Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd
Dydd Llun, 12fed Chwefror, 2018 2.00 yp

Lleoliad: Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Cofnodion:

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr A. Davies, A.D.T Speake a P. M. Hughes [yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiogelu'r Cyhoedd].

 

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant personol.

 

 

3.

DATGAN CHWIPIAID PLAID SYDD WEDI EU GWAHARDD

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau ynghylch chwip waharddedig.

 

 

4.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

Cofnodion:

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd dim cwestiynau wedi dod i law gan y cyhoedd.

 

 

5.

CYNLLUN CYFLAWNI GWASANAETH 2017/18 GWASANAETHAU DIOGELU'R AMGYLCHEDD pdf eicon PDF 126 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor adroddiad oedd yn cynnwys Cynllun Cyflawni Gwasanaethau 2017/18 Gwasanaethau Diogelu'r Amgylchedd .  Roedd y Cynllun yn cynnwys amlinelliad o nodau ac amcanion gwasanaeth y Cyngor gan ddarparu dolenni cyswllt i'r amcanion a'r cynlluniau corfforaethol.

 

Roedd y Cynllun yn nodi cwmpas a gofynion Gwasanaethau Diogelu'r Amgylchedd ac yn cynnwys dadansoddiad o'r adnoddau, gan gynnwys costau staffio, gwaith gweinyddol, nwyddau a gwasanaethau, hyfforddiant ac ati, ynghyd â chymariaethau rhwng y blynyddoedd ariannol.

 

Noddodd y Pwyllgor ei bod yn ofynnol gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd a'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch fod yr Adain Diogelu'r Amgylchedd yn llunio Cynllun Cyflawni Gwasanaethau blynyddol.

 

Rhoddwyd sylw i'r cwestiynau/materion canlynol wrth drafod yr adroddiad:-

 

Mewn perthynas â cheisiadau o ran y Gwasanaeth Safonau, Diogelwch a Hylendid Bwyd, gofynnwyd pam roedd nifer y ceisiadau wedi cynyddu'n sylweddol ers 2009/10.  Dywedodd Rheolwr Diogelu'r Amgylchedd wrth y Pwyllgor mai'r prif reswm dros y cynnydd oedd gwella ac uno'r broses gofnodi. 

 

Mewn perthynas â'r rhan o'r adroddiad ynghylch Rheoli ac Ymchwilio i Achosion o Glefydau Heintus sy'n gysylltiedig â Bwyd, holwyd sut y caiff y potensial o glefydau yn lledaenu ei reoli mewn perthynas â Llwybr Dyffryn Tywi.  Eglurodd Rheolwr Diogelu'r Amgylchedd er bod defnyddwyr y llwybr yn cael eu hannog i gadw at y llwybr a chadw c?n ar dennyn, y byddai'r adran yn gweithio'n agos gydag amrywiol asiantaethau i fonitro a lleihau unrhyw risgiau posibl o ledaenu clefydau heintus.  Ychwanegodd Rheolwr y Strategaeth Drafnidiaeth ac Isadeiledd fod risg bosibl materion bioddiogelwch wedi cael ei hystyried fel rhan o'r broses gynllunio ac er y canfuwyd bod y risg i bioddiogelwch yn fach iawn, roedd mesurau lliniaru fel gridiau gwartheg wedi cael eu cynnwys.

 

Mewn perthynas â gosod microsglodion mewn c?n a chamau gorfodi, cyfeiriwyd at ddiffyg cyllid ychwanegol a fyddai wedi cael ei ddefnyddio i roi'r ddeddfwriaeth ar waith, a oedd wedi arwain at gynnydd yn y galw ar y swyddogion.  Mynegwyd pryder ynghylch argraff y cyhoedd o'r wybodaeth hon.  Pwysleisiodd Rheolwr Diogelu'r Amgylchedd er bod y cyllid wedi dod i ben fod y gwaith gorfodi yn dal i gael ei wneud ond ei fod yn fwy seiliedig ar wybodaeth.

 

Gofynnwyd a allai'r Cyngor orfodi perchnogion c?n newydd i ddiweddaru gwybodaeth y microsglodyn ar ôl newid perchenogaeth.  Dywedodd Rheolwr Diogelu'r Amgylchedd y byddai'n cyfeirio at y ddeddfwriaeth bresennol ac yn rhoi gwybod i'r Aelodau.

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynghylch y mesurau ansawdd aer yn Llandeilo, dywedodd y Pennaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth fod cyllid wedi'i ddyrannu i Lywodraeth Cymru i gyflawni'r cynllun i adeiladu ffordd osgoi.  Fodd bynnag, roedd newidiadau i ddeddfwriaeth yn golygu y byddai angen ail-wneud cam 2 y Broses Arfarnu Trafnidiaeth er mwyn sicrhau bod yr ymyrraeth iawn yn cael ei rhoi ar waith.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn Cynllun Cyflawni Gwasanaethau 2017/18 Gwasanaethau Diogelu'r Amgylchedd.

 

6.

Y DIWEDDARAF YNGHYLCH Y RHAGLEN FUDDSODDI O RAN PRIFFYRDD, TROEDFFYRDD A DIOGELWCH FFYRDD pdf eicon PDF 124 KB

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn ystyried adroddiad diweddaru ynghylch y Rhaglen Fuddsoddi o ran Priffyrdd, Throedffyrdd a Diogelwch Ffyrdd a oedd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau mewn perthynas â diogelwch ffyrdd a seilwaith cysylltiedig.

 

Roedd yr adroddiad yn rhoi gwybodaeth i'r Aelodau am yr agweddau canlynol:-

 

·       Cynllun Trafnidiaeth Lleol / Cronfa Trafnidiaeth Leol

·       Llwybrau Diogel yn y Gymuned

·       Y Ddeddf Teithio Llesol a Rhwymedigaethau'r Awdurdod Lleol

·       Rhaglen Gwella Diogelwch Ffyrdd a Gwella Troedffyrdd

·       Grant Diogelwch Ffyrdd Lleol (Cyfalaf)

·       Rhaglen Rheoli Traffig ac Atal Damweiniau

 

Roedd yr adroddiad yn cynnwys crynodeb o'r cyllid ar gyfer cynlluniau yn ymwneud â diogelwch ffyrdd a chynlluniau seilwaith eraill yn 2017/18 a'r rhaglen wedi'i blaenoriaethu ar gyfer diogelwch ffyrdd, troedffyrdd a seilwaith arall.

 

Rhoddwyd sylw i'r cwestiynau/materion canlynol wrth drafod yr adroddiad:-

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynghylch canlyniadau'r ymgynghori ynghylch y llwybr beicio, dywedodd y Pennaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth fod Cynllun Gweithredu Teithio Llesol o dan Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 oedd yn pwysleisio pwysigrwydd ymgynghori'n effeithiol wrth ddatblygu'r llwybr presennol a mapiau rhwydwaith integredig a'i fod yn cynnwys blaenoriaethau tymor byr, canolig a hir.  Dywedodd y Pennaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth y byddai'n anfon dolen i'r Cynllun Gweithredu Teithio Llesol ymlaen at yr Aelodau er gwybodaeth.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn yr adroddiad diweddaru ynghylch y Rhaglen Fuddsoddi o ran Priffyrdd, Throedffyrdd a Diogelwch Ffyrdd.

 

 

7.

ADOLYGU'R PROSIECT NEWID I OLEUADAU LED pdf eicon PDF 130 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn ystyried adroddiad oedd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r pwyllgor ynghylch y camau gweithredu a'r cynnydd o ran y rhaglen newid i oleuadau LED.

 

Nododd yr Aelodau fod yr adroddiad yn rhoi manylion ynghylch y camau gweithredu a'r arbedion sydd wedi eu cyflawni wrth agosáu at ddiwedd ail gam y rhaglen. 

 

 

 

Rhoddwyd sylw i'r cwestiynau/materion canlynol wrth drafod yr adroddiad:-

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynghylch gweithio gyda chynghorau cymuned, dywedodd y Pennaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth fod nifer o gynghorau cymuned nad oeddent yn rhan o'r cynllun presennol.  Fodd bynnag, roedd darn o waith yn cael ei wneud ar hyn o bryd i ddatblygu pecyn er mwyn trafod ymhellach â'r Cynghorau Cymuned.

 

Gofynnwyd cwestiwn arall ynghylch cost y goleuadau i gynghorau cymuned.  Dywedodd y Pennaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth y byddai ad-daliadau yn cael eu haddasu a'u codi yn unol â hynny. 

 

Nodwyd bod pryder ymhlith trigolion y gymuned ynghylch gwahanol liw y goleuadau a gofynnwyd wedyn a oedd amserlen benodol ar gyfer cwblhau'r gwaith.  Eglurodd y Pennaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth fod problem wedi dod i'r amlwg yn ystod y 6 mis diwethaf ynghylch lampau sodiwm ond cyn gynted ag y bydd rhagor o wybodaeth ar gael byddai'n rhoi honno i'r Aelodau. Yn y cyfamser byddai'n cael amserlen benodol gan y tîm.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn yr adroddiad diweddaru ynghylch y Prosiect Newid i Oleuadau LED.

 

 

8.

LLWYBR DYFFRYN TYWI - GWARIANT pdf eicon PDF 536 KB

Cofnodion:

Ar ôl ystyried mater a gyfeiriwyd gan y Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau, roedd y Pwyllgor wedi gofyn yn ei gyfarfod ar 15 Ionawr 2018 [gweler cofnod 11] am gael adroddiad oedd yn rhoi manylion am y gwariant ar Lwybr Dyffryn Tywi er mwyn i'r Pwyllgor archwilio'r gwariant hwnnw.

 

Bu'r Pwyllgor yn ystyried adroddiad ynghylch Llwybr Dyffryn Tywi – Gwariant oedd yn rhoi gwybodaeth fanwl i'r Aelodau gan gynnwys:-

 

·       Cyflwyniad i'r prosiect a'i gefndir

·       Y gwariant hyd yn hyn

·       Proffil gwariant gan gynnwys dadansoddiad o'r cyllid hyd yn hyn

·       Proffil Cyllido yn y Dyfodol

·       Manteision yn y dyfodol

 

Rhoddwyd sylw i'r cwestiynau/materion canlynol wrth drafod yr adroddiad:-

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynghylch y dyddiad cwblhau, dywedodd Rheolwr y Strategaeth Drafnidiaeth ac Isadeiledd, yn unol â'r Flaenraglen Waith, y rhagwelwyd mai dyddiad cwblhau'r prosiect fyddai diwedd Mawrth 2019.

 

Gofynnwyd cwestiwn ynghylch defnydd cynhwysol y llwybr a sut y byddai'n darparu ar gyfer marchogion a defnyddwyr cadeiriau olwyn. Eglurodd y Pennaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth fod y tîm yn cysylltu â Chymdeithas Ceffylau Prydain ar hyn o bryd ac yn ymgysylltu ag amrywiaeth o grwpiau pobl anabl er mwyn sicrhau bod y dyheadau yn cyd-fynd o ran sut y gall y llwybr ddarparu ar gyfer gwahanol grwpiau defnyddwyr orau.

 

 

 

 

Dywedwyd nad oedd yr adroddiad wedi cynnwys yr agweddau ariannol yn ymwneud â chynnal a chadw'r llwybr yn y dyfodol.  Dywedodd y Pennaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth y byddai'r gwaith cynnal a chadw yn cael ei ystyried fel rhan o'r prosiect ac y byddai'n cael ei gynnwys fel rhan o'r gwariant cyfalaf.

 

Mewn ymateb i sylw ynghylch trafod â'r ffermwyr, dywedodd Rheolwr y Strategaeth Drafnidiaeth ac Isadeiledd fod darnau o dir wedi eu caffael ar ochr orllewinol y llwybr a bod peth tir ar ochr ddwyreiniol y llwybr yn mynd drwy'r broses gynllunio ar hyn o bryd. 

 

Awgrymwyd y byddai'n fuddiol i'r Pwyllgor gael cyflwyniad ynghylch Llwybr Dyffryn Tywi. Cytunodd y Pennaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth i roi cyflwyniad i'r Pwyllgor.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL:-

 

8.1    Llwybr Dyffryn Tywi –  Derbyn yr adroddiad ynghylch gwariant;

8.2      trefnu i'r Pwyllgor gael cyflwyniad ynghylch Llwybr Dyffryn Tywi.

 

 

9.

EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL pdf eicon PDF 70 KB

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau fod newid wedi bod, ers y cyfarfod ar 15 Ionawr, 2018, i'r rhestr o'r eitemau i'w hystyried yn y cyfarfod nesaf ar 2 Mawrth 2018, oherwydd bod adroddiadau wedi eu cynnwys ar yr agenda ar gyfer y cyfarfod ychwanegol hwn.

 

Bu'r Pwyllgor yn ystyried y rhestr ddiwygiedig o eitemau ar gyfer y cyfarfod oedd i'w gynnal ar 2 Mawrth 2018 a rhoddwyd y cyfle i'r Pwyllgor wneud cais am wybodaeth i'w chynnwys yn yr adroddiadau.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL nodi'r rhestr ddiwygiedig o eitemau a oedd i'w hystyried yn y cyfarfod nesaf ar 2 Mawrth 2018.