyno'r adroddiad am Amcanion Llesiant y Cyngor 2017/18.

 

10.

LLOFNODI FEL COFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR A GYNHALIWYD AR YR 21AIN O DACHWEDD 2016 pdf eicon PDF 180 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi bod cofnodion y cyfarfod ar 21ain Tachwedd, 2016, yn gywir.